Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 斗鱼HTML5播放器 - 基于 flv.js 的斗鱼HTML5播放器.

  Tác giả
  _ space
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24.726
  Đánh giá
  132 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  24.412
  Đánh giá
  267 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Pending Earnings - Adds a pending earnings item to mturk dashboard

  Tác giả
  swole_hamster
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24.281
  Đánh giá
  5 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 去除贴吧列表里面的广告 - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24.260
  Đánh giá
  291 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 各大视频站VIP会员地址解析播放 - 解析各大视频网站如优酷,腾讯,乐视,爱奇艺,芒果,哔哩哔哩,音悦台等网站VIP或会员视频,可以直接跳转以及备用接口跳转。

  Tác giả
  wealding
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  24.026
  Đánh giá
  66 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 百度网盘直链下载助手-Aria2c修改版 - 【百度网盘直链下载助手-Aria2c修改版】戳一下,Copy,执行!Fuck the BaiduPan client!

  Tác giả
  ihciah
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  23.774
  Đánh giá
  38 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 知乎免登录[2018] - 一个很简单的脚本, 直接跳转到发现页面

  Tác giả
  Aloxaf
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  23.508
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 一,网站屏蔽,进入必应首页,设定屏蔽/解除屏蔽网站;二,科学上网,SS/SSR/v2ray分享,不需要注册,直连facebook/google,适合工作和学习需要的人,尽量别看视频网站,流量不够。 - 功能一:网站屏蔽器,设定你想屏蔽的网站;功能二:免费SS/SSR/v2ray分享,无需注册,直连google/facebook,个人自用分享,速度快且稳定;真心希望用于娱乐的同学,将流量留给学习和工作的同学吧。以目前的盗卖、盗链现状,以后这个节点可能会停止分享了。正常工作学习的同学,估计根本抢不到流量,全被盗卖、盗链的人抢去了。

  Tác giả
  Sunrise at sea
  Cài đặt hàng ngày
  130
  Số lần cài đặt
  23.473
  Đánh giá
  76 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 通杀VIP会员视频 - ?????通杀常见网站VIP或会员视频。11个精选接口,包含①[【稳定】全网VIP视频在线解析▶ttmsjx]②[VIP会员视频解析▶龙轩]以及③[VIP视频破解▶hoothin]的接口。详细方法看说明还有图片。

  Tác giả
  西北风
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  23.436
  Đánh giá
  42 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 闲鱼搜索框 - 适配新版闲鱼首页,恢复导航栏的大搜索框,移除页面广告,显示列表页过滤栏的小搜索框,显示当前登录用户的出售/已售商品列表,显示商品下面的收藏按钮

  Tác giả
  yougg
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  23.436
  Đánh giá
  78 2 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Console - Free krunker.io aimbot

  Tác giả
  Ghivnee
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  23.412
  Đánh giá
  5 1 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. EBonus.gg [CAPTCHA SKIP] - Plays the next video without CAPTCHA

  Tác giả
  Velibor Simonovic
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23.391
  Đánh giá
  7 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 4chan X - 4chan X is a script that adds various features to anonymous imageboards.

  Tác giả
  Alhaitham
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  23.311
  Đánh giá
  49 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Mturk ID Copy/Paste - For Amazon Mechanical Turk (Mturk). Places an unobtrusive button on survey pages which provides quick access to copy your mTurk worker ID by copy and paste or drag and drop. This is the UPDATED version of Tjololo's earlier work.

  Tác giả
  swole_hamster
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23.259
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 视频广告自动跳过 - auto skip video ads!

  Tác giả
  wulududu
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  22.995
  Đánh giá
  126 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 百度网盘直接下载助手+新更新 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  brahimcars
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  22.953
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Free Agario Bots - Free Agar.io Bots!

  Tác giả
  MilkyWxx아리
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  22.895
  Đánh giá
  8 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Baidu Pan SuperKey - 度盘万能钥匙,云盘万能钥匙扩展改成 GM 脚本

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  22.894
  Đánh giá
  174 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 知网维普免费入口 - 打开知网或者维普官网会自动跳转到“上业易享”登陆窗口,借助神秘力量登陆后会自动跳转到一个新窗口,在新窗口左下角有[知网]和[维普]的免费入口,好好享受吧。如遇无法自动跳转将浏览器设置为“允许弹窗”

  Tác giả
  Ginn
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  22.830
  Đánh giá
  124 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 中国知网CNKI硕博论文PDF下载 - add PDF download button to CNKI.

  Tác giả
  leftjie
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  22.696
  Đánh giá
  48 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. DownAlbum - Download Facebook (Album & Video), Instagram, Pinterest, Twitter, Ask.fm, Weibo Album.

  Tác giả
  indream
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  22.544
  Đánh giá
  210 6 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  22.254
  Đánh giá
  247 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 移除百家号搜索结果 - 删除百度搜索结果的百家号结果

  Tác giả
  mzcc
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  22.254
  Đánh giá
  91 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 视频:: 全网VIP视频破解超强集合;爱奇艺、优酷、腾讯视频原网站广告过滤;知乎视频下载;YouTube油管播放助手 - 常用功能专属集合: 一、一键破解:爱奇艺|腾讯视频|优酷|芒果TV|搜狐视频|乐视等VIP特权或会员视频,普通视频去广告高速播放,解析接口贵在稳定够用。支持:Tampermonkey|Violentmonkey|Greasymonkey,版本4.0+以上最佳(每个网站解析按钮位置可自定义,避免遮挡);二、爱奇艺、优酷、腾讯视频原网站广告过滤; 三、为知乎的视频播放器添加下载功能;四、YouTube油管自动跳广告,自动打开翻译字幕,如果打开失败,请手动点击一下字幕按钮。

  Tác giả
  人鬼情未了
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  22.199
  Đánh giá
  47 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. 极简知乎 - 优化阅读界面,免登录,广告去除,黑名单功能.

  Tác giả
  hceasy
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  22.172
  Đánh giá
  96 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 迅雷地址转真实地址 - 把迅雷专用链接,旋风专用链接,快车专用链接转为原始链接

  Tác giả
  树荫下的天空
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  21.827
  Đánh giá
  67 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 简悦( SimpRead ) · 轻阅版 - 简悦 - 让你瞬间进入沉浸式阅读的 User Script 扩展

  Tác giả
  kenshin
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  21.762
  Đánh giá
  197 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Quizlet micromatch bot - Win micromatch in < 100 seconds!

  Tác giả
  Danielv123
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  21.673
  Đánh giá
  13 6 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Wanikani Ultimate Timeline - Review schedule explorer for WaniKani

  Tác giả
  Robin Findley
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  21.621
  Đánh giá
  14 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 斗鱼精简 - 提供简洁的界面,只为安心看直播。

  Tác giả
  Guang
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  20.979
  Đánh giá
  88 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. TW-Collections - TW-Collections - see history

  Tác giả
  Dun
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  20.934
  Đánh giá
  20 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. QQ网易云音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表;提供网易云音乐歌曲、歌单解析。

  Tác giả
  acodegod
  Cài đặt hàng ngày
  87
  Số lần cài đặt
  20.606
  Đánh giá
  44 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Popup Search - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  20.551
  Đánh giá
  421 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Wanikani Open Framework - Framework for writing scripts for Wanikani

  Tác giả
  Robin Findley
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  20.549
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. reCAPTCHA Helper - This automatically clicks or executes on any reCAPTCHA on the webpage and submits its form directly after you solved it.

  Tác giả
  Revadike
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  20.443
  Đánh giá
  71 2 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 大麦抢票-确认 - 辅助购买大麦网演唱会门票

  Tác giả
  oliwang
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  20.385
  Đánh giá
  36 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Agar Copy & Paste - Copy leaderboard names, cell names and your score straight from the game! Mod made by Turtle ? Clan

  Tác giả
  turtle clan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  20.318
  Đánh giá
  12 0 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 超星网课视频秒过 - 本脚本用于超星学习通视频快速学习。

  Tác giả
  Master-cai
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  20.227
  Đánh giá
  13 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 超星尔雅|学习通网课助手♥3000万题库+图片查题 - 自动挂机看超星尔雅MOOC,支持课程视频、音频、文档、图书自动完成;超全题库,章节测验自动答题提交,图片搜题优化,对部分科目兼容性更好;支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等;解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  leyun
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  20.107
  Đánh giá
  28 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. eBonus.gg Helper - Automate tasks on eBonus.gg

  Tác giả
  John Dunham
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20.040
  Đánh giá
  13 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)