Greasy Fork is available in English.

Super-preloader compatible by mach6

Scripts compatible with Super_preloaderPlus_one_New

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. 🔥🔥🔥文本选中复制🔥🔥🔥 JS - 解除网站不允许复制的限制,文本选中后点击复制按钮即可复制,主要用于 百度文库 道客巴巴 无忧考网 学习啦 蓬勃范文 思否社区 力扣 知乎 语雀 等

  Tác giả
  WindrunnerMax
  Cài đặt hàng ngày
  1.389
  Số lần cài đặt
  417.704
  Đánh giá
  683 11 1
  Đã tạo
  11-06-2020
  Đã cập nhật
  17-06-2021
 2. 网盘助手 JS - 一个优雅好用的网盘助手;插件主要功能有:[1]记住各大网盘分享的访问密钥 [2]百度网盘生成并展示下载链接 [3]百度网盘分享时自定义提取码

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  958
  Số lần cài đặt
  1.450.923
  Đánh giá
  2722 44 21
  Đã tạo
  27-02-2019
  Đã cập nhật
  20-12-2020
 3. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 JS - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown

  Tác giả
  bimzcyRhilip
  Cài đặt hàng ngày
  878
  Số lần cài đặt
  722.344
  Đánh giá
  2816 17 2
  Đã tạo
  06-05-2018
  Đã cập nhật
  08-06-2021
 4. 解除B站区域限制 JS - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  588
  Số lần cài đặt
  1.550.772
  Đánh giá
  3302 47 14
  Đã tạo
  16-12-2016
  Đã cập nhật
  10-04-2021
 5. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  457
  Số lần cài đặt
  634.616
  Đánh giá
  2670 3 0
  Đã tạo
  15-05-2017
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 6. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  82.306
  Đánh giá
  970 10 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  24-06-2020
 7. 拒绝二维码登录 JS - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  37.470
  Đánh giá
  371 0 2
  Đã tạo
  30-01-2018
  Đã cập nhật
  19-05-2021
 8. 百度搜索去广告+百度页面美化+支持百度黑色主题【代码精简高效】 JS - 代码精简,无垃圾推广!快速去除百度结果页的顽固广告和右边栏,适当放大了界面,采用居中布局,美化了字体等样式,页面显示更加美观,支持随时开启/关闭黑色主题;为了精简代码以及提高性能,没有加任何定时器脚本,没有任何购物推荐啥的,最大程度减少系统资源消耗。

  Tác giả
  Tsing
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  31.489
  Đánh giá
  143 3 1
  Đã tạo
  01-07-2020
  Đã cập nhật
  15-01-2021
 9. Manga Loader JS - Support for over 70 sites! Loads manga chapter into one page in a long strip format, supports switching chapters, minimal script with no dependencies, easy to implement new sites, loads quickly and works on mobile devices through bookmarklet

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  45.205
  Đánh giá
  398 7 6
  Đã tạo
  09-05-2014
  Đã cập nhật
  06-08-2020
 10. YouTube Auto Buffer & Auto HD JS - Buffers the video without autoplaying and puts it in HD if the option is on. For Firefox, Opera, & Chrome

  Tác giả
  JoeSimmons
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  47.514
  Đánh giá
  179 5 4
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  22-05-2015
 11. Bypass paywalls for scientific documents JS - Bypass paywalls for scientific documents by downloading them from sci-hub instead of paying something like 50 bucks for each paper. This script adds download buttons on Google Scholar, Scopus and Web Of Science, which lead to sci-hub. In this way you can get free access to scientific papers even if you or your university can't afford their prices.

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  7.443
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  21-11-2017
  Đã cập nhật
  07-06-2021
 12. Forum Master・Discuz! Revision JS - Forum Master - Discuz! Beautify the interface, Remove ads, Enhance functions.

  Tác giả
  mxdh
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.504
  Đánh giá
  41 0 0
  Đã tạo
  12-04-2020
  Đã cập nhật
  25-04-2020
 13. anti-redirect JS - 去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

  Tác giả
  s34304
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.086
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  17-10-2016
  Đã cập nhật
  22-03-2021
 14. Open links in new tab JS - Open links in new tab. Ctrl-click or Middle-click loads it in background, Alt-click opens normally

  Tác giả
  wOxxOm
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  838
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  11-09-2015
  Đã cập nhật
  15-05-2020
 15. flashViewer JS - 围观Flash(support firefox,chrome)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.698
  Đánh giá
  122 0 0
  Đã tạo
  17-08-2014
  Đã cập nhật
  17-08-2014
 16. StackOverflow净化器 JS - 屏蔽某个智障用户Ciro Santilli

  Tác giả
  eternalphane
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  93
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  12-08-2017
  Đã cập nhật
  13-02-2019
 17. anime1 Danmaku JS - Display/Post Danmaku in www.bimibimi.me / video.eyny.com / www.tucao.one (Danmaku from bilibili.com / ani.gamer.com.tw / acfun.cn)

  Tác giả
  zhuzemin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.633
  Đánh giá
  15 1 0
  Đã tạo
  14-01-2020
  Đã cập nhật
  12-08-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)