Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. enableCopyAndContextMenu.user.js - enable copy&paste and context menue

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  241
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 統一足球球員譯名 - 針對中港台對足球球員譯名的差異, 使用此script可將其統一, 方便閱讀

  Tác giả
  fernandofish
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  55
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  440
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. weixin_read - 使微信页阅读原文可以直接点击打开网页

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  398
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  703
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. funkyQQMusic - bypass IP limit of QQMusic

  Tác giả
  scturtle
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  99
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 修正停在正在登录QQ邮箱空白页面 - 从QQ面板进入QQ邮箱,不知何故常常停在正在登录QQ邮箱的白屏页面

  Tác giả
  ejin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 屏蔽直播礼物特效 - 自动屏蔽部分直播平台礼物特效,具体看 README

  Tác giả
  lisonfan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.818
  Đánh giá
  39 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. youdaoGWZS - 有道购物助手

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  404
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 魔法卡片文字版功能加强 - 魔法卡片文字版自动刷新,并自动取卡,在卖卡链接上自动添加确认标志一键卖出大面值卡

  Tác giả
  星雨燃烧
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  39
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 一键复制QQ群成员 - 一键复制QQ群成员管理页所有成员的QQ号

  Tác giả
  ITJesse
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  458
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Qzone_Mod+NoAD(GM) - Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本

  Tác giả
  Special-Denise
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  229
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 禁止腾讯新闻自动播放视频 - 禁止腾讯新闻自动播放视频(如gd.qq.com大粤网等地方新闻)

  Tác giả
  leessang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  717
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Web Weixin Helper - make web weixin fullscreen

  Tác giả
  creamidea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 显示QQ相册文件名 - 显示QQ相册的文件名

  Tác giả
  tantiancai
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  272
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 删除微信公众号所有的已发消息/文章 - 在微信公众号管理后台首页执行,会删除所有已发送的消息。自动删除,自动翻页,直到删完为止。用完请停用此脚本

  Tác giả
  xuejianxianzun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  66
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. QQ群管理批量踢人 - 自动选择20名成员

  Tác giả
  wdssmq
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  125
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 腾讯微博批量删除 - try to take over the world!

  Tác giả
  yxz_blue
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  180
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 关掉开通 QQ 空间的提示 - 再关掉 QQ 空间之后,每次进入空间时都会有一个烦人的提示。这个脚本去掉这个提示。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  226
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. QQ机器人by SeLang - 目标是实现一些人性化的功能,有想法的请反馈。注意:纯图片视频等不捕捉;表情会被转成超链接;含图片仅回复文字;匿名聊天不捕捉。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea。

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  235
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. qq-h5 - 在非mac平台上使用qq html5播放器

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  572
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.598
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Caption Capture - Caption Capture Merge

  Tác giả
  lanbin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 隐心影视 - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  214175590
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.434
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  913
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  660
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. QQmusic playlist Input - try to take over the world!

  Tác giả
  ShirleyM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  190
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 自动删除说说.js - 自动删除所有说说

  Tác giả
  宇宙区长
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  237
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. QQ客服中心消息提醒 - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 微信客服中心消息提醒 - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  88
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 麦霸VIP视频解析 - 在视频标题旁上显示“麦霸解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mbcs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  658
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.609
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. Joker破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  你男神
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  411
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 日报生成工具 - try to take over the world!

  Tác giả
  SmokeSmell
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Show image directly - Disable the lazy loading images on webpage. The code was modified from stackoverflow https://stackoverflow.com/questions/19333651/change-attribute-from-data-src-to-src-without-jquery

  Tác giả
  planetoid
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  914
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. VIP视频解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  387
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. VIP视频解析脚本 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  636
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. QQ音乐下载 - 替换QQ音乐下载地址 直接下载

  Tác giả
  狂客
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  672
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 去除qq登录扫码提示 - delete qrcode tips

  Tác giả
  Saidong Zhu
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  359
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 细声影视收藏 - 公测版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  134
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. VIP影视-免费在线观看全网VIP视频 - 爱奇艺、腾讯、优酷、乐视等视频网站VIP电影 电视剧 动漫 综艺节目等影视资源在线免费播放,多种片源畅通无阻

  Tác giả
  863867122
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  557
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. email 复选框增强 - chrome 下,给 QQ 邮箱读屏版的邮件复选框增加名称,给html 试图的 gmail 邮箱邮件复选框增加名称

  Tác giả
  Veg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. VIP视频在线解析破解去广告 - 在视频标题旁上显示“vip解析(去广告)”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  freeacao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  935
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. QQ音乐下载 - 点击下载按钮即可下载QQ音乐

  Tác giả
  Joe Fee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  864
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)