Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Instagram: Download Photo & Video JS - Download photo or video by one button click.

  Tác giả
  HayaoGai
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  47.474
  Đánh giá
  172 8 5
  Đã tạo
  06-10-2019
  Đã cập nhật
  23-09-2021
 2. 云课堂|职教云|Icve --网课兼考试助手 (绿版v3) JS - 职教云学习效率提升助手小脚本,中文化高度可定制参数,自动课件,课件一目十行,保险模式,解除Ctrl+C限制,下载课件,自动四项评论,课堂智能跟帖讨论,支持自动答题(作业,测验,考试),搜题填题,软件定制

  Tác giả
  liushaoyuan
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  47.406
  Đánh giá
  2 2 3
  Đã tạo
  10-06-2021
  Đã cập nhật
  24-10-2021
 3. MiniblogImgPop - 微博浮图 JS - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  47.347
  Đánh giá
  684 3 0
  Đã tạo
  14-08-2014
  Đã cập nhật
  10-09-2020
 4. GitHub Internationalization JS - Translate GitHub.com

  Tác giả
  k1995
  Cài đặt hàng ngày
  119
  Số lần cài đặt
  46.930
  Đánh giá
  289 0 1
  Đã tạo
  21-07-2020
  Đã cập nhật
  22-10-2021
 5. TW Gold Jobs Finder (More Languages) JS - Shows a list of all silver and gold jobs!

  Tác giả
  Tom Robert
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  46.922
  Đánh giá
  18 0 2
  Đã tạo
  29-12-2014
  Đã cập nhật
  05-08-2021
 6. Manga Loader JS - Support for over 70 sites! Loads manga chapter into one page in a long strip format, supports switching chapters, minimal script with no dependencies, easy to implement new sites, loads quickly and works on mobile devices through bookmarklet

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  46.905
  Đánh giá
  397 7 6
  Đã tạo
  09-05-2014
  Đã cập nhật
  06-08-2020
 7. 优惠购 JS - 以最优惠的价格,把宝贝抱回家。插件主要功能有:[1] 淘宝商品的优惠券查询与领取 [2] 京东商品的优惠券查询与获取 [3] 展示淘宝、京东等主流商城的商品历史价格图表 [4] 查询、展示淘宝商品的店铺全部优惠券

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  49.506
  Đánh giá
  167 0 1
  Đã tạo
  21-02-2019
  Đã cập nhật
  12-07-2020
 8. Facebook Timeline Cleaner JS - delete you facebook timeline

  Tác giả
  FD
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  45.865
  Đánh giá
  49 9 21
  Đã tạo
  09-04-2015
  Đã cập nhật
  25-06-2015
 9. Google Search Extra Buttons JS - Add buttons (past 1/2/3 days, weeks, PDF search etc.) for Google search page

  Tác giả
  spmbt
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  45.796
  Đánh giá
  295 7 6
  Đã tạo
  18-01-2015
  Đã cập nhật
  16-04-2020
 10. 中国大学mooc提前获取测验解析 JS - 中国大学mooc提前获取测验解析,获取spoc中的作业答案的功能,有问题请刷新,如果没有显示答案,先随便提交一次作业再查看作业答案

  Tác giả
  Creater C
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  58.318
  Đánh giá
  27 2 3
  Đã tạo
  09-04-2020
  Đã cập nhật
  03-06-2021
 11. 百度搜索去广告+百度页面美化【代码精简高效】 JS - 代码极度精简,无垃圾推广!快速去除百度结果页的顽固广告和右边栏,采用居中布局,页面显示更加美观;为了精简代码以及提高性能,没有加任何定时器脚本,没有任何购物推荐啥的,最大程度减少系统资源消耗。

  Tác giả
  Tsing
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  44.816
  Đánh giá
  164 8 1
  Đã tạo
  01-07-2020
  Đã cập nhật
  07-12-2021
 12. 百度Baidu网盘HTTP转HTTPS JS - 将百度网盘的链接(http://pan.baidu.com/)转换为HTTPS协议(https://pan.bidu.com),可以直接下载大文件。

  Tác giả
  netplaier
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  44.357
  Đánh giá
  83 0 1
  Đã tạo
  20-04-2016
  Đã cập nhật
  20-04-2016
 13. 获取网站所有图片 JS - 获取网站的所有图片,支持查看和下载。

  Tác giả
  Johnny Li
  Cài đặt hàng ngày
  47
  Số lần cài đặt
  44.271
  Đánh giá
  155 3 0
  Đã tạo
  01-08-2019
  Đã cập nhật
  28-08-2020
 14. iqiyi-player-switch JS - 爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  44.469
  Đánh giá
  368 2 1
  Đã tạo
  22-03-2017
  Đã cập nhật
  16-03-2018
 15. 解除网页限制 JS - 破解禁止复制/剪切/粘贴/选择/右键菜单的网站

  Tác giả
  rxliuli
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  50.825
  Đánh giá
  166 1 0
  Đã tạo
  15-10-2019
  Đã cập nhật
  24-07-2021
 16. Legend agar.io extension JS - Agario Mod - Legend,Ogario,Kitty,Old Skins,Animated Skins,Language Packs,Manual User Scripts,Chat,60++ Macros/Hotkeys(Tricksplit,Doublesplit,Quick Feeding,Popsplit,Auto Coins,Freeze Cell Macro,Auto respawn)

  Tác giả
  jimboy3100
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  43.779
  Đánh giá
  10 1 3
  Đã tạo
  13-07-2017
  Đã cập nhật
  13-09-2019
 17. 职教云|智慧职教助手[稳定版] JS - 智慧职教自动刷课,点击进入课程首页自动开始(播放视频第一次手动静音),可结合浏览器倍数插件一起使用(最好别超过1.5倍速)

  Tác giả
  maple.
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  43.776
  Đánh giá
  18 12 5
  Đã tạo
  11-09-2021
  Đã cập nhật
  07-12-2021
 18. ❤❤|❤||❤❤超星/学习通||支持❤视频||考试||测试❤❤||可定制题库 JS - [支持新版跳转]轻轻松松完成,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验考试自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数||可以自己配置修改

  Tác giả
  Xwrom
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  43.659
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  17-08-2021
  Đã cập nhật
  13-09-2021
 19. 自动展开全文(停更,详细请看说明) JS - 自动展开网站内容而无需点击。【本脚本停更(详情请看: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/397476 ),转入 Beta 版】, Beta 版地址: https://meta.appinn.net/t/17991

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  43.509
  Đánh giá
  300 2 17
  Đã tạo
  07-03-2020
  Đã cập nhật
  03-01-2021
 20. Robux Codebreaker JS - Go to buy 400 robux, click enter code, and just watch.

  Tác giả
  HackmasterDMDTM
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  43.110
  Đánh giá
  20 6 9
  Đã tạo
  15-02-2018
  Đã cập nhật
  14-03-2018
 21. Steam Info JS - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  42.973
  Đánh giá
  405 0 0
  Đã tạo
  14-05-2014
  Đã cập nhật
  23-10-2019
 22. 【百度搜索增强N合1】集合谷歌Bing知乎B站微博微信豆瓣高清影视剧资源无损音乐磁力BT等等常用功能,屏蔽百度系广告、谷歌广告、360广告等等 JS - 新增百度网盘提取码查询,优化搜索按钮菜单,屏蔽了网站大部分广告,清爽界面,搜索直达结果页面,打开百度首页搜索即可享受各种电影电视剧、网易云音乐QQ音乐等无损音乐,长期更新,放心使用

  Tác giả
  周老大
  Cài đặt hàng ngày
  30
  Số lần cài đặt
  42.426
  Đánh giá
  101 2 1
  Đã tạo
  22-04-2020
  Đã cập nhật
  13-01-2022
 23. 吾爱破解论坛增强 - 自动签到、翻页 JS - 自动签到、自动无缝翻页、屏蔽导读悬赏贴(最新发表页)

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  41.800
  Đánh giá
  344 5 6
  Đã tạo
  08-10-2020
  Đã cập nhật
  14-12-2021
 24. CSDN/知乎/简书免登录去除弹窗广告 🛡 JS - 登录个锤子 🌭 +适配移动端📱 | 去除所有广告🥽 | 任意文本复制🖱︎ | 界面优化让阅读更轻松📄

  Tác giả
  GAEE
  Cài đặt hàng ngày
  293
  Số lần cài đặt
  40.975
  Đánh giá
  87 6 0
  Đã tạo
  06-07-2021
  Đã cập nhật
  13-12-2021
 25. 🔥🔥🔥超级工具🔥🔥🔥 JS - 1、自动跳过视频广告, 当前支持 腾讯, 爱奇艺, 优酷, 搜狐, 芒果TV, PPTV。2、图片下载:贴吧、图虫图片下载、微信公众号文章图片。3、自动展开页面的隐藏内容:目前支持豆瓣、站长之家、米坛、cnbeta、知乎、慕课网、Awesomes、喜马拉雅、CSDN博客、CSDN下载、道客88、百度文库、百度知道、回形针、人民日报客户端、凤凰网...大家如有发现类似需要手动点开隐藏内容的网站,请联系开发者。4、一键解析全网会员视频,热门视频推荐,淘宝、天猫、京东、拼多多优惠券领取,免费小说。5、跳转链接直达,去掉确定跳转链接页面,用于简书、知乎、CSDN。6、短视频解析功能:支持解析各大短视频平台的分享链接。7、二维码生成:支持生成当前网址的二维码。8、优惠券自动查询:已经支持淘宝天猫和京东购物优惠券

  Tác giả
  a1265137718
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  40.704
  Đánh giá
  56 5 4
  Đã tạo
  11-05-2021
  Đã cập nhật
  10-07-2021
 26. Local SoundCloud Downloader JS - Download SoundCloud without external service.

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  40.616
  Đánh giá
  66 1 3
  Đã tạo
  08-01-2020
  Đã cập nhật
  15-04-2020
 27. 提取码管家 JS - 面向个人的网盘提取码管家

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  44.428
  Đánh giá
  85 2 1
  Đã tạo
  11-11-2020
  Đã cập nhật
  11-11-2020
 28. Github 镜像访问,加速下载 JS - GitHub 镜像,github 加速

  Tác giả
  jadezi
  Cài đặt hàng ngày
  66
  Số lần cài đặt
  40.442
  Đánh giá
  275 0 0
  Đã tạo
  20-03-2020
  Đã cập nhật
  03-03-2021
 29. 雷利子 JS - 突破新版天翼云盘单文件、多文件分享页、个人主页的文件大小下载限制;选中多个文件逐一直接下载,高速高效无需客户端

  Tác giả
  一个北七
  Cài đặt hàng ngày
  163
  Số lần cài đặt
  39.871
  Đánh giá
  312 0 2
  Đã tạo
  26-03-2021
  Đã cập nhật
  08-12-2021
 30. Vertix.io Aimbot JS - Aim at the closest player by pressing Shift.

  Tác giả
  scriptzxxx
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  40.549
  Đánh giá
  8 1 0
  Đã tạo
  27-04-2017
  Đã cập nhật
  27-04-2017
 31. Youtube double language subtitle / Youtube 双语字幕 JS - Youtube double language subtitle / Youtube 双语字幕. 如果不能自动加载,请关闭字幕再次打开即可。默认语言为浏览器首选语言。

  Tác giả
  CoinkWang
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  39.571
  Đánh giá
  176 10 1
  Đã tạo
  05-03-2020
  Đã cập nhật
  31-07-2021
 32. 全网VIP视频自动解析播放器(已适配手机) JS - 无需跳转新网址,打开官网直接看,超清 无广告 随机去水印。支持:腾讯,爱奇艺,优酷,哔哩哔哩,咪咕,乐视,搜狐,芒果,西瓜,PPTV,1905电影网,华数。支持解析失败自动切换推荐解析源。适配各种浏览器,酷睿i5-8300 CPU性能测试消耗仅1%。

  Tác giả
  Tenfond
  Cài đặt hàng ngày
  315
  Số lần cài đặt
  39.207
  Đánh giá
  40 8 2
  Đã tạo
  18-11-2021
  Đã cập nhật
  26-12-2021
 33. Instagram Download Button JS - Add the download button and the open button to download or open profile picture and media in the posts, stories, and highlights in Instagram

  Tác giả
  ZhiYu_
  Cài đặt hàng ngày
  111
  Số lần cài đặt
  38.719
  Đánh giá
  159 6 4
  Đã tạo
  05-07-2020
  Đã cập nhật
  23-09-2021
 34. [Reload]智慧树考试搜题、共享课挂机刷课助手 JS - 智慧树共享课刷课、跳过弹题、自动换集、自动1.5倍速、自动静音、自动标清、自动搜题、解除考试复制封印及一键复制题目到剪贴板

  Tác giả
  Eric Kwok
  Cài đặt hàng ngày
  25
  Số lần cài đặt
  38.422
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  27-11-2020
  Đã cập nhật
  30-11-2021
 35. Vk Media Downloader JS - Скачать музыку, видео с vk.com (ВКонтакте) без использования внешних сервисов

  Tác giả
  EisenStein
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  38.120
  Đánh giá
  104 8 11
  Đã tạo
  17-02-2018
  Đã cập nhật
  16-01-2022
 36. 用GetBy.Download免费離線下載磁力鏈接,支持秒傳,类似迅雷、百度網盤、115或比特球 JS - 方便將页面的磁力鏈接交由支持離線下載的GetBy.Download下載,借助其免費的云端下載功能,快速完成种子文件、磁力鏈接的下載。只需在有磁力鏈接的网页中开启本插件,即可将该网页中原本"magnet"开头的磁力链接转为GetBy.Download的下载链接,点击下载链接,即可跳轉到GetBy.Download下載頁面,完成離線下載任務的添加和下载。

  Tác giả
  filecloud
  Cài đặt hàng ngày
  125
  Số lần cài đặt
  51.414
  Đánh giá
  56 1 0
  Đã tạo
  08-10-2020
  Đã cập nhật
  16-10-2020
 37. BaiduPanDownloadHelper JS - 批量导出百度盘的下载链接

  Tác giả
  liusanp
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  38.353
  Đánh giá
  41 0 1
  Đã tạo
  05-03-2017
  Đã cập nhật
  05-03-2017
 38. Download Youtube videos and subtitles JS - 获取youtube视频和字幕的下载链接

  Tác giả
  Find
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  38.898
  Đánh giá
  135 3 0
  Đã tạo
  06-03-2015
  Đã cập nhật
  14-10-2019
 39. YouTube™ MP3 Downloader v3.5 🚀💯 - YTMP3x.com (NO ADS 🚫) JS - Tương thích với YouTube Multi Downloader! Tập lệnh này thêm nút tải xuống, cách nhanh hơn để tải xuống âm thanh từ YouTube và với chất lượng được đảm bảo. Trang web này rất đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả để tải về! Tốt nhất của tất cả!

  Tác giả
  Punisher
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  36.888
  Đánh giá
  99 3 1
  Đã tạo
  03-01-2019
  Đã cập nhật
  25-11-2021
 40. U校园英语网课答案显示 JS - 小窗口显示U校园板块测试答案,不支持单元测试,说明:不支持单元测试

  Tác giả
  liushaoyuan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36.605
  Đánh giá
  1 0 1
  Đã tạo
  09-06-2021
  Đã cập nhật
  24-10-2021
 41. 解除各大文库网站不能复制的限制 JS - 解除大部分网站不能复制的限制,主要用于 百度文库 道客巴巴 无忧考网 学习啦 蓬勃范文 思否社区 力扣 知乎 语雀以及淘宝京东内部优惠劵查询

  Tác giả
  bluevision
  Cài đặt hàng ngày
  117
  Số lần cài đặt
  36.438
  Đánh giá
  45 1 2
  Đã tạo
  15-05-2021
  Đã cập nhật
  17-11-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)