Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  9.646
  Đánh giá
  64 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. [Novel]Downloader - novelDownloaderHelper, press key "shift+d" to show up.

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  6.712
  Đánh giá
  154 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. AddPenguin - add a penguin logo to www.qq.com

  Tác giả
  曹磊
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. AutoQQLogin - 用于网站自动QQ登录

  Tác giả
  nope
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  441
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Bypass Wait, Code, & Login For Chrome - Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.070
  Đánh giá
  23 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Caption Capture - Caption Capture Merge

  Tác giả
  lanbin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. delCSLimit - del chuangshi.com limit

  Tác giả
  perzer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. DLD courier power assistant - help to filter the courier power lower than you when you click the refresh button

  Tác giả
  Rong Qiu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. DLD resize - try to take over the world!

  Tác giả
  Rong Qiu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. email 复选框增强 - chrome 下,给 QQ 邮箱读屏版的邮件复选框增加名称,给html 试图的 gmail 邮箱邮件复选框增加名称

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. enableCopyAndContextMenu.user.js - enable copy&paste and context menue

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  249
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. funkyQQMusic - bypass IP limit of QQMusic

  Tác giả
  scturtle
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Joker破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  你男神
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  457
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Let Confirm Go Away - 去除qq群共享qq旋风弹窗

  Tác giả
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  71
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. MiniblogImgPop - 微博浮图 - 微博浮图控件,鼠标移过小图弹出浮动大图的脚本

  Tác giả
  afc163
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  29.157
  Đánh giá
  553 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. My Novel Reader - 小说阅读脚本,统一阅读样式,内容去广告、修正拼音字、段落整理,自动下一页

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  79
  Số lần cài đặt
  57.483
  Đánh giá
  819 8 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. new Better WebQQ - 使得WebQQ更方便使用更清爽: 自动打开登录窗口, 自动设置桌面提示通知和使用SSL, 移除侧边栏, 移除浮动条, 移除添加按钮

  Tác giả
  cyio
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  117
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. pc 微信跳转页面直接打开 - pc上从微信打开taobao等页面 还要手动复制粘贴,表示不爽

  Tác giả
  cheer_nice
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  507
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. qq-h5 - 在非mac平台上使用qq html5播放器

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  587
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. QQmusic playlist Input - try to take over the world!

  Tác giả
  ShirleyM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  199
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.462
  Đánh giá
  42 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. QQ客服中心消息提醒 - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  102
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. QQ快捷登录去除多余权限 - 这是一个用于去除QQ快捷登的多余权限勾选的脚本

  Tác giả
  〃萝卜
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.181
  Đánh giá
  78 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. QQ机器人by SeLang - 目标是实现一些人性化的功能,有想法的请反馈。注意:纯图片视频等不捕捉;表情会被转成超链接;含图片仅回复文字;匿名聊天不捕捉。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea。

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  249
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. QQ相册外链工具 - QQ空间相册外链脚本,支持HTTPS

  Tác giả
  xunni1000
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. QQ空间动态自动点赞 - 点赞首页上的所有动态

  Tác giả
  kkocdko
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. QQ空间自动删除说说 - 一键删除QQ空间所有说说

  Tác giả
  kkocdko
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  181
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞,6秒刷新一次

  Tác giả
  wzh190015
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.485
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞!

  Tác giả
  见猫遇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  282
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  714
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. QQ群管理批量踢人 - 自动选择20名成员

  Tác giả
  wdssmq
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  129
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. QQ音乐 MV下载 高清~ - QQ音乐 MV下载

  Tác giả
  wyyyyyyyy
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  109
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. QQ音乐下载 - 替换QQ音乐下载地址 直接下载

  Tác giả
  狂客
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  715
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. QQ音乐下载 - 点击下载按钮即可下载QQ音乐

  Tác giả
  Joe Fee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  911
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. QQ音乐付费无损音乐免费下载 - 提供QQ音乐付费歌曲,320K下载、无损FLAC下载、无损APE下载、歌词下载,可以解析歌单列表、歌手歌单、分类歌单、专辑列表

  Tác giả
  刘明野
  Cài đặt hàng ngày
  91
  Số lần cài đặt
  11.126
  Đánh giá
  53 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. Qzone_Mod+NoAD(GM) - Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本

  Tác giả
  Special-Denise
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  233
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Show image directly - Disable the lazy loading images on webpage. The code was modified from stackoverflow https://stackoverflow.com/questions/19333651/change-attribute-from-data-src-to-src-without-jquery

  Tác giả
  planetoid
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. TreeBar - 目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

  Tác giả
  zhilidali
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.369
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. TU-破解视频VIP集合-去广告-音乐直接解析播放 - VIP视频破解集合;支持【爱奇艺,优酷视频,乐视TV,腾讯视频,土豆视频,搜狐视频,哔哩哔哩,音悦台,PPTV,华数TV】;移除部分干扰广告。10月26日新增精选接口,解析速度飞快,支持更多网站,可供选择的更多。各种VIP节点播放,并且自动解析使用对应的播放节点,更快的播放速度,更稳定的播放效果。支持[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey]。购物优惠信息获取

  Tác giả
  TUJIDU
  Cài đặt hàng ngày
  53
  Số lần cài đặt
  9.875
  Đánh giá
  47 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.698
  Đánh giá
  52 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. VIP Free - 解析并破解各大视频站的VIP权

  Tác giả
  TremorZ
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.355
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. VIP Video Cracker(VIP视频解析) - 主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

  Tác giả
  @史婷露
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  7.414
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)