Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. Show image directly - Disable the lazy loading images on webpage. The code was modified from stackoverflow https://stackoverflow.com/questions/19333651/change-attribute-from-data-src-to-src-without-jquery

  Tác giả
  planetoid
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  39
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  969
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.682
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. VIP视频解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  420
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. VIP视频解析脚本 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  678
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 去除qq登录扫码提示 - delete qrcode tips

  Tác giả
  上官元恒
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  459
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞!

  Tác giả
  见猫遇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  326
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 自动开启网页全屏 - 网页加载完4秒后,启动网页全屏

  Tác giả
  陈鹏杰
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  605
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. VIP解析,教你免费看各大视频网站会员视频,爱奇艺,优酷一键搞定 - vip视频解析,vip视频在线解析,vip解析,万能vip视频解析,vip视频全能解析,vip视频,手机vip视频解析,手机在线解析vip视频,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.895
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. VIP影视-免费在线观看全网VIP视频 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  748
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 爱奇艺vip 乐视 腾讯优酷vip视频在线解析 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.854
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 琪琪影院vip视频解析网-vip视频在线免费解析 - 全民解析VIP视频免费看,在线解析,vip视频解析,优酷vip解析,爱奇艺vip解析,腾讯vip解析,乐视vip解析,芒果vip解析方便广大用户VIP视频服务

  Tác giả
  201721844
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.945
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. email 复选框增强 - chrome 下,给 QQ 邮箱读屏版的邮件复选框增加名称,给html 试图的 gmail 邮箱邮件复选框增加名称

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. QQ音乐下载 - 点击下载按钮即可下载QQ音乐

  Tác giả
  Joe Fee
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  1.047
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 威武VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  西门2胖
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.015
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 矿大校园网自动登录 - clicks login for me in school's page, and closes the useless tabs. 矿大校园网网页登录自动点击,并且关闭随后的弹窗

  Tác giả
  Messi
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  69
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  い空美し
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  357
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 起点章节导出 - 阅文作家专区已发布章节中,文章内容导出为文档。

  Tác giả
  staugur
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. VIP视频在线解析破解去广告-爱看影院-看遍全网 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  战旭谷
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.791
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 申杰VIP在线解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  申杰
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  738
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 微信公众号编辑器自动改引号 - 在微信公众号编辑器中加入一个用于自动改引号的按钮

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 批量删除QQ授权 - 批量删除QQ授权应用

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. AutoQQLogin - 用于网站自动QQ登录

  Tác giả
  nope
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  105
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 破解VIP会员视频集合 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[VIP视频在线解析破解去广告(全网)xx.xx.xx更新可用▶sonimei134][破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。[Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  cckexi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.805
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. VIP视频破解L - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  elceric
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  512
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Wechat Push Alert - Wechat Push Alert before you push the article

  Tác giả
  Cloudiiink
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 隐藏开通QQ空间横幅 - 关闭QQ空间之后,每次进入空间时都会有“开通空间”横幅。这个脚本隐藏横幅。

  Tác giả
  kkocdko
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  52
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 腾讯企业邮自动登陆 - 默认选中腾讯企业邮自动登陆,以防忘记

  Tác giả
  Shazoo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 小鑫vip视频解析 - 支持优酷,爱奇艺,腾讯,搜狐,乐视,pptv,芒果tv,1905,等(视频播放页面有10秒钟广告)

  Tác giả
  xiaoxin666
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  612
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 视频网站VIP会员破解解析(需跳转) - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。包含了[一键VIP视频解析、去广告(全网) [Tampermonkey | Violentmonkey | Greasymonkey 4.0+]

  Tác giả
  我讨厌骗子
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  503
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. DLD courier power assistant - help to filter the courier power lower than you when you click the refresh button

  Tác giả
  Rong Qiu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  78
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 卓越VIP解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  k0513
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  403
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 慧慧购物去你鸭 - try to take over the world!

  Tác giả
  iSwfe
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  46
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. DLD resize - try to take over the world!

  Tác giả
  Rong Qiu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 解析VIP视频 - 好不好用谁用谁知道,在视频标题嵌入VIP解析按钮,支持优酷、爱奇艺、乐视、腾讯、土豆、芒果、搜狐、pptv、华数、1905、A站等主流网站,接口是使用别人的,如果有广告请勿相信。关于电视剧选集问题:每次选集都需要刷新页面,不然无法定位到该集播放。

  Tác giả
  ch lee
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  825
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 选饭 - 公司选饭

  Tác giả
  xiedimai
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 原创馆添加图片下载按钮 - 添加下载按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 原创馆一键复制标题 - 添加复制标题按钮

  Tác giả
  pana
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. AddPenguin - add a penguin logo to www.qq.com

  Tác giả
  曹磊
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)