Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 🎈超星学习通助手考试专用版|🎈定制题库、答案秒出|♏♈MukeTool重制版 JS - 【🥇操作简单】无需配置安装即可使用【🔊功能齐全】自动搜索超星尔雅学习通MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目。【📔定制题库】独家定制试题库,精准识别,答案秒出。【✨功能扩展】隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  Muketool Team
  Cài đặt hàng ngày
  122
  Số lần cài đặt
  156.449
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  17-05-2021
  Đã cập nhật
  26-06-2021
 2. 🎈超星学习通尔雅网课助手|🎈自带搜题、独家题库|🎈视频挂机播放、自动作业、任务切换|♏♈MukeTool团队重制版 JS - 【🥇操作简单】超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。【🔊功能齐全】支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。【📔独家题库】独家丰富试题库,精准识别,答案全对。【✨功能扩展】解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Tác giả
  Muketool Team
  Cài đặt hàng ngày
  496
  Số lần cài đặt
  261.300
  Đánh giá
  35 2 2
  Đã tạo
  12-05-2021
  Đã cập nhật
  26-06-2021
 3. bilibili网页端添加APP首页推荐[改] JS - 网页端首页添加APP首页推荐、全站排行、可选提交不喜欢的视频

  Tác giả
  xiaowanzi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  98
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  28-06-2021
  Đã cập nhật
  06-07-2021
 4. 智慧学工去除所有水印 JS - 智慧学工去除水印

  Tác giả
  xiaowanzi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  28-06-2021
  Đã cập nhật
  06-07-2021
 5. 智慧树网课助手(可作业、考试) JS - 自动挂机看知到MOOC,支持屏蔽弹窗题目、自动切换下一节,章测试和考试支持自动答题

  Tác giả
  taoaimei
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  5.963
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  15-06-2021
  Đã cập nhật
  06-07-2021
 6. 网课助手、自带搜题、独家题库、视频挂机播放、自动作业、任务切换 JS - 超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。最新题库、独家丰富试题库,精准识别。解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Tác giả
  liuxiaoming
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  3.212
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  03-06-2021
  Đã cập nhật
  12-07-2021
 7. 超星/学习通助手(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频,作业。

  Tác giả
  mptqcln
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  1.124.436
  Đánh giá
  48 5 1
  Đã tạo
  08-04-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2021
 8. 超星/学习通助手,自动挂机查题可用(改良版) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  huanghaha
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  4.240
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  09-06-2021
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 9. 超星学习通网课助手(考试专版) JS - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  victotyhilling
  Cài đặt hàng ngày
  197
  Số lần cài đặt
  1.337.817
  Đánh giá
  177 11 3
  Đã tạo
  08-12-2020
  Đã cập nhật
  06-05-2021
 10. 超星学习通考试脚本 JS - 自动搜索考试答案,自动答题、自动切题、隐藏搜索提示框等

  Tác giả
  coahr
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  23.307
  Đánh giá
  10 0 1
  Đã tạo
  08-05-2021
  Đã cập nhật
  31-05-2021
 11. 超星网课助手(非考试版) for Ne-21 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  ne-21
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.519
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2021
  Đã cập nhật
  16-05-2021
 12. 超星网课助手[MCD-MulAPI] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  22
  Số lần cài đặt
  654.512
  Đánh giá
  94 4 4
  Đã tạo
  25-11-2020
  Đã cập nhật
  17-05-2021
 13. 超星网课助手小程序 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、文档、音频、图书自动完成、章节自动答题、自动切换任务点、挂机阅读、自动登录。

  Tác giả
  taoaimei
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.145
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  22-05-2021
  Đã cập nhật
  06-07-2021
 14. 超星考试助手[MCD-MulAPI] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。集成各个作者大大的接口,便捷切换

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  58.802
  Đánh giá
  12 2 0
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  17-05-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)