Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by 风起微澜

 1. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  258
  Số lần cài đặt
  134.622
  Đánh giá
  1549 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 仙尊 Pixiv 图片批量下载器 - 批量下载画师、书签、排行榜、搜索页等作品原图;查看热门作品;建立文件夹;转换动图为 gif;屏蔽广告;快速收藏作品(自动添加tag);不跳转直接查看多 p 作品;按收藏数快速搜索 tag;给未分类作品添加 tag。支持简繁中文、日语、英语。Github: https://github.com/xuejianxianzun/XZPixivDownloader

  Tác giả
  xuejianxianzun
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  35.857
  Đánh giá
  423 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. DownloadAllContent - Fetch and download main content on current page, provide special support for chinese novel

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  18.109
  Đánh giá
  209 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  16.298
  Đánh giá
  144 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  8.204
  Đánh giá
  164 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 优书网 <=> 知轩藏书 - [知轩藏书/早安电子书/书荒网]添加优书网评分和直链,优书网书籍详情页添加[知轩藏书/早安电子书/龙凤互联/书荒网]下载链接

  Tác giả
  田鑫
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  694
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)