Greasy Fork is available in English.

Report user

胡中元

欢迎来访我的个人网站:https://hzy.pw/

反馈请尽量使用更方便的 Github Issues

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. 有道一键网页翻译 JS - [在网页中右键选择使用本工具] 这是最好用的网页翻译工具。该翻译工具不会直接全文翻译网页,而是保留全英文,同时将网页中的难词添加上注释,这样在完成翻译的同时,有效避免了全文翻译成中文后词不达意的情况。(该工具同时也支持划词翻译、全文翻译)

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  30.709
  Đánh giá
  72 1 0
  Đã tạo
  20-08-2018
  Đã cập nhật
  13-12-2018
 2. 跳过谷歌网页风险提醒 JS - 在谷歌搜索中,点击链接后常常会提示“警告 - 访问此网站可能会损害您的计算机!”的页面,往往我们都是选择离开。但问题是这个页面并不给我们继续访问的选择,我们只能复制链接到地址栏才能打开想要看的页面。而这个脚本为你添加了一键继续访问的按钮。

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  3.332
  Đánh giá
  38 0 0
  Đã tạo
  29-01-2018
  Đã cập nhật
  29-01-2018
 3. Sort by Sales in Taobao JS - In Tmall or Taobao, automatically for you first choice [by sales order]. Convenient and practical!

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  9.474
  Đánh giá
  129 0 0
  Đã tạo
  04-12-2015
  Đã cập nhật
  21-02-2017
 4. Wallhaven Enhance JS - The script for the coolest wallpaper site provides additional features, can make you more fun to find favorite pictures.

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  3.314
  Đánh giá
  32 3 0
  Đã tạo
  03-05-2017
  Đã cập nhật
  06-06-2019
 5. 空格之王 自动为中英文之间添加一个空格 JS - 自动替你在网页中所有的中文字和半形的英文、数字、符号之间插入空白,让文字变得美观好看。

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4.363
  Đánh giá
  79 0 1
  Đã tạo
  29-01-2018
  Đã cập nhật
  21-07-2019
 6. Zhihu Link Redirect Fix JS - Avoid link redirect for zhihu.com

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  28.519
  Đánh giá
  322 0 0
  Đã tạo
  10-06-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2019
 7. soTab - Search Engine Switcher JS - Add links to each other in search engines. Including multiple search modes.

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  12.031
  Đánh giá
  166 0 1
  Đã tạo
  13-12-2015
  Đã cập nhật
  04-05-2017
 8. 自动京东配送 JS - 在京东浏览商品时,可选择自动为你勾选 [京东配送]、[仅显示有货]、[销量排序]。方便实用!

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  10.186
  Đánh giá
  158 0 0
  Đã tạo
  22-03-2016
  Đã cập nhật
  07-02-2018
 9. Page Read Mode JS - [ALT+R] Content reader on any page, selecting the text area automatically or manually.

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.184
  Đánh giá
  51 1 0
  Đã tạo
  20-01-2017
  Đã cập nhật
  21-02-2017
 10. Link Redirect Fix for 360so JS - Avoid link redirect for 360 search

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.593
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  10-06-2016
  Đã cập nhật
  09-11-2016
 11. MDN 首选中文 JS - 在 developer.mozilla.org 阅读文档时,自动首选中文版本,避免手动切换。

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  232
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  14-02-2017
  Đã cập nhật
  04-05-2017