Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Youtube 翻译中文字幕下载 v2 - Youtube 播放器右下角有个 Auto-tranlsate,可以把视频字幕翻成中文。这个脚本是下载这个中文字幕

  Tác giả
  1c7
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  17.311
  Đánh giá
  88 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Linkify Plus Plus - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  17.291
  Đánh giá
  229 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Absolute Enable Right Click & Copy - Force Enable Right Click & Copy & Highlight

  Tác giả
  Absolute
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  17.291
  Đánh giá
  143 2 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 全网VIP视频破解 会员视频播放集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17.286
  Đánh giá
  26 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 百度文库内容复制+文档下载🔥 - 百度文库下载卷文档、共享文档、VIP文档等内容复制

  Tác giả
  Mu Yi
  Cài đặt hàng ngày
  426
  Số lần cài đặt
  17.304
  Đánh giá
  16 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 微博 [ 图片 | 视频 ] 下载 - 下载微博(weibo.com)的图片和视频。(支持LivePhoto、短视频、动/静图(9+),可以打包下载)

  Tác giả
  Mr.Po
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  17.256
  Đánh giá
  117 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. thecircleisclosing.com aimbot - Survivio Hacks for surviv.io cheats with surviv mods that aim lock,fire bot, auto respawn, auto reload, show fps, fast heal, auto weapon swap

  Tác giả
  TSM_BlackMonkey
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  17.152
  Đánh giá
  7 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Local SoundCloud Downloader - Download SoundCloud without external service.

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  43
  Số lần cài đặt
  17.059
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Instagram: Download Photo & Video - Download photo or video by one button click.

  Tác giả
  HayaoGai
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  16.942
  Đánh giá
  77 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 知乎排版优化 - 知乎排版优化!

  Tác giả
  chenglin z
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.907
  Đánh giá
  119 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 配合网盘密码自动提取,融合链接与提取码 - 自动处理网盘链接及其提取码变成支持自动填充密码的方式的链接(百度云、360pan等)

  Tác giả
  myx0415
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  16.785
  Đánh giá
  163 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. bilibili plus bilibilijj - 在bilibili界面上直接添加来自jj的三种下载链接。flv是分段超清,mp4是整段高清,ass是弹幕。请登录jj以跳过广告页。播放弹幕可使用potplayer等。视频弹幕同名即可自动加载。

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  16.677
  Đánh giá
  89 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Dont Use AdBlock - Killer - Removes the "Dont use Ad Blocker" Messages on some sites

  Tác giả
  Megabyte
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  16.671
  Đánh giá
  36 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. HappyBots + iBots | Agar.io Bots - Provides you new features to Agar.io & 1-50 free bots!

  Tác giả
  HappyYT
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  16.650
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 大麦抢票-选场次票价人数 - 辅助购买大麦网演唱会门票

  Tác giả
  oliwang
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  16.623
  Đánh giá
  34 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Krunker 1.9.2 Hack - Rip from a Krunker Hack Client by THEGUY3ds

  Tác giả
  DarksRising
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  16.619
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 智慧树考试辅助脚本-20190323 - 破解右键菜单,文本选取,复制,剪切,粘贴屏蔽脚本.支持考试页面内获取百度搜索结果.

  Tác giả
  LengSword
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.610
  Đánh giá
  14 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Scribd Print and Download - Changes "Upload" link to open a printable viewer (print to PDF)

  Tác giả
  Inserio
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  16.491
  Đánh giá
  8 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 豆丁网文库解析网页快捷跳转 - 豆丁文库快捷跳转到下载解析站去下载。以前的脚本有人反馈说每次打开都跳转很烦,这个可自主点击。点击页面顶部的解析下载按钮,即可快速跳转。下载的只支持pdf,word和文本类的文档。

  Tác giả
  caiyunxiaoge
  Cài đặt hàng ngày
  131
  Số lần cài đặt
  16.398
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 全网免费极速无缝解析VIP视频 - 最新无缝解析各大网站VIP在线视频,支持各大视频网站,UI更加美观,操作更加便捷

  Tác giả
  996640469
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  16.381
  Đánh giá
  63 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. TW Gold Jobs Finder (More Languages) - Shows a list of all silver and gold jobs!

  Tác giả
  ouriel95
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.376
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. TSR - Freemium - Access some Subscriber/VIP functionality. Working by Trystanr.

  Tác giả
  Trystan
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  16.329
  Đánh giá
  47 9 32
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. tiebaAllsign - 贴吧集中签到

  Tác giả
  congxz6688
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16.296
  Đánh giá
  306 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Direct download from Google Play - Adds APK-DL, APKPure, APKMirror and Evozi download buttons to Google Play when browsing apps. This script is based on yurenchen's "google play apk downloader".

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  16.282
  Đánh giá
  170 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 去除电信运营商劫持广告 - 去除中国电信等运营商的劫持内嵌广告

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  16.275
  Đánh giá
  110 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  16.238
  Đánh giá
  72 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Bypass YouTube age verification - Bypass YouTube age verification without logging in.

  Tác giả
  tfr
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.234
  Đánh giá
  30 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 熊猫超星网课助手 - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  haotip
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  16.223
  Đánh giá
  9 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 倍速播放 - HTML5播放器,倍速功能。可以实现最高10倍数播放。不同网站可以设置不同速率和位置

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  43
  Số lần cài đặt
  16.079
  Đánh giá
  56 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. PX-百度云盘-fix - 百度网盘文件直链提取, 支持一键发送至proxyee-down进行下载

  Tác giả
  S0urceC0der
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  16.067
  Đánh giá
  31 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. IO Game Bots - CRAZY WORKING BOTS!

  Tác giả
  Lorenzo Vazquez
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  15.966
  Đánh giá
  11 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. Translate - 划词翻译调用“金山词霸、有道词典(有道翻译)、Google Translate(谷歌翻译)、沪江小D、搜狗翻译、必应词典(必应翻译)、Microsoft Translator(必应在线翻译)、DeepL翻译、海词词典、百度翻译、Oxford Learner's Dictionaries、Oxford Dictionaries、Merriam-Webster、PDF 划词翻译、Google Search、Bing Search(必应搜索)、百度搜索、Wikipedia Search(维基百科搜索)”网页翻译

  Tác giả
  Damijan
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  15.948
  Đánh giá
  123 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Maknyos AutoIn - Auto click to a link mostly for download purpose, iframe killer. Supported hosts: zippyshare, mediafire, sendspace, uptobox, cloud.mail.ru, adf.ly, and many more...

  Tác giả
  Idx
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  15.902
  Đánh giá
  108 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 百度网盘直接下载助手(显示直接下载入口) - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  itgoyo
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  15.900
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Google整页翻译 - 类似谷歌浏览器自带翻译

  Tác giả
  zs6
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  15.868
  Đánh giá
  58 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. cursors.io hack --working-- - cursors.io hack - drawing, texting, player ids, & more

  Tác giả
  q1k
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  15.784
  Đánh giá
  11 2 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Vertix.io Mod - Press 'o' to turn on aimbot and 'f' to turn it off. Press 'b' to bhop and 'n' to stop. Jump to shoot, right click to shoot all your bullets. Press 'h' to see controls.

  Tác giả
  SnowLord7
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.781
  Đánh giá
  5 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 百度文库界面清理 - 清除百度文库界面上多余节点,给你一个清爽的阅读环境

  Tác giả
  Fav
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15.674
  Đánh giá
  57 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 自动获取所有SSR - 自动获取【SSR小工具】的所有可用SSR链接,你只需要复制后从剪贴板导入SSR工具即可,省去人工一个个添加节点,手机也可使用Yandex浏览器安装此脚本!此脚本仅用于交流学习之用,切不可用于违法用途,因此产生的所有责任与开发者无关,请于下载后24小时内删除脚本,谢谢配合!

  Tác giả
  CiChui
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  15.640
  Đánh giá
  111 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 上学吧免会员查看答案 - 上学吧,免会员免VIP,即可在页面上直接查看答案。

  Tác giả
  chenshao
  Cài đặt hàng ngày
  155
  Số lần cài đặt
  15.644
  Đánh giá
  63 5 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 【百度搜索增强N合1】集合谷歌Bing知乎B站微博微信豆瓣高清影视剧资源无损音乐磁力BT等等常用功能,屏蔽百度系广告、谷歌广告、360广告等等 - 新增百度网盘提取码查询,屏蔽了网站大部分广告,清爽界面,搜索直达结果页面,打开百度首页搜索即可享受各种电影电视剧、网易云音乐QQ音乐等无损音乐下载,视频解析下载、电子书下载、免费图床、图片压缩等,更多福利功能参见详情

  Tác giả
  周老大
  Cài đặt hàng ngày
  80
  Số lần cài đặt
  15.597
  Đánh giá
  58 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 哔哩哔哩(bilibili.com)简洁版 - 碍眼的东西太多了,干脆都去掉。

  Tác giả
  Kenneth4
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  15.450
  Đánh giá
  92 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. AgarBot - Plays Agar

  Tác giả
  arrowzhns
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.382
  Đánh giá
  8 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 百度网盘直链下载助手-手机版 - 百度网盘直链下载助手-手机版 支持百度网盘手机端网盘页面和分享页面一键下载

  Tác giả
  syhyz1990
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  15.356
  Đánh giá
  63 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. hwm_shop - Отображает стоимость боя и ОА в магазине и инфе арта, переплаты за покупку и аренду, добавляет быстрые ссылки на рынок (by Demin)

  Tác giả
  Demin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15.346
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)