Greasy Fork is available in English.

Report user

mjz721

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. AutoUnlock - 自动跳转并解锁百度网盘、Mega分享

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.412
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. BT之家小助手 - 替换下载地址为真实地址,可以自动滚动至最新BT处,可以自动隐藏介绍,可以隐藏置顶帖子 。

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.283
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 虾米网页播放器 - 给虾米网页播放器添加快捷键:音量(E-上调;D-下调)、下一首(F)、上一首(S)、隐藏/显示播放器(Q)

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. AcFun小助手 - 文章区:评论区域居中、文章内容始终显示、高亮楼主名字;视频:在简介栏中可以显示封面;

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  355
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Back to Top (Thư Viện) - Scroll Back To Top Button

  Tác giả
  mjz721
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. jandan.net - 煎蛋网 - 鼠标悬浮至GIF自动播放,鼠标悬浮至[ShowMore]上自动展开/收起。

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  65
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. lab.mkblog.cn:音乐播放器-快捷键 - 快捷键:音量(E-上调;D-下调)、下一首(F)、上一首(S)、播放|暂停(Space)。

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. ImageViewer (Thư Viện) - 图片浏览器。Update:2018-06-18

  Tác giả
  mjz721
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. FileObserver (Thư Viện) - 开发用。Update:2018-06-18

  Tác giả
  mjz721
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. ass-compiler (Thư Viện) - Parses and compiles ASS subtitle format to easy-to-use data structure

  Tác giả
  mjz721
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. ASS.js (Thư Viện) - A JavaScript ASS subtitle format renderer

  Tác giả
  mjz721
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. VideoPlayer (Thư Viện) - 视频浏览器。Update:2018-07-03

  Tác giả
  mjz721
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. FileObserver2 (Thư Viện) - 开发用。Update:2018-07-25

  Tác giả
  mjz721
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Jandan.skin - 皮肤

  Tác giả
  mjz721
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật