Greasy Fork is available in English.

Report user

Liaune

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Scripts

 1. upload_imgchr - imgchr.com图片上传插件

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. bangumi列表显示增强 - 在有条目列表的页面,显示条目的排名,站内评分和评分人数,好友评分和评分人数,并提供排序功能,鼠标移到排名处可查看历史记录

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  164
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Bangumi-Index-Batch-Edit - 批量添加目录条目,直接修改条目排序和评论,批量保存已修改的条目,按当前列表顺序排序

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Bangumi-Index-ch - Bangumi 目录条目名中文化

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Bangumi 用户个性化脚本 - “共同爱好对比”“动画推荐”“动画打分统计”

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  108
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. bangumi 好友统计 - 显示好友的最近一条Timeline时间,显示总好友数、活跃好友数,3天内有更新Timeline的:Active,100天内有更新Timeline的:Alive,100天以上没更新Timeline的:M.I.T(Missing In Time);显示好友的注册时间,08-10:Senior,11-13:Junior,14-16:Sophomore,17-:Freshman;显示好友与自己的共同爱好数量和同步率,根据一定的公式计算出高同步率的好友。

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  66
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. bangumi关联条目显示增强 - 显示条目页面关联条目的完成情况

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Bangumi 条目评分排名历史记录 - 在浏览条目列表时记录条目的评分排名信息,在Rank上显示

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  41
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Bangumi Unlimited Pages - 自动加载下页

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  89
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. bangumi table list - 在条目列表点击表格图标可以表格形式显示列表

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Bangumi Show Watching Days - 首页显示在看条目的已看天数,收藏页面显示条目的已看天数和完成天数,先去“在看”页面或Timeline获取时间方可正常使用,开始看的时间可以修改和保存

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  52
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Bangumi Autoshow Tags - 在条目收藏列表显示条目的常用标签,双击标签栏可以修改。在右边显示标签统计,点击标签可在列表上方显示相应的条目

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Bangumi Magi Answer - Magi 答题助手

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Bangumi 股市 - 跳转到netaba.re查看条目排名涨跌情况

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 不看广告姬 - 屏蔽无头像用户发表的主题

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Bangumi 条目排序 - 对条目列表进行按排名、人数、评分、时间排序,并可以按人数、时间筛选

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  72
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 角色收藏 - 在角色后面显示收藏图标,方便快捷地收藏角色

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. TinyGrail Helper - 为小圣杯增加一些小功能,讨论/反馈:https://bgm.tv/group/topic/353368

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  89
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 小圣杯薪火计划竞拍统计 - 统计自己竞拍中薪火计划角色的竞拍数量

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. TinyGrail AutoTemple - 小圣杯自动建塔

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. bangumi 敏感词检测 - 在发表新话题、日志、吐槽时进行敏感词检测

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  55
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. TinyGrail AutoBid - 小圣杯自动挂单(买单)

  Tác giả
  Liaune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật