Greasy Fork is available in English.

Report user

zwb83925462

I USE HOTMAIL FROM 微软.

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. CCTV-Player - 解决央视网(tv.cctv.com)播放页面使用FLASH导致某些浏览器缺少Flash插件而无法播放的问题

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  307
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. ximalaya-download - 喜马拉雅音乐下载

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  731
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Acfun-hls - Acfun跳转到M3U8地址,需配合Chrome浏览器的扩展HLS-Playback使用

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  530
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. B-HTML5-Video - none

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  58
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. B-HTML5-Live - Fork from https://greasyfork.org/users/24167

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  47
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. yyt2Html5 - 音悦台自动跳转Html5播放

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.345
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. YinyuetaiH5 - 免积分,免登录,既可观看、下载高清MV

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  389
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 音悦台JSON解析 - 点击MV标题右边的JSON即可跳转至JSON页面

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  113
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 音悦台看1080P,增加下载视频功能 - 音悦台视频免会员看1080p(如果有,否则选目前清晰度最高),视频下载,把原来点击下载却进入注册登录界面的链接直接替换成视频下载链接,直接进入下载,支持1080p(同上),第一次使用会申请跨域请求,请允许该操作。

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  516
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 哔哩哔哩默认网页全屏 - Bilibili默认全屏(帮助点击全屏按钮)

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  587
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 腾讯视频+斗鱼直播h5 - 腾讯视频html5播放器

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  177
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. LiveAutoWide - Auto Player full screen for web.

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  181
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. bilibili-GetVideoCover - 脚本将视频封面按钮放在了网站Logo下面,把直播封面按钮放在了主播窗口下面

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. bilibili-Danmaku-Gate - Auto disable bilibili HTML5 player danmaku.

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  79
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. CC163FullScreen - 跳转到M3U8地址,请配合Chrome浏览器扩展HLS Playback使用

  Tác giả
  zwb83925462
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  128
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật