Greasy Fork is available in English.

ts

UserStyles: tsh

GitHub: tiansh

Scripts

 1. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  128
  Số lần cài đặt
  128.467
  Đánh giá
  1256 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. View StackOverflow code snippet - Open code snippet on Stack Exchange in CodePen / JSFiddle

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Weibo Supervisor Blacklist Tool - 帮您自动化解决拉黑微博监督员的烦恼,脚本会在后台帮您逐个慢慢拉黑(不过很抱歉,脚本并没有取消拉黑的功能,敬请见谅)

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  113
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật