Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Easy Offline JS - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  177
  Số lần cài đặt
  183.783
  Đánh giá
  1357 0 0
  Đã tạo
  25-08-2016
  Đã cập nhật
  07-05-2022
 2. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  247
  Số lần cài đặt
  829.825
  Đánh giá
  2991 5 1
  Đã tạo
  15-05-2017
  Đã cập nhật
  07-04-2022
 3. Resize Image On "Open image in new tab" JS - Support: Google(G+ blogspot YouTube)\Tumblr\Twitter\Steam(Only user content)\ArtStation\Pinimg\Weibo (And more...

  Tác giả
  clso
  Cài đặt hàng ngày
  54
  Số lần cài đặt
  170.957
  Đánh giá
  1483 2 0
  Đã tạo
  09-06-2014
  Đã cập nhật
  25-04-2022
 4. Search By Image JS - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  87
  Số lần cài đặt
  162.225
  Đánh giá
  1658 4 0
  Đã tạo
  04-07-2014
  Đã cập nhật
  02-04-2022
 5. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include JS - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  423
  Số lần cài đặt
  434.606
  Đánh giá
  2531 7 0
  Đã tạo
  08-10-2016
  Đã cập nhật
  06-03-2022
 6. 去百度搜索置顶推广 (ECMA6) JS - 去除插入在百度搜索结果头部、尾部的推广链接。

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  57
  Số lần cài đặt
  131.978
  Đánh giá
  709 0 0
  Đã tạo
  22-05-2015
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 7. 网易云音乐高音质支持 JS - 去除网页版网易云音乐仅可播放低音质(96Kbps)的限制,强制播放高音质版本

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  119.104
  Đánh giá
  838 0 0
  Đã tạo
  23-06-2015
  Đã cập nhật
  28-05-2021
 8. Github 增强 - 高速下载 JS - 高速下载 Git Clone/SSH、Release、Raw、Code(ZIP) 等文件、项目列表单文件快捷下载 (☁)

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  739
  Số lần cài đặt
  280.730
  Đánh giá
  1050 1 0
  Đã tạo
  30-09-2020
  Đã cập nhật
  19-05-2022
 9. True URL downloads JS - 迅雷、快车、QQ旋风等专有链解密,嗅探下载链接并批量管理

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  115.630
  Đánh giá
  788 1 0
  Đã tạo
  08-01-2015
  Đã cập nhật
  09-01-2022
 10. 网页限制解除 JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  415
  Số lần cài đặt
  850.799
  Đánh giá
  2571 14 1
  Đã tạo
  23-11-2015
  Đã cập nhật
  09-01-2022
 11. Yet Another Weibo Filter JS - Sina Weibo feed filter by keywords, authors, topics, source, etc.; Modifying webpage layout

  Tác giả
  田生
  Cài đặt hàng ngày
  54
  Số lần cài đặt
  240.794
  Đánh giá
  1909 6 3
  Đã tạo
  12-07-2014
  Đã cập nhật
  28-04-2022
 12. 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载 JS - 【装这一个脚本就够了!可能是你遇到的最好的豆瓣增强脚本】聚合数百家资源网站,通过右侧边栏1秒告诉你哪些网站能下载豆瓣页面上的电影|电视剧|纪录片|综艺|动画|音乐|图书等,有资源的网站显示绿色,没资源的网站显示黄色,就这么直观!所有豆瓣条目均提供在线播放|阅读、字幕|歌词下载及PT|NZB|BT|磁力|百度盘|115网盘等下载链接,加入官网打死也不出的豆列搜索功能,此外还能给豆瓣条目额外添加IMDB评分|IMDB TOP 250|Metascore评分|烂番茄评分|AniDB评分|Bgm评分|MAL|亚马逊评分等更多评分形式。官方电报群:@doubandown

  Tác giả
  bimzcyRhilip
  Cài đặt hàng ngày
  552
  Số lần cài đặt
  1.001.127
  Đánh giá
  3171 22 3
  Đã tạo
  06-05-2018
  Đã cập nhật
  20-10-2021
 13. 百度云插件+APIKey JS - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  270.856
  Đánh giá
  1743 7 5
  Đã tạo
  24-04-2014
  Đã cập nhật
  10-03-2018
 14. Steam Info JS - 快速查询Steam游戏信息

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  45.389
  Đánh giá
  406 0 0
  Đã tạo
  14-05-2014
  Đã cập nhật
  23-10-2019
 15. 下载一键通 JS - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  96.965
  Đánh giá
  940 2 2
  Đã tạo
  15-06-2014
  Đã cập nhật
  16-06-2014
 16. MiniblogImgPop - 微博浮图 JS - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  48.392
  Đánh giá
  684 3 0
  Đã tạo
  14-08-2014
  Đã cập nhật
  10-09-2020
 17. MoreMovieRatings JS - Show IMDb ratings on Douban, and vice versa

  Tác giả
  JayXon
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  63.438
  Đánh giá
  747 1 1
  Đã tạo
  25-01-2015
  Đã cập nhật
  27-03-2022
 18. search engine jump for academic JS - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  42.799
  Đánh giá
  461 1 0
  Đã tạo
  25-06-2014
  Đã cập nhật
  26-03-2022
 19. anti-redirect JS - 去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  64.564
  Đánh giá
  869 6 0
  Đã tạo
  22-08-2015
  Đã cập nhật
  02-05-2022
 20. 贴吧页面精简 JS - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  105
  Số lần cài đặt
  163.257
  Đánh giá
  880 4 1
  Đã tạo
  03-10-2016
  Đã cập nhật
  28-06-2020
 21. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance JS - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,CC字幕转码ASS下载,AAC音频下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  Xmader
  Cài đặt hàng ngày
  77
  Số lần cài đặt
  245.345
  Đánh giá
  641 3 0
  Đã tạo
  24-09-2018
  Đã cập nhật
  08-03-2021
 22. 网盘提取工具 JS - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  125.724
  Đánh giá
  446 1 0
  Đã tạo
  13-04-2016
  Đã cập nhật
  03-07-2020
 23. 百度广告(首尾推广及右侧广告)清理 JS - 彻底清理百度搜索(www.baidu.com)结果首尾的推广广告、二次顽固广告、右侧广告,并防止反复

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  114
  Số lần cài đặt
  336.766
  Đánh giá
  969 2 3
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  06-02-2022
 24. Zhihu Link Redirect Fix JS - Avoid link redirect for zhihu.com

  Tác giả
  胡中元
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  32.169
  Đánh giá
  328 0 0
  Đã tạo
  10-06-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2019
 25. 网页限制解除(改) JS - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  1.159
  Số lần cài đặt
  1.669.300
  Đánh giá
  3924 36 15
  Đã tạo
  28-03-2017
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 26. 论坛网盘链接免密提取 JS - 激活网盘链接,同时自动填写密码,支持绝大多数Discuz论坛,zd423网站

  Tác giả
  hunter wang
  Cài đặt hàng ngày
  35
  Số lần cài đặt
  141.171
  Đánh giá
  532 1 1
  Đã tạo
  24-06-2017
  Đã cập nhật
  26-05-2018
 27. iZhihu JS - 知乎插件

  Tác giả
  unogz
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  50.261
  Đánh giá
  703 1 3
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  25-04-2016
 28. 网盘自动填写提取密码 JS - 自动填写提取密码,失败不重试。

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  110.396
  Đánh giá
  544 0 2
  Đã tạo
  15-05-2014
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 29. 搜索引擎跳轉-文科版 JS - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  24.804
  Đánh giá
  419 0 1
  Đã tạo
  23-06-2014
  Đã cập nhật
  31-10-2017
 30. 去除贴吧列表里面的广告 JS - 去除贴吧掺夹在[帖子列表][回复列表]里的广告

  Tác giả
  axetroy
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  27.155
  Đánh giá
  291 0 0
  Đã tạo
  21-05-2015
  Đã cập nhật
  04-06-2016
 31. AC-baidu-重定向优化百度搜狗谷歌必应搜索_favicon_双列 JS - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增自定义网站拦截功能 3添加Favicon显示 4.页面CSS 5.添加计数 6.开关选择以上功能 7.自动翻页功能

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1.471
  Số lần cài đặt
  2.515.553
  Đánh giá
  7383 128 15
  Đã tạo
  24-11-2015
  Đã cập nhật
  08-04-2022
 32. 返利推广链接自动清洗 JS - 自三方购物推荐网站(什么值得买,没得比等)点击推广链接进入京东/易迅/亚马逊/一号店/当当等商城时,自动清除推广尾巴并净化cookies。支持列表详见说明。

  Tác giả
  reizhi
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  30.159
  Đánh giá
  421 2 0
  Đã tạo
  02-02-2016
  Đã cập nhật
  23-10-2017
 33. Picviewer CE+ JS - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  185
  Số lần cài đặt
  129.919
  Đánh giá
  1078 14 1
  Đã tạo
  21-10-2016
  Đã cập nhật
  22-05-2022
 34. 京东自营过滤 JS - 在京东商品列表和搜索结果页面增加【自营】【非自营】以及【满赠】【满减】等超过30个商品过滤选项,为【京东配送】【仅显示有货】以及【排序】选项增加记忆功能。

  Tác giả
  You!
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  60.641
  Đánh giá
  586 1 1
  Đã tạo
  03-10-2017
  Đã cập nhật
  26-08-2020
 35. navigator.plugins spoofing JS - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  33.952
  Đánh giá
  253 0 0
  Đã tạo
  25-11-2014
  Đã cập nhật
  15-11-2017
 36. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  65.741
  Đánh giá
  1197 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 37. Pixiv Plus JS - Focus on immersive experience, 1. Block ads, directly access popular pictures 2. Use user to enter the way to search 3. Search pid and uid 4. Display original image and size, picture rename, download original image | gif map | Zip|multiple map zip 5. display artist id, artist background image 6. auto load comment 7. dynamic markup work type 8. remove redirection 9. single page sort 10. control panel select desired function github: https:/ /github.com/Ahaochan/Tampermonkey, welcome to star and fo

  Tác giả
  Ahaochan
  Cài đặt hàng ngày
  217
  Số lần cài đặt
  257.005
  Đánh giá
  1233 14 3
  Đã tạo
  14-10-2017
  Đã cập nhật
  25-02-2021
 38. DouyuEx-斗鱼直播间增强插件 JS - 弹幕自动变色防检测循环发送 一键续牌 查看真实人数/查看主播数据 已播时长 一键签到(直播间/车队/鱼吧/客户端) 一键领取鱼粮(宝箱/气泡/任务) 一键寻宝 送出指定数量的礼物 一键清空背包 屏蔽广告 调节弹幕大小 自动更新 同屏画中画/多直播间小窗观看/可在斗鱼看多个平台直播(虎牙/b站) 获取真实直播流地址 自动抢礼物红包 背包信息扩展 简洁模式 夜间模式 开播提醒 幻神模式 关键词回复 关键词禁言 自动谢礼物 自动抢宝箱 弹幕右键信息扩展 防止下播自动跳转 影院模式 直播时间流控制 弹幕投票 直播滤镜 直播音频流 账号多开/切换 显示粉丝牌获取日期 月消费数据显示 弹幕时速 相机截图录制gif 全景播放器 斗鱼视频下载/弹幕ass下载 直播画面局部缩放 全站抽奖信息 直播音效增强 阻止P2P上传

  Tác giả
  qianjiachun
  Cài đặt hàng ngày
  77
  Số lần cài đặt
  167.334
  Đánh giá
  638 5 1
  Đã tạo
  01-01-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2022
 39. Maximize Video JS - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  55
  Số lần cài đặt
  116.452
  Đánh giá
  802 14 0
  Đã tạo
  06-09-2014
  Đã cập nhật
  06-05-2020
 40. CNKI 中国知网 PDF 全文下载 JS - 参见 http://blog.yuelong.info/post/cnki-pdf-js.html

  Tác giả
  Yue 2
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  63.998
  Đánh giá
  304 1 0
  Đã tạo
  17-04-2016
  Đã cập nhật
  10-02-2017
 41. userscripts 只显示中文 JS - 在 userscripts、greasyfork 脚本页面只显示中文脚本,支持 AutoPager 和其它翻页脚本。

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  16.735
  Đánh giá
  226 0 0
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  30-07-2014
 42. 百度贴吧科学看图君 JS - 去除百度贴吧的连续看图模式,改为点击新标签打开无水印原图,同时支持帖子预览中“查看大图”按钮。

  Tác giả
  jiayiming
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.600
  Đánh giá
  226 0 0
  Đã tạo
  11-05-2014
  Đã cập nhật
  29-03-2020
 43. HTML5视频播放工具 JS - 启用HTML5播放;视频截图;切换画中画;缓存视频;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  1.020
  Số lần cài đặt
  848.541
  Đánh giá
  2545 35 13
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  03-05-2022
 44. 知乎增强 JS - 移除登录弹窗、屏蔽首页视频、默认收起回答、快捷收起回答/评论(左键两侧)、快捷回到顶部(右键两侧)、屏蔽用户、屏蔽关键词、移除高亮链接、屏蔽盐选内容、净化搜索热门、净化标题消息、展开问题描述、显示问题作者、置顶显示时间、完整问题时间、区分问题文章、直达问题按钮、默认高清原图、默认站外直链

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  550
  Số lần cài đặt
  298.700
  Đánh giá
  812 12 1
  Đã tạo
  23-12-2020
  Đã cập nhật
  14-05-2022
 45. 网页强制复制 JS - 右键强力解锁,可以复制一些特殊网站的文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  91.092
  Đánh giá
  524 3 2
  Đã tạo
  27-03-2014
  Đã cập nhật
  07-02-2020
 46. My Novel Reader JS - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  92
  Số lần cài đặt
  174.522
  Đánh giá
  1361 18 6
  Đã tạo
  06-04-2014
  Đã cập nhật
  10-04-2022
 47. Popup Search JS - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  25.706
  Đánh giá
  447 5 0
  Đã tạo
  07-04-2014
  Đã cập nhật
  10-01-2022

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)