Greasy Fork is available in English.

Super-preloader compatible by mach6

Scripts compatible with Super_preloaderPlus_one_New

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. Bypass paywalls for scientific documents JS - Bypass paywalls for scientific documents by downloading them from sci-hub instead of paying something like 50 bucks for each paper. This script adds download buttons on Google Scholar, Scopus and Web Of Science, which lead to sci-hub.tw. In this way you can get free access to scientific papers even if you (or your university) can't afford their prices.

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  10.070
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  21-11-2017
  Đã cập nhật
  02-11-2021
 2. Forum Master・Discuz! Revision JS - Forum Master - Discuz! Beautify the interface, Remove ads, Enhance functions.

  Tác giả
  mxdh
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  3.513
  Đánh giá
  44 0 0
  Đã tạo
  12-04-2020
  Đã cập nhật
  25-04-2020
 3. Manga Loader JS - Support for over 70 sites! Loads manga chapter into one page in a long strip format, supports switching chapters, minimal script with no dependencies, easy to implement new sites, loads quickly and works on mobile devices through bookmarklet

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  47.842
  Đánh giá
  397 7 6
  Đã tạo
  09-05-2014
  Đã cập nhật
  06-08-2020
 4. Open links in new tab JS - Open links in new tab. Ctrl-click or Middle-click loads it in background

  Tác giả
  wOxxOm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  921
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  11-09-2015
  Đã cập nhật
  04-09-2021
 5. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  202
  Số lần cài đặt
  130.095
  Đánh giá
  1078 14 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2022
 6. StackOverflow净化器 JS - 屏蔽某个智障用户Ciro Santilli

  Tác giả
  eternalphane
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  121
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  12-08-2017
  Đã cập nhật
  21-12-2021
 7. YouTube Auto Buffer & Auto HD JS - Buffers the video without autoplaying and puts it in HD if the option is on. For Firefox, Opera, & Chrome

  Tác giả
  JoeSimmons
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  48.871
  Đánh giá
  178 5 4
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  22-05-2015
 8. 拒绝二维码登录 JS - QQ、支付宝、京东等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  64.277
  Đánh giá
  455 6 2
  Đã tạo
  30-01-2018
  Đã cập nhật
  18-05-2022
 9. 百度搜索去广告+百度页面美化【代码精简高效】 JS - 代码极度精简,无垃圾推广!快速去除百度结果页的顽固广告和右边栏,采用居中布局,页面显示更加美观;为了精简代码以及提高性能,没有加任何定时器脚本,没有任何购物推荐啥的,最大程度减少系统资源消耗。

  Tác giả
  Tsing
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  49.628
  Đánh giá
  169 8 2
  Đã tạo
  01-07-2020
  Đã cập nhật
  07-12-2021
 10. 百度网盘简易下载助手(直链下载复活版) JS - 一个纯净好用的直链下载助手,绝无多余附加功能。免SVIP会员,免安装浏览器扩展,无视黑号,只要你有个IDM或Aria2,就能享受极速下载的快感!

  Tác giả
  软件小妹
  Cài đặt hàng ngày
  5.664
  Số lần cài đặt
  2.104.276
  Đánh giá
  5173 270 136
  Đã tạo
  06-12-2020
  Đã cập nhật
  17-03-2022
 11. 网盘助手 JS - 一个优雅好用的网盘助手;插件主要功能有:[1]记住各大网盘分享的访问密钥 [2]百度网盘生成并展示下载链接 [3]百度网盘分享时自定义提取码

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  319
  Số lần cài đặt
  1.624.589
  Đánh giá
  2734 45 23
  Đã tạo
  27-02-2019
  Đã cập nhật
  20-12-2020
 12. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  293
  Số lần cài đặt
  830.040
  Đánh giá
  2991 5 1
  Đã tạo
  15-05-2017
  Đã cập nhật
  07-04-2022
 13. 解除B站区域限制 JS - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  838
  Số lần cài đặt
  1.903.894
  Đánh giá
  3530 69 24
  Đã tạo
  16-12-2016
  Đã cập nhật
  08-05-2022
 14. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 JS - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown

  Tác giả
  bimzcyRhilip
  Cài đặt hàng ngày
  564
  Số lần cài đặt
  1.001.590
  Đánh giá
  3171 22 3
  Đã tạo
  06-05-2018
  Đã cập nhật
  20-10-2021
 15. 🔥🔥🔥文本选中复制🔥🔥🔥 JS - 解除网站不允许复制的限制,文本选中后点击复制按钮即可复制,主要用于 百度文库 道客巴巴 无忧考网 学习啦 蓬勃范文 思否社区 力扣 知乎 语雀 等

  Tác giả
  WindrunnerMax
  Cài đặt hàng ngày
  4.204
  Số lần cài đặt
  1.165.866
  Đánh giá
  979 21 5
  Đã tạo
  11-06-2020
  Đã cập nhật
  14-05-2022

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)