Greasy Fork is available in English.

Report user

XenoAmess

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

 • Mục ưa thích View scripts
 • EnablePIP: 开启画中画模式 View scripts
 • Icourse163(中国大学MOOC): 为icourse163.com(中国大学MOOC)提供各种附加服务 View scripts

Scripts

 1. Icourse163_Auto_Full_Score_Review - 在icourse163(中国大学MOOC)的作业自评互评中对每个题自动选择最大的分数并自动填写评语。投我以木桃,报之以琼瑶。人人为我,我为人人。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.517
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. EnablePIP-bilibili - Enable Picture in Picture mode in Bilibli 在b站中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. EnablePIP-icourse163 - Enable Picture in Picture mode in icourse163 在icourse163(中国大学MOOC)中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  252
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. EnablePIP-acfun - Enable Picture in Picture mode in acfun 在acfun中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. EnablePIP-keqq - Enable Picture in Picture mode in ke.qq.com 在腾讯课堂中打开画中画模式,使chrome能够使用画中画。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  217
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Clean_Baidu - 干掉百度个人认为多余的内容,让百度看起来像一个搜索引擎该有的样子。

  Tác giả
  XenoAmess
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  489
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật