Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. mooc马原自动答题 JS - 因为只收集到了马原的题库

  Tác giả
  zilin cui
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 2. TypingClub Text Extractor JS - Extracts text from exercises and logs it into browser console.

  Tác giả
  whizxd
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 3. 汉译英的小脚本 JS - 这个appid和key大家去百度翻译平台申请通用翻译服务就可以拿到,然后填充到这里就可以。对于小白,所以我会写一个输入框,直接输入就可以。最好直接写到脚本里面,使用ctrl+z快捷键显示

  Tác giả
  duoluodexiaoxiaoyuan
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 4. 知乎关闭登录提示框 JS - 关掉烦人的知乎乎登录弹窗!

  Tác giả
  hui-shao
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 5. RR: Show Real Price JS - -

  Tác giả
  LianSheng197
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 6. 傻瓜式推特去广告 JS - 傻瓜式推特去广告,未经过可靠测试

  Tác giả
  炽幻
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 7. 青书学堂自动刷课升级版 JS - 青书学堂自动刷课升级版---借鉴了作者:Extreme-zhu的脚本

  Tác giả
  wulai
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 8. 青书学堂作业答题搜索辅助 JS - 青书学堂课程作业快捷答题网络搜索辅助

  Tác giả
  wulai
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 9. WebNovel genre filter JS - Genre filter for WebNovel.com!

  Tác giả
  idMysteries
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 10. Thanos snap JS - rightclick on the KW1C rooster to snap half away!

  Tác giả
  HeyItsTibo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 11. disable avatar JS - disable avatar!

  Tác giả
  massyao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 12. 豆瓣电影图书一键搜索下载 JS - 豆瓣电影详情页一键搜索 目前支援资源站:BD影视 Zlib

  Tác giả
  _ K0ng
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 13. url_clip JS - url clip

  Tác giả
  sxlgkxk
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 14. GOG Abolish Reputation System JS - Abolish GOG forum's reputation system

  Tác giả
  TheDcoder
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 15. 自动评教 JS - 教务系统自动评教脚本

  Tác giả
  imbytecat
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 16. nimingxxmapassistant JS - 地图显示上下左右按钮,自动入队功能,自动使用技能

  Tác giả
  hd H
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 17. Anime Recommendations - MAL JS - Get new anime recommendations based on your list.

  Tác giả
  hacker09
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 18. bring back old dialog boxes JS - reverts the dialog boxes to the old ones which match your dark/light theme setting

  Tác giả
  Cat Bot
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 19. Enable keyboard shortcuts for Japanese characters JS - When making a mistake, while reviewing, also show the correct answer, when "あ" is pressed.

  Tác giả
  mchlnix
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 20. Crosshair Color and health color JS - Crosshair color and yolk color is gonna be changed

  Tác giả
  Luke L
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 21. diep.io shape changer script JS - changes the shapes of bullets tanks shapes, the whole lot

  Tác giả
  pepto bismol
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 22. Sploop Texturepack MOOMOO EDITION!!! JS - Made origionally by no name DISCLAMER I DO NOT TAKE CREDIT FOR ANY OF THE FOLLOWING PICTURES AND YES IT IS MADE TO RESEMBLE MOOMOO>IO

  Tác giả
  Henry Gonsalves
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 23. AddAmpliseqSuplimetaryZIP JS - Adds download links for suplimentary files for Ampliseq Results

  Tác giả
  stormsw
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 24. black jstris theme JS - script generated at https://jstristhememaker.com

  Tác giả
  sail0r__
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 25. pink asethetic theme JS - script generated at https://jstristhememaker.com

  Tác giả
  sail0r__
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 26. Disable Game Grid JS - Hold the KEY: [? or /] this is one key. When the process reaches 100%, the game grid will either appear or disappear.

  Tác giả
  Nudo
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 27. 去除超星弹框 JS - 最新版的去除弹框,随时联系更改

  Tác giả
  知心爱人ZLQ
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 28. Oh My Fonts JS - Change web fonts.

  Tác giả
  乌图米
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 29. 滚动条样式美化 JS - 简约风滚动条样式

  Tác giả
  Yuxi Deng
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 30. [WE] | Script Lolya JS - Always remember who you are!

  Tác giả
  Lolipop827474
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 31. BossAutoReply JS - Send messages automatically after right click.

  Tác giả
  JiechenZheng
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 32. Rainbow Skin JS - Rainbow Skin Fast

  Tác giả
  Anti Monitor
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 33. 无为WiFi—OVPN下载 JS - 通过javascript 下载手机端路线,安装路线到电脑,实现网络自由。

  Tác giả
  咕咚~
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 34. Skribbl - Quality of Life JS - Quality of life improvements for Skribbl.io

  Tác giả
  rika tokushi
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)