Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Twitter Media Downloader JS - Save Video/Photo by One-Click.

  Tác giả
  天音
  Cài đặt hàng ngày
  101
  Số lần cài đặt
  34.798
  Đánh giá
  106 3 4
  Đã tạo
  10-03-2021
  Đã cập nhật
  08-12-2021
 2. 【暗黑助手】免费获取网盘直链下载地址,全网VIP视频免费解析,视频自动跳过广告,B站番剧解锁区域限制 JS - 免费获取网盘下载地址,多平台,可使用IDM,Xdown等多线程加速工具加速下载,支持RPC协议远程下载,爱奇艺、腾讯、优酷、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,B站番剧解锁区域限制,优惠券查询等

  Tác giả
  huaxue
  Cài đặt hàng ngày
  73
  Số lần cài đặt
  34.753
  Đánh giá
  15 0 3
  Đã tạo
  19-08-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2022
 3. 微博 [ 图片 | 视频 ] 下载 JS - 下载微博(weibo.com)的图片和视频。(支持LivePhoto、短视频、动/静图(9+),可以打包下载)

  Tác giả
  Mr.Po
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  34.549
  Đánh giá
  180 5 1
  Đã tạo
  23-05-2019
  Đã cập nhật
  25-06-2021
 4. Pagetual JS - Perpetual pages - Most powerful Auto Pager script. Auto loading next paginated web pages and inserting into current page.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  260
  Số lần cài đặt
  34.465
  Đánh giá
  83 9 0
  Đã tạo
  17-01-2022
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 5. 小说下载器 JS - 一个可扩展的通用型小说下载器。

  Tác giả
  bgme
  Cài đặt hàng ngày
  75
  Số lần cài đặt
  34.166
  Đánh giá
  208 6 2
  Đã tạo
  26-06-2020
  Đã cập nhật
  15-05-2022
 6. Nico Nico Ranking NG JS - ニコニコ動画のランキングとキーワード・タグ検索結果に NG 機能を追加

  Tác giả
  kengo321
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  34.011
  Đánh giá
  56 9 7
  Đã tạo
  13-05-2014
  Đã cập nhật
  22-02-2022
 7. JR Mturk Panda Crazy Queue Helper JS - A script add on for Panda Crazy for displaying queue and sorting queue after submitting hits.

  Tác giả
  JohnnyRS
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  33.743
  Đánh giá
  15 1 1
  Đã tạo
  15-09-2016
  Đã cập nhật
  14-02-2019
 8. MTurk HIT Database Mk.II JS - Keep track of the HITs you've done (and more!). Cross browser compatible.

  Tác giả
  feihtality
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33.736
  Đánh giá
  36 3 4
  Đã tạo
  15-08-2015
  Đã cập nhật
  17-10-2016
 9. Twitter: Download Video JS - One button click to direct video download web page.

  Tác giả
  HayaoGai
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  33.408
  Đánh giá
  105 1 2
  Đã tạo
  02-06-2020
  Đã cập nhật
  13-04-2021
 10. wsmud_pluginss JS - 武神传说 MUD 武神脚本 武神传说 脚本 qq群367657589

  Tác giả
  knva
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  33.381
  Đánh giá
  133 5 1
  Đã tạo
  20-08-2018
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 11. Bỏ qua Tất cả Các liên kết ngắn JS - Bỏ qua tất cả các trang web liên kết ngắn tự động bỏ qua các trang web liên kết gây phiền nhiễu, trực tiếp đến đích của bạn

  Tác giả
  bloggerpemula
  Cài đặt hàng ngày
  245
  Số lần cài đặt
  33.296
  Đánh giá
  76 24 7
  Đã tạo
  31-08-2021
  Đã cập nhật
  17-05-2022
 12. 注册邀请码抢码工具 JS - 自动遍历论坛注册邀请码得出正确结果

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  33.154
  Đánh giá
  365 1 2
  Đã tạo
  20-02-2017
  Đã cập nhật
  01-02-2018
 13. 百度网盘批量离线 JS - 批量离线辅助脚本

  Tác giả
  fenghengzhi
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  33.153
  Đánh giá
  166 0 0
  Đã tạo
  22-09-2016
  Đã cập nhật
  18-10-2018
 14. Baidu Pan SuperKey JS - 度盘万能钥匙,云盘万能钥匙扩展改成 GM 脚本

  Tác giả
  ashcarbide
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  33.127
  Đánh giá
  170 0 0
  Đã tạo
  16-06-2018
  Đã cập nhật
  06-08-2019
 15. 4chan X JS - 4chan X is a script that adds various features to anonymous imageboards.

  Tác giả
  Alhaitham
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  32.829
  Đánh giá
  63 2 0
  Đã tạo
  28-01-2015
  Đã cập nhật
  09-07-2021
 16. Publication Auto PDF JS - Automatically jumps to PDF when you visit a journal article abstract page. Also includes a utility to copy or download citation info.

  Tác giả
  sincostandx
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  32.756
  Đánh giá
  53 2 0
  Đã tạo
  18-02-2018
  Đã cập nhật
  08-10-2020
 17. 超星学习小助手(娱乐bate版)|适配新版界面|聚合题库|(视频、测验、考试) JS - 毕生所学,随缘更新,BUG巨多,推荐使用ScriptCat运行此脚本,仅以此献给我所热爱的事情,感谢油猴中文网的各位大神,学油猴脚本来油猴中文网就对了。实现功能:开放自定义设置、新版考试、视频倍速\秒过、文档秒过、答题、收录答案、作业、收录作业答案、读书秒过。

  Tác giả
  Lemon_Tea
  Cài đặt hàng ngày
  1.508
  Số lần cài đặt
  32.556
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  07-04-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 18. Uenglish自用&版权归原作者所有 JS - 显示U校园题目答案;支持单元测试、班级测试;自动答题;刷时长;开放自定义设置

  Tác giả
  vollable
  Cài đặt hàng ngày
  439
  Số lần cài đặt
  32.466
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  25-12-2021
  Đã cập nhật
  25-12-2021
 19. eBonus.gg Pro JS - Auto clique no próximo vídeo, clique automático na bolha e recarrega a página automaticamente com vídeos quebrados.

  Tác giả
  MoviesChannelTM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32.411
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  04-02-2018
  Đã cập nhật
  04-02-2018
 20. openload JS - Remove anti-adblock, ads, popups and timer waits, and show direct download link

  Tác giả
  leoncastro
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  33.849
  Đánh giá
  120 1 0
  Đã tạo
  05-03-2016
  Đã cập nhật
  19-05-2019
 21. HIT Forker JS - Monitors mturk.com for HITs

  Tác giả
  ThisPoorGuy
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  40.187
  Đánh giá
  28 0 2
  Đã tạo
  15-12-2017
  Đã cập nhật
  17-08-2021
 22. google,github访问助手,外网助手 JS - 本脚本功能是显示方便节点信息,配合相关代理软件,能访问Google,YouTube,github,Facebook,下载链接在脚本里已经给出。

  Tác giả
  橙子233
  Cài đặt hàng ngày
  85
  Số lần cài đặt
  31.798
  Đánh giá
  16 2 0
  Đã tạo
  22-09-2021
  Đã cập nhật
  24-09-2021
 23. Discuz-download JS - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  32.854
  Đánh giá
  339 0 2
  Đã tạo
  13-06-2014
  Đã cập nhật
  01-07-2014
 24. Fuck Chaoxing JS - 解除超星自动暂停播放的限制并添加自动播放下一集的功能

  Tác giả
  xymopen
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  31.569
  Đánh giá
  49 1 0
  Đã tạo
  29-05-2016
  Đã cập nhật
  11-01-2019
 25. La7.tv direct link JS - This script gives you the direct link while watching a video on La7.it

  Tác giả
  Lazza
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  31.208
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-06-2014
  Đã cập nhật
  22-02-2022
 26. Instagram Reloaded JS - View or download the full-size Instagram image/video. Super simple: press alt+f or shift & click to view media - alt & click saves file. Read for more options.

  Tác giả
  despecial
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  30.705
  Đánh giá
  105 6 3
  Đã tạo
  10-12-2015
  Đã cập nhật
  21-12-2020
 27. Login reminder popup remover JS - Removes the nagging login popups and banners from mobile and desktop versions of Facebook, Instagram, Reddit, Twitter, Quora, Ask.fm, VK, Pinterest and from the mobile version of Youtube.

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  88
  Số lần cài đặt
  30.572
  Đánh giá
  54 6 5
  Đã tạo
  21-01-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2022
 28. 百度文档下载器 JS - 百度文库文章word下载,适用于所有可预览文档

  Tác giả
  liushaoyuan
  Cài đặt hàng ngày
  107
  Số lần cài đặt
  30.513
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  25-05-2021
  Đã cập nhật
  24-10-2021
 29. Twitch Auto Channel Points Claimer JS - Automatically claim channel points.

  Tác giả
  partment
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  30.114
  Đánh giá
  46 1 0
  Đã tạo
  13-11-2019
  Đã cập nhật
  25-04-2020
 30. 蓝奏云网盘增强 JS - 刷新不回根目录、快捷返回上一级(右键网页空白处)、后退返回上一级、右键文件显示菜单、点击直接下载文件、点击空白进入目录、自动显示更多文件、一键复制所有分享链接、自定义分享链接域名、自动打开/复制分享链接、带密码的分享链接自动输密码、拖入文件自动显示上传框、输入密码后回车确认、调整描述(话说)编辑框初始大小

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  29.930
  Đánh giá
  221 1 0
  Đã tạo
  27-12-2020
  Đã cập nhật
  06-05-2022
 31. HIT Scraper WITH EXPORT Legacy JS - Snag HITs.

  Tác giả
  Tjololo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  29.955
  Đánh giá
  28 0 1
  Đã tạo
  02-06-2014
  Đã cập nhật
  10-03-2016
 32. KoC Power Bot Plus JS - All-in-One Script for Kingdoms of Camelot

  Tác giả
  Twiries
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  29.833
  Đánh giá
  6 3 6
  Đã tạo
  30-03-2020
  Đã cập nhật
  22-04-2022
 33. 百度网盘视频倍速播放 JS - 简单的倍速播放脚本,小白作品,欢迎提意见

  Tác giả
  Vikiboss
  Cài đặt hàng ngày
  87
  Số lần cài đặt
  29.661
  Đánh giá
  53 5 1
  Đã tạo
  15-06-2020
  Đã cập nhật
  09-03-2021
 34. 绕过限制搜索查看百度网盘资源 JS - 解决需要关注公众号或注册收费问题,绕过限制直接跳转百度网盘,包括大力盘/罗马盘/大圣盘/小白盘/猪猪盘/小昭来了/小可搜搜

  Tác giả
  iam_kiwen
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  29.409
  Đánh giá
  122 0 3
  Đã tạo
  28-09-2020
  Đã cập nhật
  30-11-2020
 35. 超星网课助手(全网最强题库版本)|支持90%以上图片题 JS - 【修复视频功能】【支持新版自动跳转】【完美倍速】开放优化收录系统,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  immi
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  29.346
  Đánh giá
  4 1 3
  Đã tạo
  03-11-2021
  Đã cập nhật
  21-11-2021
 36. RemoveAds JS - 需要配合AdBlock类软件使用!该脚本可以移除那些规避反广告功能或要求解除反广告功能的广告,仅此而已。

  Tác giả
  AnnAngela
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  29.192
  Đánh giá
  170 2 1
  Đã tạo
  04-06-2017
  Đã cập nhật
  13-05-2022
 37. 虎牙Plus JS - 虎牙自动领取任务经验、开宝箱,复制直播流链接,简化页面,去广告, 夜间模式,自动进入剧场模式, 我的订阅页面视频预览

  Tác giả
  Francis_FY
  Cài đặt hàng ngày
  100
  Số lần cài đặt
  29.097
  Đánh giá
  113 4 2
  Đã tạo
  29-04-2020
  Đã cập nhật
  14-03-2022
 38. 全网VIP视频免费破解去广告;「百度文库」复制下载去广告;全网音乐直接下载;短视频去水印下载:支持知乎、抖音、快手等;知乎使用增强等多合一脚本(长期更新,亲放心使用) JS - 💖全网VIP视频免费破解去广告功能,支持:腾讯、爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷土豆、搜狐等;💖百度文库免费下载、内容自由复制、广告过滤等;💖全网音乐有声音频免客户端下载,支持网易云音乐、QQ音乐、酷狗、喜马拉雅、咪咕等;💖知乎使用增强:外链接直接跳出、问题,回答时间标注、短视频下载等;💖短视频去水印下载(无限制下载)支持:抖音、快手;

  Tác giả
  doublestar
  Cài đặt hàng ngày
  149
  Số lần cài đặt
  29.073
  Đánh giá
  5 1 1
  Đã tạo
  08-11-2021
  Đã cập nhật
  26-11-2021
 39. 知乎美化 JS - 宽屏显示、暗黑模式(4种)、暗黑模式跟随浏览器、屏蔽首页活动广告、隐藏文章开头大图、调整图片最大高度、向下翻时自动隐藏顶栏

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  28.933
  Đánh giá
  184 0 0
  Đã tạo
  29-09-2020
  Đã cập nhật
  31-03-2022
 40. Zhihu Link Redirect Fix JS - Avoid link redirect for zhihu.com

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  32.132
  Đánh giá
  328 0 0
  Đã tạo
  10-06-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2019
 41. Baidu Download Limit JS - scripts are enabled in your browser!

  Tác giả
  Phairat
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29.132
  Đánh giá
  45 0 0
  Đã tạo
  14-05-2016
  Đã cập nhật
  04-08-2016
 42. 清华社视听说 - 自动答题 JS - 解放你的双手

  Tác giả
  Hyun
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  28.836
  Đánh giá
  13 18 1
  Đã tạo
  20-12-2020
  Đã cập nhật
  26-05-2021
 43. [Working] krnl and linkvertise bypasser JS - just waits 15 seconds for krnl and works fine with the other stuff 2 (it waits no time for other stuff) :)

  Tác giả
  varshith satti
  Cài đặt hàng ngày
  315
  Số lần cài đặt
  28.787
  Đánh giá
  21 2 6
  Đã tạo
  13-06-2021
  Đã cập nhật
  12-03-2022
 44. Forum Grandmaster for Discuz! (Final Version) JS - 🔊论坛网站页面美化、广告移除、功能增强。美轮美奂的视觉享受,安然恬静的论坛时光……

  Tác giả
  hostname
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  28.758
  Đánh giá
  251 4 2
  Đã tạo
  10-04-2020
  Đã cập nhật
  04-11-2021
 45. DownAlbum JS - Download Facebook (Album & Video), Instagram, Pinterest, Twitter, Ask.fm, Weibo Album.

  Tác giả
  indream
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  28.479
  Đánh giá
  215 7 6
  Đã tạo
  06-06-2014
  Đã cập nhật
  20-07-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)