Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by xinggsf

 1. 网盘助手 - 大概是最优雅好用的网盘助手了;插件主要功能有:[1]百度网盘、腾讯微云、蓝奏云、天翼云盘万能钥匙 [2]百度网盘生成并展示下载链接 [3]百度网盘分享时自定义提取码

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  4.160
  Số lần cài đặt
  734.436
  Đánh giá
  1627 16 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,CC字幕转码ASS下载,AAC音频下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  Xmader
  Cài đặt hàng ngày
  201
  Số lần cài đặt
  121.546
  Đánh giá
  433 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 音视频通用下载器 - 下载所有网站上的音乐、视频。单击页面最右边的《 来打开捕获列表,双击捕获列表来关闭它。

  Tác giả
  程SamSam0230
  Cài đặt hàng ngày
  189
  Số lần cài đặt
  87.516
  Đánh giá
  199 9 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  92
  Số lần cài đặt
  103.946
  Đánh giá
  1086 10 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 视频跳过广告和 VIP 视频解析 - 也许是风格最贴近原视频网站的 VIP 视频解析脚本了,添加的解析按钮样式跟原视频网站已有的按钮一致,不会产生突兀感,支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果 TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV等,支持多个解析接口切换,支持自定义接口,支持站内站外解析,支持 Tampermonkey、Violentmonkey、Greasemonkey

  Tác giả
  mofiter
  Cài đặt hàng ngày
  64
  Số lần cài đặt
  71.140
  Đánh giá
  215 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 聚合全网VIP视频免费在线看,普通视频去广告快速播放,聚合VIP无损音乐免费下载;知乎短视频下载【此脚本长期维护更新】【电视剧可免跳出选集】 - 聚合VIP视频免费在线看,普通视频去广告快速播放(若解析失败可多切换几个线路试试看),解析页面扫描二维码,移动端免费在线看,支持的网站包括但不限于:[腾讯视频]、[爱奇艺]、[优酷土豆]、[芒果tv]、[乐视视频]、[PPTV]、[搜狐视频]、[bilibili]、[AcFun]、[暴风影音]等等;聚合VIP无损音乐免费下载,支持的网站包括但不限于:[网易云音乐]、[QQ音乐]、[酷狗音乐]、[酷我音乐]、[虾米音乐]、[百度音乐]等等;知乎短视频下载,分享、保存都方便

  Tác giả
  骚气人生
  Cài đặt hàng ngày
  54
  Số lần cài đặt
  94.500
  Đánh giá
  252 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 视频广告自动跳过 - auto skip video ads!

  Tác giả
  wulududu
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  19.169
  Đánh giá
  106 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  120.960
  Đánh giá
  526 9 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 万能工具箱-(2019.11.06修复百度网盘) - 这是一个万能工具箱,我们的目标是你能用到的,这里都有!欢迎提交问题!目前已支持网页图片一键打包下载,爱奇艺腾讯等视频网站的VIP视频解析,QQ音乐、网易音乐等音乐网站的音乐解析下载,屏蔽百度搜索广告,闲鱼搜索框,自动查找百度提取码,知乎视频下载,百度网盘下载,接触右键限制,百度文库解析下载,网页图片预览

  Tác giả
  xavier_dev
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  25.864
  Đánh giá
  114 1 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. SuperVIP++视频破解 - 【本脚本不是我东拼西凑别人代码,纯自己开发,如您觉得可以,请赞助我!如您想借鉴我代码,请赞助我(开发不容易),并在您的脚本上注明出处,谢谢。】大部分解析线路的播放器基于HTML5,笔记本电脑风扇不会狂飙,不会发热。如果某线路的播放器基于flash,可以切换线路到支持HTML5的线路。在优酷,爱奇艺,腾讯,搜狐,乐视,pptv,芒果tv,1905,暴风等视频网站点击想看的影片后,在页面的侧栏点击图标会跳转到破解网站进行观影,并可以切换多条线路。

  Tác giả
  synvaier
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  6.353
  Đánh giá
  30 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. bilibili原始播放器 - 直接用浏览器播放和下载B站原生MP4视频,需要浏览器支持:如firefox、chrome和opera

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  11.130
  Đánh giá
  50 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 膜法小工具 - 方便生活,快乐分享

  Tác giả
  dolaCmeo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.407
  Đánh giá
  61 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)