Greasy Fork is available in English.

Report user

ywzhaiqi

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. mp.weixin 可复制 JS - 付费文章可复制

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  10-04-2022
  Đã cập nhật
  10-04-2022
 2. Cnbeta Remove AD JS - 原版存在性能问题

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  170
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  31-12-2019
  Đã cập nhật
  31-12-2019
 3. picviewer CE JS - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.816
  Đánh giá
  133 0 0
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  10-07-2015
 4. WeiPhoneDownloadHelper JS - 批量下载威锋论坛的电子书

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.444
  Đánh giá
  26 1 0
  Đã tạo
  08-05-2014
  Đã cập nhật
  27-11-2014
 5. userscripts 只显示中文 JS - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  16.752
  Đánh giá
  226 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  30-07-2014
 6. quick-view-douban JS - see douban book movie music in every webpage by selecting text

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  101
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  06-04-2014
 7. Douban Download Search JS - 增加豆瓣电影、图书的下载搜索链接

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  9.642
  Đánh giá
  96 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2014
 8. No noticeTitleFlash on BBS JS - 卡饭论坛去除标题栏闪烁提醒

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  88
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  06-04-2014
 9. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  86
  Số lần cài đặt
  174.745
  Đánh giá
  1361 18 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  10-04-2022

Thư viện

 1. Zepto.js + selector JS (Thư Viện) - Zepto.js 增加了 selector 模块

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  19-08-2017
  Đã cập nhật
  20-08-2017
 2. GM_config CN JS (Thư Viện) - sizzlemctwizzle 的 GM_config 库中文版本

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  30-10-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2017
 3. FileSaver.js JS (Thư Viện) - An HTML5 saveAs() FileSaver implementation

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Đã tạo
  16-08-2014
  Đã cập nhật
  16-08-2014