Greasy Fork is available in English.

Report user

LiuliPack

LiuliPack,始终坚信利他心。魔穗、极彩字幕组时轴。
LiuliPack, Always believe in altruism.The Timing of Maho & KyokuSai subtitles.

关于我 / 绅士入门

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

 • 他人优质脚本。: High-quality scripts from other authors. View scripts

Scripts

 1. B站、西瓜_制裁低价值号 JS - 当检测到低创内容作者后阻止播放行为,降低完播率。从而降低平台收益。目前支持哔哩哔哩和西瓜视频(字节跳动旗下中长视频平台)。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  19-01-2023
  Đã cập nhật
  23-01-2023
 2. 通用_网页链接修改 JS - 自动替换对应域名的关键内容。此脚本受 https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/2312 启发。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  94
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  12-02-2023
  Đã cập nhật
  14-02-2023
 3. 通用_反超链接拦截 JS - 自动完成超链接跳转。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  19-01-2023
  Đã cập nhật
  28-02-2023
 4. 通用_加载更多 JS - 通过 Shift 加左右方向键实现快速页面切换,配置为加载更多模式还可全自动操作。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  19-01-2023
  Đã cập nhật
  26-01-2023
 5. B站_播放器自动化 JS - 播放时自动点击网页全屏、播放完成后自动退出全屏。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-01-2023
  Đã cập nhật
  29-01-2023
 6. 萌百_去黑幕 JS - 去除萌娘百科的黑幕。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-01-2023
  Đã cập nhật
  24-01-2023
 7. 通用_次要页面音视频处理 JS - 根据配置暂停或静音非聚焦页面。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-01-2023
  Đã cập nhật
  10-02-2023
 8. 通用_敏感内容屏蔽 JS - 通过关键词匹配域名、网站标题和网站内容,阻止访问色情网站。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  21-01-2023
  Đã cập nhật
  21-01-2023
 9. 通用_自动签到 JS - 自动或半自动地签到。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-01-2023
  Đã cập nhật
  21-01-2023
 10. 通用_开放注册检测 JS - 通过比对元素文本判断,检测开放注册状态。

  Tác giả
  LiuliPack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-01-2023
  Đã cập nhật
  21-01-2023