Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by lovingfrank

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.323
  Số lần cài đặt
  836.797
  Đánh giá
  3657 13 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. gwdang - [含有购物党的返利]浏览商品页面时,自动比较同款商品在淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的最低价,提供价格历史、口碑评分等查询。支持商品促销活动,商城优惠信息查询,商品可全网收藏,降价提醒。支持链家、我爱我家、中原地产等主流房产网站房源价格走势查询,为买房人士提供决策参考。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  412
  Số lần cài đặt
  384.461
  Đánh giá
  2107 8 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  81.411
  Đánh giá
  935 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  35.525
  Đánh giá
  604 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. HTML5播放器增强插件 - 对HTML5播放器的功能进行增强(仅对支持HTML5视频的网站有效),快捷键仿照Potplayer的快捷键布局,实现调节亮度,饱和度,对比度,速度等功能。

  Tác giả
  过去终究是个回忆
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  23.332
  Đánh giá
  215 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  171.525
  Đánh giá
  1336 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 返利推广链接自动清洗 - 自三方购物推荐网站(什么值得买,没得比等)点击推广链接进入京东/易迅/亚马逊/一号店/当当等商城时,自动清除推广尾巴并净化cookies。支持列表详见说明。

  Tác giả
  reizhi
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  21.843
  Đánh giá
  352 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  16.550
  Đánh giá
  236 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. userscripts 只显示中文 - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  12.624
  Đánh giá
  219 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. tiebaAllsign - 贴吧集中签到

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  15.605
  Đánh giá
  305 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Tieba Enhance - 贴吧小尾巴, 坟贴提醒, 去除跳转等功能

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.737
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 自动转到分享页 - 百度盘分享失效页面自动转到分享页,显示分享时间

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  18.601
  Đánh giá
  212 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Tieba Utilities - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  13.965
  Đánh giá
  178 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 梦姬贴吧助手 - 又一个贴吧助手

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.997
  Đánh giá
  95 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 迅雷快传显示全部下载链接 - 文件列表下面插入一个文本框,显示所有文件的下载链接(包括没勾选的)

  Tác giả
  Yuki Nagato
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.220
  Đánh giá
  177 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  86.828
  Đánh giá
  527 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Tieba Advanced - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.985
  Đánh giá
  116 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Tieba Imagizer - 贴吧图化 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.602
  Đánh giá
  21 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. TiebaUsualSmilier - 百度贴吧常用表情替换

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  379
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. tieba_quote - 百度贴吧引用

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.584
  Đánh giá
  35 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. tieba_faceText - 百度贴吧颜文字

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  536
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. tieba_At_Ta - 百度贴吧@它

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  901
  Đánh giá
  25 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 贴吧坟贴提醒(脚本版) - 修改自:http://tieba.baidu.com/p/1748230170 原扩展作者864907600cc,修改者h573980998 自定义by绯色起源

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.250
  Đánh giá
  28 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Super Bawu - 吧务拉黑封禁功能增强

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  353
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Bing图 - 百度首页变成bing

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.692
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. pasteAndDragImageIntoTiebaEditor - 贴吧图片拖放和粘贴上传

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  681
  Đánh giá
  27 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. XunLei Yunbo Better Player - 改进迅雷云播的播放器页面

  Tác giả
  muzuiget
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  314
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 百度贴吧图片放大 - 点击图片放大,再次点击还原

  Tác giả
  o丨Reborn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.187
  Đánh giá
  38 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. clear_Tieba_in_localStorage - 定时清除贴吧留在localStorage中的垃圾

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  720
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 百度貼吧繁體轉碼 - 在百度贴吧发帖时能全自动挑选出需要转码的文字进行转码,支持主楼、楼中楼、标题

  Tác giả
  Ureys
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.319
  Đánh giá
  18 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. RenRenCat - Access a stranger's public album, status and share

  Tác giả
  perhapz
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. PT站自动感谢 - 浏览PT站资源详情页面时使用 AJAX 方式在后台自动感谢发布者。

  Tác giả
  ※云※
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  784
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 贴吧回复提醒 - 提供贴吧新消息提醒

  Tác giả
  noe132
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.715
  Đánh giá
  52 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Lap - 贴吧编辑框生成舔楼主图片

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  575
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Hello HDW&TTG - auto-sign for HDW and TTG

  Tác giả
  梦子梦
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  68
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. MagnetTo115 - 在任意网站中,选中磁力链接,按Ctrl+M,会跳转到115网盘,并自动创建离线任务。

  Tác giả
  fengliu222
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.965
  Đánh giá
  31 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. AC-CSDN自动展开-CSDN自动评论-去广告 - 自动展开CSDN博客的内容,无需点击展开 && 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.776
  Đánh giá
  56 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. killBDMusicBox_Ad - 删除百度音乐盒广告脚本,禁止插播音频广告

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  379
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. youdaoGWZS - 有道购物助手

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  424
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. BYR BBS ip2location - 使北邮人论坛用户发贴IP地址后附加物理地址信息

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. tiebaCustomFace - 贴吧自定义表情

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. PThanks - PT站自动感谢拿积分

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)