Greasy Fork is available in English.

qxin i

Script Sets

Scripts

 1. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  636
  Số lần cài đặt
  387.253
  Đánh giá
  1491 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  21.505
  Đánh giá
  440 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Sortable.js (Thư Viện) - Sortable — is a JavaScript library for reorderable drag-and-drop lists on modern browsers and touch devices. No jQuery. Supports Meteor, AngularJS, React, Polymer, Knockout and any CSS library, e.g. Bootstrap. http://rubaxa.github.io/Sortable/

  Tác giả
  qxin i
  Đã tạo
  Đã cập nhật