Greasy Fork is available in English.

Mục ưa thích by wingmancn

 1. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  ivesjay
  Cài đặt hàng ngày
  561
  Số lần cài đặt
  1.868.021
  Đánh giá
  3493 38 27
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 跳过网站等待、验证码及登录 - 移除各类网站验证码、登录、倒计时及更多!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  326
  Số lần cài đặt
  498.418
  Đánh giá
  3070 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度广告(首尾推广及右侧广告)清理 - 彻底清理百度搜索(www.baidu.com)结果首尾的推广广告、二次顽固广告、右侧广告与百家号信息,并防止反复

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  241
  Số lần cài đặt
  255.674
  Đánh giá
  908 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  222
  Số lần cài đặt
  136.583
  Đánh giá
  1564 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 护眼脚本 - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  74
  Số lần cài đặt
  77.690
  Đánh giá
  525 6 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  71.769
  Đánh giá
  909 9 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 网易云音乐高音质支持 - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  86.408
  Đánh giá
  809 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 网盘提取工具 - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  84.792
  Đánh giá
  387 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 谷歌百度搜索(集合) - 分别在百度和google的搜索结果页面增加搜索跳转按钮。顺便推荐一波在线youtube视频下载的工具: https://www.findyoutube.net

  Tác giả
  Find
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  7.545
  Đánh giá
  95 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Capture current page - Screen capture for current full page with Ctrl+F10, also be used to change text into image which inside the INPUT/TEXTAREA element.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  5.279
  Đánh giá
  40 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. iZhihu - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  36.769
  Đánh giá
  672 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 移除百度搜索的广告 - 移除百度搜索的广告如搜索结果里的百度推广

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  29.068
  Đánh giá
  191 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 百度网盘助手•改 - 显示百度网盘文件的直接链接,突破大文件需要使用电脑管家的限制

  Tác giả
  PurelyCfictional
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  86.280
  Đánh giá
  530 4 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. tiebaAllsign - 贴吧集中签到

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  15.354
  Đánh giá
  303 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  16.311
  Đánh giá
  407 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Enhanced word highlight - Enhanced keywords highlight for Search Engines and All !

  Tác giả
  hzhbest
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.840
  Đánh giá
  90 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. userscripts 只显示中文 - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  12.434
  Đánh giá
  219 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Google & baidu Switcher (ALL in One) - 分别在百度和google的搜索结果页面增加搜索跳转按钮,使用到外链微软CDN的jquery-1.7.2.min.js,不懂跳墙使用GOOGLE的同学请自动忽略。自动判断百度和google对JQUERY的载入,并动态载入Jquery.js。

  Tác giả
  F9y4ng
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.378
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Douban Download Search(支持https) - 增加豆瓣电影、图书的下载搜索链接 (2017/10/03更新,添加人人影视字幕组、字幕库、灵极客、library genesis等站点支持)

  Tác giả
  peter...
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.841
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Douban Download Search - 增加豆瓣电影、图书的下载搜索链接

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.341
  Đánh giá
  92 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. My163MusicHelper|网易音乐C+|网易|网易音乐|music.163.com - ①美化网易音乐的排布,去除首页某些特别难看的广告或其他用户不友好的页面元素。;②点击播放器的歌曲封面就可以直接下载歌曲,没有侵入页面元素(不想影响美感,当听到自己喜欢的歌的时候不需要进入任何界面直接点击歌曲封面就直接可以下载。;③ 在线播放使用更高音质;

  Tác giả
  好为
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.750
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 观察者网全文显示 - 观察者网显示全文

  Tác giả
  kingems
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  179
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)