Greasy Fork is available in English.

GitHub by LouCypher

user scripts for GitHub.

Đang hiển thị kết quả cho Tiếng Việt. Hiển thị kết quả cho mọi ngôn ngữ.

 1. Github 增强 - 高速下载 - 为 Github 的 Clone、Release、Raw、Code(ZIP) 添加高速下载

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  345
  Số lần cài đặt
  5.766
  Đánh giá
  130 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Github GitCDN Button - An userscript to add "GitCDN" button on github.

  Tác giả
  schme16
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. GitHub镜像加速访问、克隆和下载 - 镜像访问GitHub、加速克隆和下载;适配Github新UI;增加新克隆站点;前往项目Github仓库查看免费搭建Github镜像站点方法

  Tác giả
  RC1844
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  5.654
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. GitHub HTML Preview - A userscript that adds preview links to HTML files

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  63
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Github 加速与增强 - 高速下载 - 为 Github 的 Clone、Release、Raw、Code(ZIP) 添加高速下载和镜像站跳转,实现各种加速

  Tác giả
  HenryJiu
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  334
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Github like reader - Ajusta a página com a largura da tela automaticamente.

  Tác giả
  maxwgod
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Toc Bar - A floating table of content widget

  Tác giả
  hikerpig
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  359
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. GitHub Pages Link - A userscript that adds pages link to repository

  Tác giả
  jinhucheung
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Commit: Interactive image diff using Pixelmatch - Adds an image diff control in place of a regular image comparison renderer on GitHub

  Tác giả
  warpech
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Github项目批量删除 - Github项目批量删除,fork的项目太多了,注意:需要先申请操作token,申请地址https://github.com/settings/tokens,请至少选择Delete Repos,如果频繁出现删除失败,请重新生成token(github有限制)

  Tác giả
  mengyou658
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Github仓库查看第一次commit - 注意:按钮需要等待几秒才能加载出来

  Tác giả
  AN drew
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. GitHub Update Fork - A userscript that adds a link to update your fork

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  28
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. github-md-catalog - generate catalog in Github readme page

  Tác giả
  fengxxc
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. GitHub Toggle Wiki Sidebar - A userscript that adds a button to toggle the GitHub Wiki sidebar

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  85
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. GitHub Toggle Diff Comments - A userscript that toggles diff/PR and commit comments

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Search Cross - 不同搜索引擎间的切换,自用

  Tác giả
  saplf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  507
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. GitHub菜单 - 为GitHub头添加更多的菜单项,让你能够快速抵达你想要的页面。

  Tác giả
  HaleShaw
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  187
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Download github repo sub-folder - download github sub-folder via one click, copy the single file's source code easily

  Tác giả
  oe
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  129
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. GitHub My Issues - Add a link to issues you've contributed to on GitHub

  Tác giả
  chocolateboy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. GithubDashboardEnhance - Show the latest 30 starred repos in new Github dashboard and shortcuts in header navigation.

  Tác giả
  ladit
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. github、码云 md文件目录化 - github、码云、npmjs项目README.md增加目录侧栏导航,悬浮按钮

  Tác giả
  lecoler
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  1.855
  Đánh giá
  24 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Publish button in repo on GitHub - 5/28/2020, 5:17:05 PM

  Tác giả
  Degreet
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 谷歌翻译绕过代码块 - 让谷歌翻译插件翻译网页的时候,绕过代码块和一些无需翻译的元素

  Tác giả
  xiandan
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  1.524
  Đánh giá
  18 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. GitHub Table of Contents - A userscript that adds a table of contents to readme & wiki pages

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  426
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. GitHub Font Preview - A userscript that adds a font file preview

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  153
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. GitHub RTL Comments - A userscript that adds a button to insert RTL text blocks in comments

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. GitHub Sort Content - A userscript that makes some lists & markdown tables sortable

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  336
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. GitHub Label Color Picker - A userscript that adds a color picker to the label color input

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. GitHub Custom Navigation - A userscript that allows you to customize GitHub's main navigation bar

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  172
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. GitHub Download ZIP - A userscript adds download links so that downloaded filenames include the SHA

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  380
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. GitHub Custom Hotkeys - A userscript that allows you to add custom GitHub keyboard hotkeys

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. GitHub Code Folding - A userscript that adds code folding to GitHub files

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  285
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. GitHub Code Show Whitespace - A userscript that shows whitespace (space, tabs and carriage returns) in code blocks

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. GitHub Code Colors - A userscript that adds a color swatch next to the code color definition

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  248
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Gist Raw Links - Add a button that contains a list of gist raw file links

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  103
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. ExpandExpandExpand++ - Modification of "GitHub PR: expand, expand, expand!" with multiple small improvements.

  Tác giả
  TheLastZombie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Github 镜像访问,加速下载 - GitHub 镜像,github 加速

  Tác giả
  jadezi
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  19.436
  Đánh giá
  209 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Github+ - 添加Github文件raw下载、复制按钮、图片点击放大(右击恢复)、nbviewer打开ipynb文件、cdn镜像加速(todo)等功能,适配 Refined GitHub

  Tác giả
  ultranity
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. GitHub shorter title edited files - Change title edited file in editor to filename.

  Tác giả
  krystian3w
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. Github Show PR Details in PR window - try to take over the world!

  Tác giả
  dtasev
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Github助手 - 添加Github文件下载、复制按钮、图片点击放大(右击恢复)、issues中只查看用户相关态度的内容、issues列表项从新标签页打开

  Tác giả
  mxlcpu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  79
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. HideFilesSection - I just need to see readme!!!

  Tác giả
  HuuLane
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. mod github layout - Temporarily improve github project layout

  Tác giả
  JIN PRO
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. GitHub Delete Autofiller - Autofills in the "Delete Repository" dialog box so you don't have to fill it in yourself.

  Tác giả
  itzTheMeow
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)