Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by shuibaowyw

 1. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  583
  Số lần cài đặt
  314.561
  Đánh giá
  1388 6 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Anti-Adblock Killer | Reek - Helps you keep your Ad-Blocker active, when you visit a website and it asks you to disable.

  Tác giả
  reek
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  291.058
  Đánh giá
  1087 20 43
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  105
  Số lần cài đặt
  70.796
  Đánh giá
  1034 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频破解 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  92
  Số lần cài đặt
  222.923
  Đánh giá
  804 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  207.756
  Đánh giá
  1666 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  72
  Số lần cài đặt
  154.707
  Đánh giá
  1050 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 护眼脚本 - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  76.945
  Đánh giá
  518 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  66
  Số lần cài đặt
  70.797
  Đánh giá
  903 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  87.408
  Đánh giá
  1126 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. anti-redirect - GM脚本, 去除各搜索引擎/常用网站的重定向

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  27.370
  Đánh giá
  526 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 超碰视频去广告,解决VIP限制 - 超碰视频去广告,解决VIP限制,提取视频地址,添加下载按钮

  Tác giả
  Svend
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  27.972
  Đánh giá
  131 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  170.253
  Đánh giá
  1344 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  16.138
  Đánh giá
  236 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  86.225
  Đánh giá
  530 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. M-Team 搜索器 - 在 资源库 看到的影片、演员和类型,能够立即在 M-team 中搜索。

  Tác giả
  abc950309
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  797
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 18AV Tweaks - Add some functions to 18av

  Tác giả
  djackallstar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)