Greasy Fork is available in English.

Report user

LEOR_Chn

Recent comments

See all user activity.

Scripts

 1. Pixiv 辅助翻译 - 现已支持标签TAG、作品详情页对标题和说明,以及评论区翻译!

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.896
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Simple Faster Flash - Faster flash from simple way.

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.362
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Github Compat For Chrome - Fix Github problem while using Chrome if needed.

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  507
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Android 开发者镜像站重定向 - Android 开发者谷歌官方网站自动跳转到无需穿墙的镜像站。

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  362
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Fake-Youtube Helper - Fix so much problem. Caution: This script is not for really Youtube.

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  897
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 百度广告强力屏蔽 - 在搜索结果页面全程护眼。若有误判,多刷新几次试试。若误判率高请在讨论区或issue区反馈。紧急情况请用我的网站上的QQ临时会话。

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  829
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. QuickJump - pointless for english user. this is just source filename

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 我的推特工具箱 - 视频兼容修复。查看用户的永久链接。

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  334
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. for fun - fun

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  99
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 狼之乐园辅助 - 包含功能有:聊天室辅助。

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. baseLib (Thư Viện) - LEORChn JavaScript Base Lib

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. http (Thư Viện) - LEORChn JavaScript HTTP Lib

  Tác giả
  LEOR_Chn
  Đã tạo
  Đã cập nhật