Greasy Fork is available in English.

Report user

pana

 • ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 哔哩哔哩 - 屏蔽指定内容 - 实现可分别按用户名、关键字或正则表达式对视频(或直播间/相薄)和评论(或回复)进行屏蔽; 将鼠标移至网页右下角弹出悬浮按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  450
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 站酷网添加图片下载按钮 - 添加下载原图按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.618
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. hupu - block content - block content

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 蜂鸟网添加图片下载按钮 - 添加图片下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  182
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 蜂鸟网一键复制标题 - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 游侠客摄影网添加下载按钮 - 添加图片下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  534
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 游侠客摄影网一键复制标题 - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 站酷网一键复制标题 - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  65
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 原创馆添加图片下载按钮 - 添加下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  83
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 原创馆一键复制标题 - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  21
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 涂鸦王国添加图片下载按钮 - 添加图片下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  87
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 涂鸦王国一键复制标题 - 一键复制标题

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 虎扑论坛评分计算 - 专区贴子的评分计算

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  28
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. copyTitle.js (Thư Viện) - copy_Title

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. hidePic.js (Thư Viện) - hidePic

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. downloadPic (Thư Viện) - DOWNLOAD_PIC

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 哔哩哔哩相簿一键复制标题 - 一键复制标题及进入相簿

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 福利吧论坛屏蔽指定用户 - 屏蔽指定用户

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  91
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 福利吧去跳转 - 去掉链接里的跳转

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  454
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. QiuQuan' Blog去链接跳转 - 去链接跳转

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  74
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 殁漂遥自动填写暗号 - 自动填写暗号

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  646
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 游戏王进阶网辅助脚本 - 优化使用体验

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  65
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Twitter remove t.co - 将 Twitter 中所有 t.co 转为真实链接,仅适用于新 UI

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  230
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Instagram为关注用户添加备注 - 为用户添加备注功能,以帮助识别和搜索

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  274
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 福利吧论坛 - 夜间模式 - 福利吧论坛启用夜间模式

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  179
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. GM_config_CN (Thư Viện) - sizzlemctwizzle 的 GM_config 库中文版本

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Chinese_Conversion (Thư Viện) - 中文简繁转换库

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Greasyfork - Add notes to the script - Add a note for scripts to help identify and search

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  144
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Twitter - Add notes to the user - Add a note for users to help identify and search; the search button pops up in the lower right corner

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  68
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 书剑永恒MUD - 替换空格 - 将表格中的 " " 替换成 " ",优代其在非 IE 上的显示效果

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. One Click copy image address - Hold down Ctrl and Click the left mouse button to copy image address

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Block_Obj (Thư Viện) - BLOCK_OBJ

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Note_Obj (Thư Viện) - NOTE_OBJ

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  Đã cập nhật