Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 JS - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  145
  Số lần cài đặt
  90.914
  Đánh giá
  1006 13 3
  Đã tạo
  28-02-2017
  Đã cập nhật
  19-03-2021
 2. 萌娘百科增强插件 JS - 鼠标悬浮于超链接显示该条目内容(同维基百科)。

  Tác giả
  Wei Su
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  206
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  27-01-2019
  Đã cập nhật
  27-01-2019
 3. F**k moegirl title JS - 干掉萌百烦人的反白内容title

  Tác giả
  esterTion
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  29-01-2018
  Đã cập nhật
  20-04-2018
 4. 萌娘百科黑幕转粉幕,删除线变下划线 JS - 萌娘百科黑幕转粉幕,删除线变下划线,黑幕是真的影响阅读.本来是想完全删除,但是这样就看不出是不是特殊吐槽了,就添加了粉幕,这样既能做到提示又能不影响阅读.

  Tác giả
  子明
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  94
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  09-10-2019
  Đã cập nhật
  09-10-2019
 5. moegirlTable JS - 萌娘百科新番列表產生Table

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  22-07-2019
  Đã cập nhật
  22-02-2021
 6. 萌娘百科优先简体中文 JS - Moegirl 萌娘百科优先使用简体中文浏览

  Tác giả
  神齐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  192
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  24-10-2019
  Đã cập nhật
  09-04-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)