Greasy Fork is available in English.

Report user

zhuzhuyule

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 回到顶部/底部 - 便捷的全局回到顶部/底部按钮(Top and Down buttons everywhere)

  Tác giả
  zhuzhuyule
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.761
  Đánh giá
  30 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 豆瓣评分获取器 - 根据指定特征字符内容获取对应相关的豆瓣评分及评论人数,上映日期,源名等信息。(未使用豆瓣API)

  Tác giả
  zhuzhuyule
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  143
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Github New Tab Open - try to take over the world!

  Tác giả
  zhuzhuyule
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  55
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 博客阅读美化(去广告|自动全文|简洁) - 去广告;布局及格式优化;优化内容推荐展示样式;图片居中;删除空段落;|CSDN|自动阅读全文;去除首行缩进;支持MathJax;|51脚本|SegmentFault|W3cschool|。(修改自新版CSDN阅读体验提升)

  Tác giả
  zhuzhuyule
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.080
  Đánh giá
  25 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật