Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sắp xếp bởi:

Showing results for all languages. Show Tiếng Việt results only.

 1. 統一足球球員譯名 - 針對中港台對足球球員譯名的差異, 使用此script可將其統一, 方便閱讀

  Tác giả
  fernandofish
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Batch Download - 快传 旋风 批量连接生成

  Tác giả
  dazzulay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  436
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. QQZoneCleaner - 清爽的qq空间

  Tác giả
  qiangtou
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.229
  Đánh giá
  40 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. weixin_read - 使微信页阅读原文可以直接点击打开网页

  Tác giả
  酷企鹅Link
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  380
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. qq群文件批量下载 - 批量下载群文件

  Tác giả
  wujiyu115
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  678
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. funkyQQMusic - bypass IP limit of QQMusic

  Tác giả
  scturtle
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  96
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. XuanFengEx - QQ旋风网页版离线下载增强

  Tác giả
  ejin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  477
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 修正停在正在登录QQ邮箱空白页面 - 从QQ面板进入QQ邮箱,不知何故常常停在正在登录QQ邮箱的白屏页面

  Tác giả
  ejin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  98
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. youdaoGWZS - 有道购物助手

  Tác giả
  lovingfrank
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  401
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 魔法卡片文字版功能加强 - 魔法卡片文字版自动刷新,并自动取卡,在卖卡链接上自动添加确认标志一键卖出大面值卡

  Tác giả
  星雨燃烧
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 一键复制QQ群成员 - 一键复制QQ群成员管理页所有成员的QQ号

  Tác giả
  ITJesse
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  433
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞,6秒刷新一次

  Tác giả
  wzh190015
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.365
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Qzone_Mod+NoAD(GM) - Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本

  Tác giả
  Special-Denise
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  228
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 禁止腾讯新闻自动播放视频 - 禁止腾讯新闻自动播放视频(如gd.qq.com大粤网等地方新闻)

  Tác giả
  leessang
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  703
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Web Weixin Helper - make web weixin fullscreen

  Tác giả
  creamidea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  38
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 显示QQ相册文件名 - 显示QQ相册的文件名

  Tác giả
  tantiancai
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  266
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 删除微信公众号所有的已发消息/文章 - 在微信公众号管理后台首页执行,会删除所有已发送的消息。自动删除,自动翻页,直到删完为止。用完请停用此脚本

  Tác giả
  xuejianxianzun
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  64
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. pc 微信跳转页面直接打开 - pc上从微信打开taobao等页面 还要手动复制粘贴,表示不爽

  Tác giả
  cheer_nice
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  440
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. QQ群管理批量踢人 - 自动选择20名成员

  Tác giả
  wdssmq
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  122
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 腾讯微博批量删除 - try to take over the world!

  Tác giả
  yxz_blue
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  165
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. QQ机器人by SeLang - 目标是实现一些人性化的功能,有想法的请反馈。注意:纯图片视频等不捕捉;表情会被转成超链接;含图片仅回复文字;匿名聊天不捕捉。 QQ群号:455809302,点击链接加入群【油猴脚本私人定制】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=45p9bea。

  Tác giả
  O(∩_∩)O
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  207
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. qq-h5 - 在非mac平台上使用qq html5播放器

  Tác giả
  gooyie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  552
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. 微信屏蔽链接跳转 - 从微信中点开的被屏蔽链接直接跳转正常页面

  Tác giả
  zieglar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  354
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Caption Capture - Caption Capture Merge

  Tác giả
  lanbin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. QQmusic playlist Input - try to take over the world!

  Tác giả
  ShirleyM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  186
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 自动删除说说.js - 自动删除所有说说

  Tác giả
  宇宙区长
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  210
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. QQ客服中心消息提醒 - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  96
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 微信客服中心消息提醒 - 显示视频下载链接

  Tác giả
  babyrjw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. 日报生成工具 - try to take over the world!

  Tác giả
  SmokeSmell
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. Show image directly - Disable the lazy loading images on webpage. The code was modified from stackoverflow https://stackoverflow.com/questions/19333651/change-attribute-from-data-src-to-src-without-jquery

  Tác giả
  planetoid
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 细声影视收藏 - 公测版

  Tác giả
  xlwmin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  118
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. QQ空间自动点赞 - QQ空间自动点赞!

  Tác giả
  见猫遇
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  185
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 自动开启网页全屏 - 网页加载完4秒后,启动网页全屏

  Tác giả
  陈鹏杰
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  247
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 矿大校园网自动登录 - clicks login for me in school's page, and closes the useless tabs. 矿大校园网网页登录自动点击,并且关闭随后的弹窗

  Tác giả
  Messi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. VIP视频在线解析 - 在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

  Tác giả
  賀問
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  273
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 微信公众号编辑器自动改引号 - 在微信公众号编辑器中加入一个用于自动改引号的按钮

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. vipvideo - test

  Tác giả
  adamin1990
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)