Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by BlackHorizon

 1. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  1.030
  Số lần cài đặt
  543.471
  Đánh giá
  1419 7 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用html5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  493
  Số lần cài đặt
  362.650
  Đánh giá
  1697 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Local YouTube Downloader - Get youtube raw link without external service.

  Tác giả
  3142 maple
  Cài đặt hàng ngày
  481
  Số lần cài đặt
  94.986
  Đánh giá
  374 4 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Yet Another Weibo Filter - 新浪微博根据关键词、作者、话题、来源等过滤微博;修改版面。 新浪微博根據關鍵字、作者、話題、來源等篩選微博;修改版面。 filter Sina Weibo by keywords, authors, topics, sources, etc.; modify layout

  Tác giả
  ts
  Cài đặt hàng ngày
  202
  Số lần cài đặt
  123.257
  Đánh giá
  1225 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Pixiv Plus - Focus on immersive experience, 1. Block ads, directly access popular pictures 2. Use user to enter the way to search 3. Search pid and uid 4. Display original image and size, picture rename, download original image | gif map | Zip|multiple map zip 5. display artist id, artist background image 6. auto load comment 7. dynamic markup work type 8. remove redirection 9. single page sort 10. control panel select desired function github: https:/ /github.com/Ahaochan/Tampermonkey, welcome to star and fo

  Tác giả
  Ahaochan
  Cài đặt hàng ngày
  175
  Số lần cài đặt
  38.612
  Đánh giá
  342 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  71.277
  Đánh giá
  905 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. AntiAdware - Remove forced download accelerators, managers, and adware on supported websites

  Tác giả
  devnoname120
  Cài đặt hàng ngày
  75
  Số lần cài đặt
  154.981
  Đánh giá
  1051 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. MoreMovieRatings - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  34.358
  Đánh giá
  566 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. SoundTake - SoundCloud Downloader - SoundTake enables you to download musics from SoundCloud. This script will add a "Download" button for every SoundCloud track and playlist.

  Tác giả
  SoundTake
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  23.312
  Đánh giá
  96 4 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. ZFDev-百度网盘文件树视图 - 添加文件树视图,全局查看文件详情

  Tác giả
  greendev
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.003
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)