Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by jaeger

 1. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  19.481
  Đánh giá
  432 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  25.677
  Đánh giá
  527 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.437
  Đánh giá
  407 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Popup Video - Popup online video out of the webpage

  Tác giả
  archion
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.606
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. flashViewer - 围观Flash(support firefox,chrome)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  6.235
  Đánh giá
  130 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  59.848
  Đánh giá
  1246 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. picviewer CE - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.323
  Đánh giá
  135 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)