Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. tumblr video url JS - Get video url in dashboard or video blog page

  Tác giả
  leopku
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  12.939
  Đánh giá
  148 0 0
  Đã tạo
  25-02-2017
  Đã cập nhật
  25-02-2017
 2. 百度文库文字复制 JS - 添加一个按钮,复制百度文库中的文字

  Tác giả
  bluefire
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  177.822
  Đánh giá
  344 0 3
  Đã tạo
  27-06-2018
  Đã cập nhật
  06-09-2018
 3. 计时器掌控者|视频广告跳过|视频广告加速器 JS - 控制网页计时器速度|加速跳过页面计时广告|视频快进(慢放)|跳过广告|支持几乎所有网页.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  667
  Số lần cài đặt
  437.971
  Đánh giá
  1577 44 7
  Đã tạo
  29-09-2018
  Đã cập nhật
  17-04-2021
 4. 🔥持续更新🔥 CSDN广告完全过滤、人性化脚本优化:🆕 不用再登录了!让你体验令人惊喜的崭新CSDN。 JS - ⚡️全新4.0版本!拥有数项独家功能的最强CSDN脚本,不服比一比⚡️|🕶无需登录CSDN,获得比会员更佳的体验|🖥自定义背景图,分辨率自适配,分屏不用滚动|💾超级预优化|🔖独家超级免会员|🏷独家原创文章免登录展开|🔌独家推荐内容自由开关|📠独家免登录复制|🔗独家防外链重定向|📝独家论坛未登录自动展开文章、评论|🌵全面净化|📈沉浸阅读|🧴净化剪贴板|📕作者信息文章顶部展示

  Tác giả
  adlered_
  Cài đặt hàng ngày
  927
  Số lần cài đặt
  460.330
  Đánh giá
  1461 9 21
  Đã tạo
  28-02-2019
  Đã cập nhật
  24-09-2021
 5. 知乎网页助手 JS - 功能介绍:1、知乎站外链接直接跳转至目标网址;2、自动展开问题全部信息,同时展示所有回答;3、去除知乎网页中的广告;4、知乎网页中短视频下载;5、解除知乎复制限制-划词复制(鼠标左键划词自动添加到剪切板);6、去除烦人的登录提示;7、自动高清图片显示【注:支持Tampermonke4.0以上版本】【这可能是功能最全面的知乎助手了】

  Tác giả
  人鬼情未了
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  143.739
  Đánh giá
  726 6 7
  Đã tạo
  02-06-2019
  Đã cập nhật
  18-08-2021
 6. 腾讯动漫-破解 JS - 腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

  Tác giả
  feilong
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  56.270
  Đánh giá
  275 0 2
  Đã tạo
  06-02-2016
  Đã cập nhật
  12-12-2016
 7. 老司机自动开车神器 JS - 老司机自动开车神器, 自动抓取识别磁链特征码,支持下载到115网盘

  Tác giả
  leozvc
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  17.788
  Đánh giá
  144 0 0
  Đã tạo
  21-07-2016
  Đã cập nhật
  05-09-2018
 8. 强制使用微软雅黑 JS - 我就是喜欢微软雅黑!【解决显示方框问题】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  22.473
  Đánh giá
  142 0 0
  Đã tạo
  30-10-2016
  Đã cập nhật
  17-09-2018
 9. 知乎免登录 JS - 并且去掉链接跳转。

  Tác giả
  CCAV
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  70.675
  Đánh giá
  215 0 1
  Đã tạo
  21-12-2016
  Đã cập nhật
  21-12-2016
 10. 美女图聚合展示by SeLang JS - 目标是聚合网页美女图片,省去翻页烦恼。有需要聚合的网址请反馈。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  15.240
  Đánh giá
  211 0 1
  Đã tạo
  10-03-2017
  Đã cập nhật
  30-09-2020
 11. Pixiv Previewer JS - Display preview images (support single image, multiple images, moving images); Download animation(.zip); Sorting the search page by favorite count(and display it). Updated for the latest search page.

  Tác giả
  ocrosoft
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  23.960
  Đánh giá
  240 3 0
  Đã tạo
  19-06-2017
  Đã cập nhật
  05-09-2021
 12. 网易云音乐直接下载 JS - 在单曲页面显示歌词、翻译、封面、MV、歌曲下载链接并以高音质试听。同时支持歌单、专辑等页面直接下载单曲、封面、歌词(压缩包)。如遇到错误,请阅读附加信息后进行反馈。

  Tác giả
  ocrosoft
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  100.120
  Đánh giá
  381 6 1
  Đã tạo
  09-09-2017
  Đã cập nhật
  08-04-2021
 13. 豆瓣电影助手|douban movie helper JS - 【重新定义豆瓣脚本,东半球最好的豆瓣电影增强脚本】10秒搞定豆瓣电影资源下载|新增豆列搜索功能|电影黑名单:屏蔽你不想看的烂片|PT资源搜索链接|更多评分|字幕搜索|支持影人作品集批量搜索|增加查看原图链接|增加IMDB top 250标签|一键生成简介|在changhw版本基础上修改,增加pt站搜索,去除垃圾视频站。|感谢R酱、白鸽男孩| 自用脚本,代码粗糙,欢迎捉虫。

  Tác giả
  Exhen Chen
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  65.672
  Đánh giá
  246 1 1
  Đã tạo
  30-12-2017
  Đã cập nhật
  26-09-2018
 14. 哔哩哔哩(B站|Bilibili)收藏夹Fix JS - 修复 哔哩哔哩(www.bilibili.com) 失效的收藏。(可查看av号、简介、标题、封面)

  Tác giả
  Mr.Po
  Cài đặt hàng ngày
  60
  Số lần cài đặt
  39.229
  Đánh giá
  358 7 0
  Đã tạo
  17-05-2019
  Đã cập nhật
  26-07-2021
 15. GreasyFork网站助手 JS - 此脚本会在GreasyFork网站的脚本列表页面和用户脚本列表页面每个脚本的下面添加几个快捷操作的按钮。包括直接安装、临时删除、加入黑名单等等功能。在脚本列表顶部添加了一个根据关键字过滤脚本的功能。作者:浴火凤凰(QQ:307053741,油猴脚本讨论QQ群:194885662)

  Tác giả
  浴火凤凰
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  11.709
  Đánh giá
  179 1 0
  Đã tạo
  06-12-2019
  Đã cập nhật
  04-05-2021
 16. 雷利子 JS - 突破新版天翼云盘单文件、多文件分享页、个人主页的文件大小下载限制;选中多个文件逐一直接下载,高速高效无需客户端

  Tác giả
  一个北七
  Cài đặt hàng ngày
  110
  Số lần cài đặt
  21.571
  Đánh giá
  277 0 2
  Đã tạo
  26-03-2021
  Đã cập nhật
  16-09-2021
 17. picviewer CE JS - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.655
  Đánh giá
  137 0 0
  Đã tạo
  22-09-2014
  Đã cập nhật
  10-07-2015
 18. searchEngineJump-NextStage JS - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  12.843
  Đánh giá
  174 1 0
  Đã tạo
  13-01-2016
  Đã cập nhật
  08-11-2020
 19. Google网页翻译 JS - 不跳转Google翻译页面的整页翻译

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  71
  Số lần cài đặt
  145.210
  Đánh giá
  364 2 3
  Đã tạo
  07-02-2018
  Đã cập nhật
  19-02-2018
 20. 谷歌访问助手默认打开2345网站的问题破解 JS - 我不想一直使用百度,我想科学上网,于是我安装了“谷歌访问助手”,呵!但它竟然需要我设置默认主页的方式来永久激活!这是不能忍受的,于是本插件的目的便是用来帮你避开讨厌的2345门户网站,默认直接打开Google主页,并且仍然可以永久激活“谷歌访问助手”哦。

  Tác giả
  arnold zhao
  Cài đặt hàng ngày
  124
  Số lần cài đặt
  83.055
  Đánh giá
  205 2 0
  Đã tạo
  29-01-2019
  Đã cập nhật
  12-10-2019
 21. HTML5视频播放器增强脚本 JS - HTML5视频播放增强脚本,支持所有H5视频播放网站,全程快捷键控制,支持:倍速播放/加速播放、视频画面截图、画中画、网页全屏、调节亮度、饱和度、对比度、自定义配置功能增强等功能。

  Tác giả
  ankvps
  Cài đặt hàng ngày
  511
  Số lần cài đặt
  354.150
  Đánh giá
  1488 53 3
  Đã tạo
  11-04-2019
  Đã cập nhật
  06-06-2021
 22. 闲鱼搜索框+去首图二维码 JS - 还原右上搜索框, 显示宝贝标题, 清除宝贝首图二维码

  Tác giả
  cuteribs
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  59.757
  Đánh giá
  227 1 1
  Đã tạo
  05-03-2018
  Đã cập nhật
  29-03-2019
 23. 网盘链接检查 JS - 自动识别并标记百度云、蓝奏云、腾讯微云和天翼云盘的链接状态

  Tác giả
  newday-me
  Cài đặt hàng ngày
  75
  Số lần cài đặt
  123.403
  Đánh giá
  451 8 2
  Đã tạo
  26-12-2019
  Đã cập nhật
  22-07-2020
 24. Bilibili 旧播放页 JS - 恢复Bilibili旧版页面,为了那些念旧的人。

  Tác giả
  MotooriKashin
  Cài đặt hàng ngày
  73
  Số lần cài đặt
  23.028
  Đánh giá
  222 3 0
  Đã tạo
  27-12-2019
  Đã cập nhật
  20-09-2021
 25. Weibo Larger Pics 新浪微博之我要看大图 JS - View large pictures on weibo.com easily and quickly. 新浪微博看图增强脚本,查看原始大图更快更方便。

  Tác giả
  xiaoxia
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  11.886
  Đánh giá
  163 1 0
  Đã tạo
  13-09-2014
  Đã cập nhật
  08-06-2021
 26. Auto Close YouTube Ads JS - Close and/or Mute YouTube ads automatically!

  Tác giả
  fuzetsu
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  69.916
  Đánh giá
  241 2 1
  Đã tạo
  12-04-2015
  Đã cập nhật
  20-03-2021
 27. Sort by Sales in Taobao JS - In Tmall or Taobao, automatically for you first choice [by sales order]. Convenient and practical!

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  9.680
  Đánh giá
  130 0 0
  Đã tạo
  04-12-2015
  Đã cập nhật
  21-02-2017
 28. bilibili网页端添加APP首页推荐 JS - 网页端首页添加APP首页推荐、全站排行、可选提交不喜欢的视频

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  13.944
  Đánh giá
  192 0 1
  Đã tạo
  25-05-2018
  Đã cập nhật
  26-08-2021
 29. 懒人专用,全网VIP视频免费破解去广告、全网音乐直接下载、百度网盘直接下载等多合一版。长期更新,放心使用。 JS - 自用组合型多功能脚本,无需关注公众号,集合了优酷、爱奇艺、腾讯、芒果等全网VIP视频免费破解去广告,网易云音乐、QQ音乐、酷狗、酷我、虾米、蜻蜓FM、荔枝FM、喜马拉雅等网站音乐和有声书音频免客户端下载,百度网盘直接下载,优惠券查询等几个自己常用的功能。

  Tác giả
  懒蛤蛤
  Cài đặt hàng ngày
  5.612
  Số lần cài đặt
  5.107.946
  Đánh giá
  4552 110 61
  Đã tạo
  27-07-2018
  Đã cập nhật
  18-09-2021
 30. 解除网页限制 JS - 破解禁止复制/剪切/粘贴/选择/右键菜单的网站

  Tác giả
  rxliuli
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  44.231
  Đánh giá
  159 1 0
  Đã tạo
  15-10-2019
  Đã cập nhật
  24-07-2021
 31. MousePlus JS - HY's mouse gesture script,supports ringt-key draw track functions and left-key drag functions.Drag target can be [Text] & [Links] & [Image] Customizenable → Right click to draw ⇄(right,left) to setting

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  20.239
  Đánh giá
  183 2 0
  Đã tạo
  20-11-2017
  Đã cập nhật
  06-01-2018
 32. 购物党比价工具【精简优化版】 JS - 【精简版】购物党,优化了页面的部分元素,减少页面弹窗和显示,保留菜单栏。购物党提供淘宝/京东/亚马逊/当当/苏宁/等百家商城的比价系统,能让你以较优惠的方式购买到你称心如意的商品,提供商品的历史价格情况,多种相似商品推荐,同款购买,降价提醒。PS:带有推广,介意勿装

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  109
  Số lần cài đặt
  104.104
  Đánh giá
  263 1 2
  Đã tạo
  02-03-2020
  Đã cập nhật
  01-08-2021
 33. 吾爱破解论坛增强 - 自动签到、翻页 JS - 自动签到、自动无缝翻页、屏蔽导读悬赏贴(最新发表页)

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  62
  Số lần cài đặt
  34.064
  Đánh giá
  310 3 2
  Đã tạo
  08-10-2020
  Đã cập nhật
  18-08-2021
 34. AC-必应取词+翻译 JS - 一个可以在浏览器中自由使用的屏幕取词脚本-alt+鼠标翻译,或者选中按Q翻译;必应智能翻译,翻译精准

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.510
  Đánh giá
  120 0 0
  Đã tạo
  25-11-2015
  Đã cập nhật
  19-07-2020
 35. 知乎排版优化 JS - 知乎排版优化!

  Tác giả
  one piece
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17.431
  Đánh giá
  119 0 0
  Đã tạo
  25-07-2016
  Đã cập nhật
  26-10-2018
 36. FastGithub 镜像加速访问、克隆和下载 JS - 镜像访问GitHub,极速Clone、Release/Raw/Zip加速;十几个站点可供选择;前往项目Github仓库查看免费搭建Github镜像站点方法

  Tác giả
  RC1844
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  14.331
  Đánh giá
  121 0 0
  Đã tạo
  06-03-2020
  Đã cập nhật
  06-09-2021
 37. Enhanced Steam Community JS - Add some extra functions to Steam Community

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  15.214
  Đánh giá
  170 2 0
  Đã tạo
  14-05-2014
  Đã cập nhật
  30-11-2019
 38. Linkify Plus Plus JS - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  19.387
  Đánh giá
  247 3 1
  Đã tạo
  15-08-2014
  Đã cập nhật
  11-03-2021
 39. 闲鱼搜索框显示 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  WarsFeng
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26.774
  Đánh giá
  143 1 0
  Đã tạo
  22-08-2017
  Đã cập nhật
  02-10-2017
 40. Github助手 JS - 添加Github文件下载、复制按钮、图片点击放大(右击恢复)、issues中只查看用户相关态度的内容、issues列表项从新标签页打开

  Tác giả
  YeomanYe
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  11.777
  Đánh giá
  117 0 0
  Đã tạo
  28-01-2018
  Đã cập nhật
  31-10-2019
 41. 百度网盘直链提取(多选) JS - 百度网盘直链提取(多选)配合IDM下载

  Tác giả
  dotennin
  Cài đặt hàng ngày
  242
  Số lần cài đặt
  309.728
  Đánh giá
  623 14 5
  Đã tạo
  23-05-2020
  Đã cập nhật
  02-09-2021
 42. Tieba Sign JS - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.986
  Đánh giá
  113 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  30-10-2015
 43. soTab - Search Engine Switcher JS - Add links to each other in search engines. Including multiple search modes.

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  12.176
  Đánh giá
  168 0 1
  Đã tạo
  13-12-2015
  Đã cập nhật
  04-05-2017
 44. 去除电信运营商劫持广告 JS - 去除中国电信等运营商的劫持内嵌广告

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  16.964
  Đánh giá
  114 0 0
  Đã tạo
  08-06-2017
  Đã cập nhật
  10-05-2018
 45. Direct download from Google Play JS - Adds APK-DL, APKPure, APKCombo, APKPremier, APKMirror and Evozi download buttons to Google Play Store when browsing apps. This script is based on yurenchen's "google play apk downloader".

  Tác giả
  StephenP
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  26.448
  Đánh giá
  280 3 2
  Đã tạo
  07-09-2017
  Đã cập nhật
  22-09-2021
 46. 网页翻译助手 JS - 支持划词翻译,输入文本翻译,谷歌整页翻译。可以自行选择谷歌翻译,有道字典翻译和百度翻译。

  Tác giả
  Johnny Li
  Cài đặt hàng ngày
  316
  Số lần cài đặt
  120.880
  Đánh giá
  213 4 0
  Đã tạo
  05-09-2019
  Đã cập nhật
  09-03-2021
 47. 115优化大师 JS - 优化115网盘使用体验:一键离线下载、批量离线、调用Dplayer或Potplayer播放视频、文件快捷下载、批量下载等。

  Tác giả
  zxf10608
  Cài đặt hàng ngày
  124
  Số lần cài đặt
  33.292
  Đánh giá
  299 8 0
  Đã tạo
  09-08-2020
  Đã cập nhật
  02-08-2021
 48. 自动无缝翻页 JS - 无缝拼接下一页内容(瀑布流),目前支持:[所有使用「Discuz!、Flarum、DUX(WordPress)」的网站]、百度、谷歌、必应、搜狗、头条、360、微信、贴吧、豆瓣、微博、NGA、V2EX、龙的天空、起点小说、煎蛋网、IT之家、千图网、Pixabay、3DM、游侠网、游民星空、NexusMods、Steam 创意工坊、小霸王其乐无穷、CS.RIN.RU、FitGirl、茶杯狐、NO视频、低端影视、奈菲影视、91美剧网、真不卡影院、片库、音范丝、BT之家、萌番组、动漫花园、樱花动漫、爱恋动漫、AGE 动漫、Nyaa、SrkBT、RARBG、SubHD、423Down、不死鸟、扩展迷、极简插件、小众软件、动漫狂、漫画猫、漫画DB、HiComic、动漫之家、古风漫画网、PubMed、wikiHow、GreasyFork、Github、StackOverflow(以上仅一部分,更多的写不下了...

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  416
  Số lần cài đặt
  15.838
  Đánh giá
  236 5 0
  Đã tạo
  27-12-2020
  Đã cập nhật
  25-09-2021
 49. 斗鱼TV开启CDN加速 JS - 斗鱼TV开启CDN加速,提升画质,减少卡顿

  Tác giả
  cts
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  19.896
  Đánh giá
  109 0 0
  Đã tạo
  09-09-2014
  Đã cập nhật
  05-11-2015

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)