Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Greasyfork Search with Sleazyfork Results include JS - Merge adult results of sleazyfork into greasyfork when the script is no longer anonymously available, add rating score and version for scripts then

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  326
  Số lần cài đặt
  487.756
  Đánh giá
  2548 8 0
  Đã tạo
  08-10-2016
  Đã cập nhật
  06-03-2022
 2. Greasyfork 快捷编辑收藏 JS - 在GF脚本页添加快速打开收藏集编辑页面功能

  Tác giả
  PYUDNG
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  476
  Đánh giá
  135 0 0
  Đã tạo
  08-02-2022
  Đã cập nhật
  18-07-2022
 3. GreasyFork Bullshit Filter JS - Hides scripts for popular browser games and social networks as well as scripts that use "foreign" characters in descriptions. Applies to posts in Forum too.

  Tác giả
  darkred
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.366
  Đánh giá
  104 0 0
  Đã tạo
  03-09-2015
  Đã cập nhật
  31-03-2021
 4. Greasyfork - Add notes to the script JS - Add a note(alias/tag) for scripts to help identify and search

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.671
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  28-05-2020
  Đã cập nhật
  05-06-2022
 5. GreasyFork Bullshit Filter - for TS Citrus Gfork JS - Hides scripts for popular browser games and social networks as well as scripts that use "foreign" characters in descriptions. Applies to posts in Forum too.

  Tác giả
  darkred
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  868
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  01-11-2015
  Đã cập nhật
  31-03-2021
 6. Greasy Fork+ JS - Adds various features and improves the Greasy Fork experience

  Tác giả
  iFelix18
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  11.625
  Đánh giá
  25 0 0
  Đã tạo
  29-08-2021
  Đã cập nhật
  08-07-2022
 7. GreasyFork User Dashboard JS - It redesigns Greasy Fork user pages to improve the browsability.

  Tác giả
  knoa
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.454
  Đánh giá
  30 1 0
  Đã tạo
  26-01-2019
  Đã cập nhật
  10-01-2021
 8. Greasyfork install button on search JS - Adds install buttons to all the search result pages, nice for mass installing

  Tác giả
  Danielv123
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  2.993
  Đánh giá
  34 0 1
  Đã tạo
  19-09-2016
  Đã cập nhật
  05-04-2017
 9. GreasyFork: download script button JS - If you have a script manager and you want to download some script without installing it, this script will help

  Tác giả
  Konf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  356
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  29-01-2021
  Đã cập nhật
  22-01-2022
 10. greasyfork.org JS - maximale Fensterbreite auf greasyfork.org nutzen

  Tác giả
  chillchef
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  331
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  05-12-2017
  Đã cập nhật
  27-03-2020
 11. GreasyFork - Dark Theme CSS - Customizable Dark theme For GreasyFork.org

  Tác giả
  Pabli
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  380
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  14-01-2020
  Đã cập nhật
  16-09-2022
 12. Greasyfork Beautify JS - 优化导航栏样式 / 脚本列表改为卡片布局 / 代码高亮(atom-one-dark + vscode 风格) 等……融入式美化,自然、优雅,没有突兀感,仿佛页面原本就是如此……(更多优化逐步完善中!)

  Tác giả
  kiccer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  396
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  22-06-2022
  Đã cập nhật
  27-07-2022
 13. Greasy Fork Chủ đề tối JS - thay đổi greasy/sleazy fork chủ đề sáng đến tối.

  Tác giả
  NotYou
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.183
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  11-12-2021
  Đã cập nhật
  08-03-2022
 14. GreasyFork Copy Code Snippet JS - A userscript that adds a copy code button to the greasyfork code page

  Tác giả
  Mottie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  55
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  21-03-2021
  Đã cập nhật
  21-03-2021
 15. greasyfork-theme JS - Greasyfork new style

  Tác giả
  leoncastro
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  150
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  29-10-2016
  Đã cập nhật
  19-12-2016
 16. Greasy Fork Install Button at search JS - adds install button at search and at user pages.

  Tác giả
  NotYou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  168
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  19-02-2022
  Đã cập nhật
  28-04-2022
 17. 显示Greasyfork用户注册时间,识别恶意评论 JS - 如果你的脚本干涉了某些人的利益,收到恶意差评并不意外。恶意差评有两个特点,一是账号通常新注册,二是注册后不久就会给差评,且基本不会有后续活动。本脚本根据greasyfork用户ID为连续自然数的特点,推测评论者的注册时间,帮你识别恶意评论,举报不要手软。

  Tác giả
  yysk.org
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  56
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  02-09-2022
  Đã cập nhật
  17-09-2022
 18. GreasyFork Dark JS - Simple dark style for greasyfork and sleazyfork

  Tác giả
  anonnow
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  755
  Đánh giá
  4 1 1
  Đã tạo
  30-09-2018
  Đã cập nhật
  30-09-2018
 19. greasefork成人脚本跳转按钮 JS - 浏览greasefork时增加一个进入sleazyfork的按钮

  Tác giả
  __Kirie__
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  2.501
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  11-08-2022
  Đã cập nhật
  11-08-2022
 20. Greasy Fork Theme figuccio JS - Greasy Fork pagina colorata

  Tác giả
  figuccio
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  02-02-2020
  Đã cập nhật
  30-09-2022
 21. GreasyFork Total Scripts JS - Shows a user's total scripts count on GreasyFork.

  Tác giả
  NotYou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  115
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  18-12-2021
  Đã cập nhật
  10-08-2022
 22. Greasy Fork Dark Theme(User Style) CSS - changes greasy/sleazy fork theme to dark

  Tác giả
  NotYou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  68
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  27-12-2021
  Đã cập nhật
  13-03-2022
 23. Greasy Fork Christmas Theme JS - Greasy Fork christmas theme for better atmosphere.

  Tác giả
  NotYou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  31-12-2021
  Đã cập nhật
  01-01-2022

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)