Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 淘宝购物车抢拍 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  killest
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.611
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  04-05-2018
  Đã cập nhật
  10-05-2018
 2. 跳过草榴viidii等待时间 JS - Bypass viidii wait time

  Tác giả
  Lentin
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.579
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  28-01-2017
  Đã cập nhật
  28-01-2017
 3. Approval Time JS - Displays the auto-approval time

  Tác giả
  clickhappier-archive
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.582
  Đánh giá
  4 0 1
  Đã tạo
  29-10-2014
  Đã cập nhật
  02-11-2014
 4. My Mouse Gestures JS - A simple mouse gesture script

  Tác giả
  Peer Zeng
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  7.903
  Đánh giá
  69 0 0
  Đã tạo
  03-09-2014
  Đã cập nhật
  07-02-2017
 5. MouseHunt AutoBot UPDATED JS - Script automating MH horn sounding and gifting, functional as of 15/06/2021. Updating the outdated script by nobodyrandom, who adapted the original versions by CnN and Ooi.

  Tác giả
  nevocaineGawz
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  7.559
  Đánh giá
  18 11 0
  Đã tạo
  01-02-2020
  Đã cập nhật
  14-06-2021
 6. 知乎修改器✈持续更新✈努力实现功能最全的知乎配置插件 JS - 页面模块可配置化|列表种类和关键词强过滤内容,关键词过滤后自动调用“不感兴趣”的接口,防止在其他设备上出现同样内容|视频一键下载|回答内容按照点赞数和评论数排序|设置自动收起所有长回答或自动展开所有回答|移除登录弹窗|设置过滤故事档案局和盐选科普回答等知乎官方账号回答|首页切换模块,发现切换模块、个人中心、搜素栏可悬浮并自定义位置|夜间模式开关及背景色修改|收藏夹导出为PDF|隐藏知乎热搜,体验纯净搜索|列表添加标签种类|去除广告|设置购买链接显示方式|外链直接打开|屏蔽用户回答|更多功能请在插件里体验...

  Tác giả
  pufferfish super
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  7.534
  Đánh giá
  110 5 0
  Đã tạo
  17-03-2021
  Đã cập nhật
  24-01-2022
 7. 学堂在线助手 JS - 学堂在线助手。支持视频自动顺序播放、后台播放。

  Tác giả
  wang0618
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.532
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  18-11-2019
  Đã cập nhật
  02-06-2020
 8. Agar Unfair JS - Highly experimental version of Agar Extended. This script connects to the spectate feed to display a larger area

  Tác giả
  agar_cheats
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.534
  Đánh giá
  4 0 2
  Đã tạo
  09-06-2015
  Đã cập nhật
  09-06-2015
 9. 河南专技在线辅助 JS - 继续教育公需科目专业科目辅助|自动播放下一个视频|自动跳过答题|一次刷完所有已选课程

  Tác giả
  huangdiv
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  7.495
  Đánh giá
  21 3 0
  Đã tạo
  03-09-2019
  Đã cập nhật
  23-07-2021
 10. MTurk Captcha Alert JS - Alerts when a captcha is encountered.

  Tác giả
  Tjololo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.505
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  17-06-2014
  Đã cập nhật
  17-06-2014
 11. ★moomoo.io EnemyRadar JS - Shows the direction and rough distance of invisible enemies.

  Tác giả
  nekosan
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.783
  Đánh giá
  3 1 3
  Đã tạo
  24-04-2017
  Đã cập nhật
  24-04-2017
 12. Youtube Ad Cleaner(Include Non-Skippable Ads- works) JS - (Be Tested Daily) Bypass all youtube ads (skippable and non-skippable Ads) plus download youtube video on the fly

  Tác giả
  dumb dumb
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  7.462
  Đánh giá
  38 7 0
  Đã tạo
  27-06-2019
  Đã cập nhật
  02-12-2021
 13. 把Google搜索伪装成百度搜索 JS - 用Google搜索,很多人看到屏幕后会问你怎么上Google的.所以当我们把Google的logo换成百度,他们就不会问那么多问题了!

  Tác giả
  some reason
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.698
  Đánh giá
  89 1 0
  Đã tạo
  05-10-2018
  Đã cập nhật
  01-03-2021
 14. Redirect remover JS - Tính năng: xoá redirect link

  Tác giả
  idmresettrial
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.456
  Đánh giá
  22 0 1
  Đã tạo
  12-12-2014
  Đã cập nhật
  29-06-2018
 15. 浏览器爬虫油猴脚本 JS - 用浏览器进行爬虫的脚本.自己在var urlList定义爬虫地址列表,然后手动绕过验证码,运行菜单:运行爬虫脚本

  Tác giả
  setycyas
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  7.442
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  13-03-2019
  Đã cập nhật
  13-03-2019
 16. 敲起来 (dart) JS - 当你在敲击键盘的时候, 出现相应键位的动画特效

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.464
  Đánh giá
  91 1 0
  Đã tạo
  30-12-2016
  Đã cập nhật
  21-03-2017
 17. AcFun HTML5播放器 JS - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.465
  Đánh giá
  38 1 1
  Đã tạo
  09-02-2017
  Đã cập nhật
  25-02-2017
 18. SuperVIP++视频破解 JS - 【本脚本不是我东拼西凑别人代码,纯自己开发,如您觉得可以,请赞助我!如您想借鉴我代码,请赞助我(开发不容易),并在您的脚本上注明出处,谢谢。】大部分解析线路的播放器基于HTML5,笔记本电脑风扇不会狂飙,不会发热。如果某线路的播放器基于flash,可以切换线路到支持HTML5的线路。在优酷,爱奇艺,腾讯,搜狐,乐视,pptv,芒果tv,1905,暴风等视频网站点击想看的影片后,在页面的侧栏点击图标会跳转到破解网站进行观影,并可以切换多条线路。

  Tác giả
  synvaier
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.868
  Đánh giá
  29 1 1
  Đã tạo
  10-11-2018
  Đã cập nhật
  30-01-2019
 19. Mosoteach云班课资源一键完成 JS - 自动完成所有未完成的资源

  Tác giả
  鱼鱼鱼
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.396
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  08-11-2020
  Đã cập nhật
  29-03-2021
 20. Vimeo Download JS - Adds a download button to the video player.

  Tác giả
  schwarztee
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.572
  Đánh giá
  25 1 2
  Đã tạo
  24-01-2016
  Đã cập nhật
  08-07-2017
 21. The-West Deluxe Jobs JS - TWSweets Addon - Gold and silver jobs!

  Tác giả
  Tom Robert
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.392
  Đánh giá
  10 0 2
  Đã tạo
  02-08-2015
  Đã cập nhật
  05-08-2021
 22. 自动判超星作业为100分 JS - 自动填充超星批改作业中的分值100,并提交下一份

  Tác giả
  wwwqqmsn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.481
  Đánh giá
  5 0 1
  Đã tạo
  05-03-2020
  Đã cập nhật
  05-03-2020
 23. diep.io Quick upgrade v2 JS - Bounds keys to builds and themes

  Tác giả
  Giang Nguyễn
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.716
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  12-09-2018
  Đã cập nhật
  12-09-2018
 24. 百度百科添加维基镜像 JS - 在百度百科中添加跳转到维基百科镜像和互动百科的按钮。

  Tác giả
  sunforbeeing
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.373
  Đánh giá
  80 1 0
  Đã tạo
  07-12-2017
  Đã cập nhật
  21-08-2018
 25. 我不想开大会员 JS - B站未来有可能会倒闭,但绝不变质

  Tác giả
  AiHimmel
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  8.213
  Đánh giá
  19 1 1
  Đã tạo
  20-07-2020
  Đã cập nhật
  24-07-2020
 26. 『小助手』 腾讯微云 JS - 新增一键磁力离线下载按钮。

  Tác giả
  Hunlongyu
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  7.358
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  26-07-2019
  Đã cập nhật
  26-07-2019
 27. 哔哩哔哩助手(播放记录,下载视频) JS - 哔哩哔哩助手(播放记录,下载视频) bilibili,B站,b站,小破站

  Tác giả
  liyao
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  7.350
  Đánh giá
  18 4 0
  Đã tạo
  28-10-2020
  Đã cập nhật
  22-07-2021
 28. The ULTIMATE Agario Script JS - Easily configurable keys in code. Credits to Jack Burch, Tom Burris AND Ali Ahfad Mehdi

  Tác giả
  Arnie
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  8.051
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  14-07-2016
  Đã cập nhật
  18-03-2017
 29. Page Read Mode JS - [ALT+R] Content reader on any page, selecting the text area automatically or manually.

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.670
  Đánh giá
  49 1 0
  Đã tạo
  20-01-2017
  Đã cập nhật
  21-02-2017
 30. 本地 YouTube 下载器 JS - 不需要透过第三方的服务就能下载 YouTube 视频。

  Tác giả
  liushaoyuan
  Cài đặt hàng ngày
  21
  Số lần cài đặt
  7.263
  Đánh giá
  13 1 2
  Đã tạo
  09-06-2021
  Đã cập nhật
  30-11-2021
 31. 百度搜索优化sp JS - Tampermonkey脚本,屏蔽百度推广和各种广告+页面样式美化+url重定向+屏蔽域名

  Tác giả
  vizo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.249
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  08-10-2018
  Đã cập nhật
  15-12-2021
 32. Bubble.am+ JS - Script that adds useful features to the game.

  Tác giả
  Morfer
  Cài đặt hàng ngày
  48
  Số lần cài đặt
  7.225
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  15-02-2021
  Đã cập nhật
  27-07-2021
 33. Yays! (Yet Another Youtube Script) JS - A lightweight and non-intrusive userscript that control video playback and set the preferred player size and playback quality on YouTube.

  Tác giả
  Eugene Nouvellieu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.267
  Đánh giá
  42 1 3
  Đã tạo
  02-05-2014
  Đã cập nhật
  16-08-2015
 34. IMDb Scout JS - Add links from IMDb pages to torrent sites -- easy downloading from IMDb

  Tác giả
  kannibalox
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.218
  Đánh giá
  58 3 2
  Đã tạo
  07-08-2014
  Đã cập nhật
  03-08-2020
 35. 移除百度文库在选中文字后弹出的提示框 JS - 百度文库中在页面上选中一段文字之后会自动弹出一个提示框,相当的烦人。本脚本就是用于移除这个提示框的。

  Tác giả
  Liu233w
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.425
  Đánh giá
  37 0 0
  Đã tạo
  17-11-2016
  Đã cập nhật
  13-04-2017
 36. Inject2Download JS - Simple media download script

  Tác giả
  AnonymousMeerkat
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  7.766
  Đánh giá
  65 1 0
  Đã tạo
  10-04-2016
  Đã cập nhật
  17-12-2018
 37. Timing Click JS - 倒计时自动点击,电商抢东西专用

  Tác giả
  Cherokeeli
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.791
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  18-06-2019
  Đã cập nhật
  04-11-2019
 38. [MooMoo] Hats panel JS - Панелька шапок

  Tác giả
  tuxuuman
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  7.152
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-10-2020
  Đã cập nhật
  07-11-2021
 39. Youtube - dismiss sign-in JS - Hide the "sign-in" and cookies dialogs. Prevent the dialogs from pausing the video.

  Tác giả
  Achernar
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  7.125
  Đánh giá
  25 2 0
  Đã tạo
  28-09-2020
  Đã cập nhật
  29-10-2021
 40. W macro FEED Agario JS - W FEED

  Tác giả
  baiano)
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.345
  Đánh giá
  5 2 0
  Đã tạo
  05-02-2016
  Đã cập nhật
  05-02-2016
 41. 解除知网复制限制CNKI copy !! JS - Lifting copy restrictions on CNKI online reading

  Tác giả
  aukocharlie
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  7.121
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  17-12-2019
  Đã cập nhật
  07-09-2021
 42. Bilibili CC字幕工具 JS - 可以在B站加载外挂本地字幕、下载B站的CC字幕,旧版B站播放器可启用CC字幕

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  7.113
  Đánh giá
  57 0 0
  Đã tạo
  28-02-2019
  Đã cập nhật
  22-10-2021
 43. 网页字体替换微软雅黑并加阴影 JS - 网页字体替换成微软雅黑并加上阴影

  Tác giả
  star29
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  7.365
  Đánh giá
  36 0 0
  Đã tạo
  23-04-2018
  Đã cập nhật
  23-04-2018
 44. MH Auto KR Solver JS - This is an auto MH KR Solver.

  Tác giả
  CnN
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.107
  Đánh giá
  3 0 3
  Đã tạo
  12-11-2015
  Đã cập nhật
  19-07-2017

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)