Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. delCSLimit - del chuangshi.com limit

  Tác giả
  perzer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. new Better WebQQ - 使得WebQQ更方便使用更清爽: 自动打开登录窗口, 自动设置桌面提示通知和使用SSL, 移除侧边栏, 移除浮动条, 移除添加按钮

  Tác giả
  cyio
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  119
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Let Confirm Go Away - 去除qq群共享qq旋风弹窗

  Tác giả
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  72
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. enableCopyAndContextMenu.user.js - enable copy&paste and context menue

  Tác giả
  clumsyman
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  255
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Video Player Toothbrush - 牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.829
  Đánh giá
  52 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 統一足球球員譯名 - 針對中港台對足球球員譯名的差異, 使用此script可將其統一, 方便閱讀

  Tác giả
  fernandofish
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  63
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  444
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.561
  Đánh giá
  42 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. weixin_read - 使微信页阅读原文可以直接点击打开网页

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  422
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  738
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. funkyQQMusic - bypass IP limit of QQMusic

  Tác giả
  scturtle
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  102
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 修正停在正在登录QQ邮箱空白页面 - 从QQ面板进入QQ邮箱,不知何故常常停在正在登录QQ邮箱的白屏页面

  Tác giả
  ejin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  109
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. youdaoGWZS - 有道购物助手

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  412
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 魔法卡片文字版功能加强 - 魔法卡片文字版自动刷新,并自动取卡,在卖卡链接上自动添加确认标志一键卖出大面值卡

  Tác giả
  星雨燃烧
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 一键复制QQ群成员 - 一键复制QQ群成员管理页所有成员的QQ号

  Tác giả
  ITJesse
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  489
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞,6秒刷新一次

  Tác giả
  wzh190015
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.567
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Qzone_Mod+NoAD(GM) - Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本

  Tác giả
  Special-Denise
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  235
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 禁止腾讯新闻自动播放视频 - 禁止腾讯新闻自动播放视频(如gd.qq.com大粤网等地方新闻)

  Tác giả
  leessang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  758
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Web Weixin Helper - make web weixin fullscreen

  Tác giả
  creamidea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 显示QQ相册文件名 - 显示QQ相册的文件名

  Tác giả
  tantiancai
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  292
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. QQ群管理批量踢人 - 自动选择20名成员

  Tác giả
  wdssmq
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 腾讯微博批量删除 - try to take over the world!

  Tác giả
  yxz_blue
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  202
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 关掉开通 QQ 空间的提示 - 再关掉 QQ 空间之后,每次进入空间时都会有一个烦人的提示。这个脚本去掉这个提示。

  Tác giả
  sljeff
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  256
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. QQ机器人by SeLang - 目标是实现一些人性化的功能,有想法的请反馈。注意:纯图片视频等不捕捉;表情会被转成超链接;含图片仅回复文字;匿名聊天不捕捉。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea。

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  268
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. qq-h5 - 在非mac平台上使用qq html5播放器

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  600
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 微信屏蔽链接跳转 - 从微信中点开的被屏蔽链接直接跳转正常页面

  Tác giả
  zieglar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  427
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. 微社VIP视频解析 - 集成17个接口来解析主流视频网站的会员视频,此脚本乃本人无聊试水用,如有侵犯网站权利,忘请见谅

  Tác giả
  毛腿
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.097
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. VIP视频解析助手 - 直接播放vip视频

  Tác giả
  猎隼丶止戈
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.676
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  面包
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.652
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Caption Capture - Caption Capture Merge

  Tác giả
  lanbin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 隐心影视 - 在视频标题旁上显示“免费观看”按钮和“更多影片”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  隐心
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.528
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮

  Tác giả
  高田
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  941
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  小田哥哥
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  687
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. QQ客服中心消息提醒 - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  119
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 微信客服中心消息提醒 - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  114
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 麦霸VIP视频解析 - 在视频标题旁上显示“麦霸解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  mbcs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  681
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. 小朱VIP视频在线解析 - 在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

  Tác giả
  zhuguli
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.792
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. Joker破解VIP在线视频 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台|优酷布袋戏破解|安卓可用脚本]等VIP或会员视频

  Tác giả
  你男神
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  526
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 细声视频播放 - 正式版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.213
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. 日报生成工具 - try to take over the world!

  Tác giả
  SmokeSmell
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  21
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. 破解VIP会员视频集合 - 破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。有直接跳转+备用接口列表。详细方法看说明还有图片。包含了[破解全网VIP视频会员-去广告▶ttmsjx][VIP会员视频解析▶龙轩][酷绘-破解VIP会员视频▶ahuiabc2003]以及[VIP视频破解▶hoothin]的部分接口。

  Tác giả
  BlackIcedTea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  959
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. 全网vip视频破解 - 一键破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,解析接口贵精不贵多,绝对够用。详细方法看说明和图片。

  Tác giả
  arno-react
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.675
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. VIP视频解析 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  417
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. VIP视频解析脚本 - 解析并破解各大视频站的VIP权限

  Tác giả
  董奇奇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  672
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. QQ音乐下载 - 替换QQ音乐下载地址 直接下载

  Tác giả
  狂客
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  760
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. 去除qq登录扫码提示 - delete qrcode tips

  Tác giả
  上官元恒
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  450
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)