Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  19
  Số lần cài đặt
  7.319
  Đánh giá
  55 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  5.673
  Đánh giá
  139 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  436
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Bypass Wait, Code, & Login For Chrome - Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.948
  Đánh giá
  23 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Caption Capture - Caption Capture Merge

  Tác giả
  lanbin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. delCSLimit - del chuangshi.com limit

  Tác giả
  perzer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. email 复选框增强 - chrome 下,给 QQ 邮箱读屏版的邮件复选框增加名称,给html 试图的 gmail 邮箱邮件复选框增加名称

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. enableCopyAndContextMenu.user.js - enable copy&paste and context menue

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  238
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. funkyQQMusic - bypass IP limit of QQMusic

  Tác giả
  scturtle
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  96
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Let Confirm Go Away - 去除qq群共享qq旋风弹窗

  Tác giả
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  70
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  25.613
  Đánh giá
  517 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  78
  Số lần cài đặt
  48.219
  Đánh giá
  749 7 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. new Better WebQQ - 使得WebQQ更方便使用更清爽: 自动打开登录窗口, 自动设置桌面提示通知和使用SSL, 移除侧边栏, 移除浮动条, 移除添加按钮

  Tác giả
  cyio
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  107
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. pc 微信跳转页面直接打开 - pc上从微信打开taobao等页面 还要手动复制粘贴,表示不爽

  Tác giả
  cheer_nice
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  440
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. qq-h5 - 在非mac平台上使用qq html5播放器

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  551
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. QQmusic playlist Input - try to take over the world!

  Tác giả
  ShirleyM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  186
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  3.224
  Đánh giá
  39 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. QQ客服中心消息提醒 - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  96
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. QQ快捷登录去除多余权限 - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.993
  Đánh giá
  74 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. QQ机器人by SeLang - 目标是实现一些人性化的功能,有想法的请反馈。注意:纯图片视频等不捕捉;表情会被转成超链接;含图片仅回复文字;匿名聊天不捕捉。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea。

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  207
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞,6秒刷新一次

  Tác giả
  wzh190015
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.362
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞!

  Tác giả
  见猫遇
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  183
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  676
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. QQ群管理批量踢人 - 自动选择20名成员

  Tác giả
  wdssmq
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  122
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. QQ音乐下载 - 替换QQ音乐下载地址 直接下载

  Tác giả
  狂客
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  611
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. QQ音乐下载 - 点击下载按钮即可下载QQ音乐

  Tác giả
  Joe Fee
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  733
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. QQ音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表

  Tác giả
  刘明野
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Qzone_Mod+NoAD(GM) - Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本

  Tác giả
  Special-Denise
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  228
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Show image directly - Disable the lazy loading images on webpage. The code was modified from stackoverflow https://stackoverflow.com/questions/19333651/change-attribute-from-data-src-to-src-without-jquery

  Tác giả
  planetoid
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  782
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.500
  Đánh giá
  53 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  2.103
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  6.913
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. vipvideo - test

  Tác giả
  adamin1990
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  zionfuo
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  3.749
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. VIP影视-免费在线观看全网VIP视频 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  410
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. VIP视频CCAV5解析 - 一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供10多组无广告接口,欢迎体验。

  Tác giả
  ccav5
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  543
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  龙轩
  Cài đặt hàng ngày
  126
  Số lần cài đặt
  174.010
  Đánh giá
  552 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.573
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  894
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  643
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  賀問
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  270
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. VIP视频在线解析-全网视频解析 - 在各大视频网站标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...方便直接解析,无需复制粘贴

  Tác giả
  lovesbfndn
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  5.425
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. VIP视频在线解析破解去广告 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  902
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)