Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by PatrickDing

 1. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  349
  Số lần cài đặt
  495.282
  Đánh giá
  3067 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  313
  Số lần cài đặt
  434.203
  Đánh giá
  2129 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  235
  Số lần cài đặt
  122.418
  Đánh giá
  1225 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Resize Image On "Open image in new tab" - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  110
  Số lần cài đặt
  79.800
  Đánh giá
  1080 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  86
  Số lần cài đặt
  70.872
  Đánh giá
  904 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  90
  Số lần cài đặt
  154.792
  Đánh giá
  1051 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Popup Search - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  13.595
  Đánh giá
  342 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  86.141
  Đánh giá
  808 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些网站的免费章节或者特殊文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  66.405
  Đánh giá
  495 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  78.747
  Đánh giá
  934 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  36.647
  Đánh giá
  671 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 网盘自动填写提取密码 - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  68.206
  Đánh giá
  519 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  170.267
  Đánh giá
  1344 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  24.941
  Đánh giá
  519 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 网易云音乐下载 - 网易云音乐下载地址。在歌曲页面上所属专辑下面会出现歌词和歌曲的下载链接。 该脚本 fork 自 https://greasyfork.org/scripts/1099-netease-music-download/code/Netease%20Music%20Download.user.js 。该脚本受 GPL V2.0 许可证保护。

  Tác giả
  BruceAuyeung
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  44.802
  Đánh giá
  307 1 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. youdaodict - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  10.328
  Đánh giá
  213 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  59.566
  Đánh giá
  1248 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 為什麼你們就是不能加個空格呢? - 自動在網頁中所有的中文字和半形的英文、數字、符號之間插入空白。(攤手)沒辦法,處女座都有強迫症。

  Tác giả
  yangyang
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  3.793
  Đánh giá
  80 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Tieba Sign - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  7.486
  Đánh giá
  113 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 360,百度网盘,微盘链接 - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  12.895
  Đánh giá
  158 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. monkey-videos - 播放网页里的视频, 不再需要Adobe Flash Player

  Tác giả
  lifei
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.190
  Đánh giá
  89 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Tieba Advanced - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.959
  Đánh giá
  116 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. nolazyload - 将lazyload图片提前读进缓存,提高加载速度 preload all lazyload pictures at once

  Tác giả
  ok1985
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.967
  Đánh giá
  176 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  16.139
  Đánh giá
  236 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 去除贴吧列表里面的广告 - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  23.499
  Đánh giá
  288 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Fuck Erya - 解除尔雅通识课在自动暂停播放的限制并添加自动播放下一集的功能

  Tác giả
  xymopen
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.640
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Tieba Utilities - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.890
  Đánh giá
  178 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. No noticeTitleFlash on BBS - 卡饭论坛去除标题栏闪烁提醒

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. userscripts 只显示中文 - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12.418
  Đánh giá
  219 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 贴吧坟贴提醒(脚本版) - 修改自:http://tieba.baidu.com/p/1748230170 原扩展作者864907600cc,修改者h573980998 自定义by绯色起源

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.235
  Đánh giá
  28 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. clear_Tieba_in_localStorage - 定时清除贴吧留在localStorage中的垃圾

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  717
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 贴吧回复提醒 - 提供贴吧新消息提醒

  Tác giả
  noe132
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.695
  Đánh giá
  52 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. getzhidaofile - 获取百度知道附件下载地址

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.403
  Đánh giá
  149 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Thunder Link Sonar - popup one hidden thunder link,Like this page (迅雷链接探测): www.skycn.com/soft/4639.html http://www.xdowns.com/soft/softdown.asp?softid=58240

  Tác giả
  tumuyan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  548
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Anti Disabler For All - 禁用各种网页限制,包含右键,复制,选择文字。

  Tác giả
  ejin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.345
  Đánh giá
  36 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Better Bing - A better Bing experience

  Tác giả
  Feifei Hang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  339
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 卡饭头像 - 为新版卡饭论坛帖子列表增加用户头像

  Tác giả
  ghKelo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  111
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)