Greasy Fork is available in English.

Report user

ywzhaiqi

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Cnbeta Remove AD JS - 原版存在性能问题

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  155
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  31-12-2019
  Đã cập nhật
  31-12-2019
 2. picviewer CE JS - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.662
  Đánh giá
  137 0 0
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  10-07-2015
 3. WeiPhoneDownloadHelper JS - 批量下载威锋论坛的电子书

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.398
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  08-05-2014
  Đã cập nhật
  27-11-2014
 4. userscripts 只显示中文 JS - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  14.832
  Đánh giá
  228 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  30-07-2014
 5. quick-view-douban JS - see douban book movie music in every webpage by selecting text

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  99
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  06-04-2014
 6. Douban Download Search JS - 增加豆瓣电影、图书的下载搜索链接

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  8.134
  Đánh giá
  94 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2014
 7. No noticeTitleFlash on BBS JS - 卡饭论坛去除标题栏闪烁提醒

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  87
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  06-04-2014
 8. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  75
  Số lần cài đặt
  152.835
  Đánh giá
  1345 17 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  17-08-2020

Thư viện

 1. Zepto.js + selector JS (Thư Viện) - Zepto.js 增加了 selector 模块

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  19-08-2017
  Đã cập nhật
  20-08-2017
 2. GM_config CN JS (Thư Viện) - sizzlemctwizzle 的 GM_config 库中文版本

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  30-10-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2017
 3. FileSaver.js JS (Thư Viện) - An HTML5 saveAs() FileSaver implementation

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  16-08-2014
  Đã cập nhật
  16-08-2014