Greasy Fork is available in English.

Report user

pana

 • ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 哔哩哔哩 - 屏蔽指定内容 JS - 实现可分别按用户名、关键字或正则表达式对视频(或直播间/相薄)和评论(或回复)进行屏蔽; 将鼠标移至网页右下角弹出悬浮按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  1.395
  Đánh giá
  62 0 0
  Đã tạo
  10-03-2020
  Đã cập nhật
  28-06-2021
 2. Twitter - Add notes to the user JS - Add a note(alias/tag) for users to help identify and search

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  521
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  03-06-2020
  Đã cập nhật
  28-07-2021
 3. Greasyfork - Add notes to the script JS - Add a note(alias/tag) for scripts to help identify and search

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  751
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  28-05-2020
  Đã cập nhật
  28-07-2021
 4. 站酷网添加图片下载按钮 JS - 添加下载原图按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.266
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  21-08-2018
  Đã cập nhật
  18-09-2019
 5. Instagram为关注用户添加备注 JS - 为用户添加备注(别名/标签)功能,以帮助识别和搜索

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  526
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  25-07-2019
  Đã cập nhật
  28-07-2021
 6. 423Down - Skip transfer JS - Bypass the transfer of go.php

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  129
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  01-04-2021
  Đã cập nhật
  10-04-2021
 7. 游侠客摄影网添加下载按钮 JS - 添加图片下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  806
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  18-08-2018
  Đã cập nhật
  02-01-2019
 8. Twitter remove t.co JS - 将 Twitter 中所有 t.co 转为真实链接,仅适用于新 UI

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  328
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  23-06-2019
  Đã cập nhật
  23-06-2019
 9. One Click copy image address JS - Hold down Ctrl and Click the left mouse button to copy image address

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  05-07-2020
  Đã cập nhật
  05-07-2020
 10. 蜂鸟网添加图片下载按钮 JS - 添加图片下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  223
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  13-08-2018
  Đã cập nhật
  03-01-2019
 11. 蜂鸟网一键复制标题 JS - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-08-2018
  Đã cập nhật
  29-12-2018
 12. 游侠客摄影网一键复制标题 JS - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-08-2018
  Đã cập nhật
  29-12-2018
 13. 站酷网一键复制标题 JS - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  78
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  21-08-2018
  Đã cập nhật
  16-09-2019
 14. 原创馆添加图片下载按钮 JS - 添加下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  105
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  15-10-2018
  Đã cập nhật
  03-01-2019
 15. 原创馆一键复制标题 JS - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  15-10-2018
  Đã cập nhật
  29-12-2018
 16. 涂鸦王国添加图片下载按钮 JS - 添加图片下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  148
  Đánh giá
  0 1 1
  Đã tạo
  04-12-2018
  Đã cập nhật
  29-05-2021
 17. 涂鸦王国一键复制标题 JS - 一键复制标题

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-12-2018
  Đã cập nhật
  29-12-2018
 18. 虎扑论坛评分计算 JS - 专区贴子的评分计算

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  39
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  15-12-2018
  Đã cập nhật
  26-07-2019
 19. 哔哩哔哩相簿一键复制标题 JS - 一键复制标题及进入相簿

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  03-01-2019
  Đã cập nhật
  03-01-2019
 20. 福利吧论坛屏蔽指定用户 JS - 屏蔽指定用户

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  23-01-2019
  Đã cập nhật
  26-05-2019
 21. 福利吧去跳转 JS - 去掉链接里的跳转

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  553
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  19-02-2019
  Đã cập nhật
  19-02-2019
 22. QiuQuan' Blog去链接跳转 JS - 去链接跳转

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  93
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-02-2019
  Đã cập nhật
  23-02-2019
 23. 殁漂遥自动填写暗号 JS - 自动填写暗号

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  719
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  07-04-2019
  Đã cập nhật
  29-08-2019
 24. 游戏王进阶网辅助脚本 JS - 优化使用体验

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  121
  Đánh giá
  5 1 0
  Đã tạo
  24-05-2019
  Đã cập nhật
  21-06-2020
 25. 福利吧论坛 - 夜间模式 CSS - 福利吧论坛启用夜间模式

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  279
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  07-01-2020
  Đã cập nhật
  19-03-2020
 26. 书剑永恒MUD - 替换空格 JS - 将表格中的 " " 替换成 " ",优代其在非 IE 上的显示效果

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  24-06-2020
  Đã cập nhật
  24-06-2020
 27. hupu - block content JS - block content

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  01-08-2020
  Đã cập nhật
  21-09-2020
 28. Tencent Animation - Prevent page zoom JS - Prevent page zoom when Ctrl+MouseWheel

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  46
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-10-2020
  Đã cập nhật
  28-10-2020
 29. 天翼云盘 - 复制"文件分享"的访问码 JS - 处理由于缺少 Flash 而导致的在"文件分享"里复制访问码失效的问题

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  57
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  30-03-2021
  Đã cập nhật
  30-03-2021
 30. Disable tabs auto close JS - Disable tabs auto close event.

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  06-05-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2021
 31. New Tab Image Zoom JS - Allows the image opened in the new tab to zoom independently without affecting the original page

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-06-2021
  Đã cập nhật
  21-06-2021
 32. 极速跟打器 - 整理上传文本 JS - 一键整理所要上传的中文文本格式

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  19-07-2021
  Đã cập nhật
  19-07-2021
 33. FaucetPay Bypass JS - bypass

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  25-07-2021
  Đã cập nhật
  26-07-2021

Thư viện

 1. copyTitle.js JS (Thư Viện) - copy_Title

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  28-12-2018
  Đã cập nhật
  15-09-2019
 2. GM_config_CN JS (Thư Viện) - sizzlemctwizzle 的 GM_config 库中文版本 - Modified by pana

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  19-05-2020
  Đã cập nhật
  27-07-2021
 3. Chinese_Conversion JS (Thư Viện) - 中文简繁转换库

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  27-05-2020
  Đã cập nhật
  27-05-2020
 4. Block_Obj JS (Thư Viện) - BLOCK_OBJ

  Tác giả
  pana
  Đã tạo
  22-07-2020
  Đã cập nhật
  21-09-2020