Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. CNKI 中国知网 PDF 全文下载 - 参见 http://blog.yuelong.info/post/cnki-pdf-js.html

  Tác giả
  Yue
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  40.520
  Đánh giá
  291 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 智慧树网课助手(个人题库)(最新版可答题) - 自动挂机看知到MOOC,支持屏蔽弹窗题目、自动切换下一节,章测试和考试支持自动答题,视频自动倍速播放、线路选择、默认静音等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  lengyue-ck
  Cài đặt hàng ngày
  107
  Số lần cài đặt
  40.303
  Đánh giá
  16 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度Baidu网盘HTTP转HTTPS - 将百度网盘的链接(http://pan.baidu.com/)转换为HTTPS协议(https://pan.bidu.com),可以直接下载大文件。

  Tác giả
  netplaier
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40.202
  Đánh giá
  81 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 超星网课助手-题库修复版 - 原作者停更后修复接口,可使用2020-4-26 10:41:07

  Tác giả
  baochen
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  39.677
  Đánh giá
  27 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Bilibili Fixer - Perfect! - 情人节的2233又回来了♥

  Tác giả
  FireAwayH
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  39.519
  Đánh giá
  195 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. EX-百度云盘-viplink - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  草头诗人
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  39.502
  Đánh giá
  41 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 智慧树全能助手 - 课程和见面课自动挂机、自动1.5倍速、标清、静音。 章测试和考试解除复制限制。

  Tác giả
  b1456089826
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  39.494
  Đánh giá
  30 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 优惠购 - 以最优惠的价格,把宝贝抱回家。插件主要功能有:[1] 淘宝商品的优惠券查询与领取 [2] 京东商品的优惠券查询与获取 [3] 展示淘宝、京东等主流商城的商品历史价格图表 [4] 查询、展示淘宝商品的店铺全部优惠券

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  39.047
  Đánh giá
  137 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 考试资料网跳转显示答案 - 对单个题目进行跳转,使得跳转后的页面显示题目的答案。期间可能需要验证,遇到问题可以在GitHub issue我~

  Tác giả
  wszpku wsz
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  38.929
  Đánh giá
  44 5 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Moomoo.io NEW HACK BUGS FIXED - Moomoo.io NEW HACK!(Don't Share or else script will be deleted)

  Tác giả
  Aiden Ryu
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  37.661
  Đánh giá
  21 7 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Google Search Extra Buttons - Add buttons (past 1/2/3 days, weeks, PDF search etc.) for Google search page

  Tác giả
  spmbt
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  37.612
  Đánh giá
  256 1 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. TCO - All In One Throne Room & Champion Hall Script

  Tác giả
  Ne0
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  37.585
  Đánh giá
  10 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. xDiep.io v3 - Diep.io extension (sectored-minimap, zoom, play-with-friends, custom-theming, kill counter)

  Tác giả
  xterjanq
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  37.128
  Đánh giá
  11 2 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Vertix.io Aimbot - Aim at the closest player by pressing Shift.

  Tác giả
  scriptzxxx
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  37.072
  Đánh giá
  7 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 超星网课助手考试专版(最新可答题) - 脚本交流&反馈QQ群:321329420 自动搜索尔雅学习通考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  阿亮
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  36.497
  Đánh giá
  8 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 超碰视频去广告,解决VIP限制 - 超碰视频去广告,解决VIP限制,提取视频地址,添加下载按钮

  Tác giả
  Svend
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  35.914
  Đánh giá
  162 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. DownloadAllContent - Fetch and download main content on current page, provide special support for chinese novel

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  35.627
  Đánh giá
  296 8 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. H2P: 斗鱼虎牙B站小工具 - 黑暗模式 / 清爽模式:斗鱼虎牙 B 站 ________ <斗鱼>:抽奖、抄袭、循环弹幕,关键词回复 ____ 批量取关、直播时长、真实人数 ____ 暂停播放、静音、关闭滚动弹幕、默认画质、宽屏模式、领取鱼塘(自动寻宝)、签到、自动维持亲密度 ________ <虎牙>:抄袭、循环弹幕 ____ 暂停播放、静音、关闭滚动弹幕、默认画质、宽屏模式、领取宝箱 ________ <B 站>:暂停播放、静音、关闭滚动弹幕、默认画质、宽屏模式、签到、领取舰长辣条

  Tác giả
  Greasy丶H2P
  Cài đặt hàng ngày
  87
  Số lần cài đặt
  35.517
  Đánh giá
  158 6 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. JD_Tmall_Taobao_Amazon_Histroy_Price_Coupon - Shown histroy price of jd.com / taobao.com / taobao.com & No ADs & Coupon

  Tác giả
  Eric Lua
  Cài đặt hàng ngày
  26
  Số lần cài đặt
  35.429
  Đánh giá
  128 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. WELearn网课助手 - 显示WE Learn随行课堂题目答案,口语&听力参考;支持班级测试;自动答题;开放自定义参数

  Tác giả
  SSmJaE
  Cài đặt hàng ngày
  118
  Số lần cài đặt
  35.293
  Đánh giá
  49 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. BaiduPanDownloadHelper - 批量导出百度盘的下载链接

  Tác giả
  liusanp
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  35.155
  Đánh giá
  42 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 自动展开全文(停更,详细请看说明) - 自动展开网站内容而无需点击。【本脚本停更(详情请看: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/397476 ),转入 Beta 版】, Beta 版地址: https://meta.appinn.net/t/17991

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  35.083
  Đánh giá
  298 2 12
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Agario Mass - Q - Very fast macro to enhance gameplay!

  Tác giả
  ƵŦxLite
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  34.822
  Đánh giá
  9 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Diep Mod 2020 - [Auto Class Builder / Achievement Changer / Server Selector / Bullet Stacker / Hp values / ViewRange / Aim Assist / Theme Changer]

  Tác giả
  James BJR
  Cài đặt hàng ngày
  91
  Số lần cài đặt
  34.781
  Đánh giá
  7 1 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Agar.io 2020 Bots - Best Agar.io & Agario clones games bots + Big Bots For Sale! (NEW DISC for working code. https://discord.gg/kWTVkCZ )

  Tác giả
  YouFoundVictor
  Cài đặt hàng ngày
  127
  Số lần cài đặt
  34.451
  Đánh giá
  11 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Download Youtube videos and subtitles - 获取youtube视频和字幕的下载链接

  Tác giả
  Find
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  34.394
  Đánh giá
  134 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Steam Info - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  34.366
  Đánh giá
  378 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 下载卫士 - 拒绝高(捆)速(绑)下载,隐藏高速下载器的链接

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  82
  Số lần cài đặt
  34.321
  Đánh giá
  193 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. verycd补全下载链接 - 在 verycd 页面直接显示下载链接,可通过多个站点获取,防止失效。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  34.110
  Đánh giá
  471 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. MTurk HIT Database Mk.II - Keep track of the HITs you've done (and more!). Cross browser compatible.

  Tác giả
  feihtality
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33.283
  Đánh giá
  36 3 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 百度搜索广告清理助手 - 移除百度搜索的广告如搜索结果里的百度推广

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  33.148
  Đánh giá
  201 2 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. CX-百度云盘 - 百度网盘文件直链提取, 支持一键发送至Aria2进行下载

  Tác giả
  Big Pear
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  32.316
  Đánh giá
  54 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. eBonus.gg Pro - Auto clique no próximo vídeo, clique automático na bolha e recarrega a página automaticamente com vídeos quebrados.

  Tác giả
  MoviesChannelTM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32.312
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 百度网盘下载助手-修复加速版 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Tác giả
  hais1992
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  32.281
  Đánh giá
  27 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Legend agar.io extension - Agario Mod - Legend,Ogario,Kitty,Old Skins,Animated Skins,Language Packs,Manual User Scripts,Chat,60++ Macros/Hotkeys(Tricksplit,Doublesplit,Quick Feeding,Popsplit,Auto Coins,Freeze Cell Macro,Auto respawn)

  Tác giả
  jimboy3100
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  32.020
  Đánh giá
  7 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 中国大学mooc提前获取测验解析 - 中国大学mooc提前获取测验解析,获取spoc中的作业答案的功能,有问题请刷新,如果没有显示答案,先随便提交一次作业再查看作业答案

  Tác giả
  Creater C
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  31.427
  Đánh giá
  23 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. BaiduPan Explorer - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Tác giả
  luochenzhimu
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  31.411
  Đánh giá
  102 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 百度网盘批量离线 - 批量离线辅助脚本

  Tác giả
  fenghengzhi
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  31.214
  Đánh giá
  168 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. openload - Remove anti-adblock, ads, popups and timer waits, and show direct download link

  Tác giả
  leoncastro
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  30.585
  Đánh giá
  117 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. Agar.io Hacks - Agario mods

  Tác giả
  Casual Blob
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  30.577
  Đánh giá
  11 1 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Discuz-download - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  30.459
  Đánh giá
  340 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)