Greasy Fork is available in English.

Aloxaf

Scripts

 1. 知乎免登录[2018] - 一个很简单的脚本, 直接跳转到发现页面

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  50
  Số lần cài đặt
  15.593
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 清爽的飞猫云 - 去除飞猫云烦人的干扰元素&时间限制

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  8.283
  Đánh giá
  41 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. LeetCode_CN/力扣 一键打开英文讨论区 - 为 LeetCode_CN 添加一键打开英文讨论区的按钮——中文讨论内容太水了

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  38
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 让北理工网站正常一点 - 让北理工网站能够在chrome/firefox/等上正常运行

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. HDUOJ增强 - 自动登录HDUOJ,提供历史contests选项

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 北理工乐学增强 - 增强北理工乐学的功能

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  56
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. FK ISCLAB - 使自己能够心平气和地做题

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. crypko下载 - 下载女儿/老婆/邪神

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  92
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật