Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. navigator.plugins spoofing - 去除网站的flash插件检测,实现html5播放。

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  16.051
  Đánh giá
  236 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 自用论坛辅助签到 - 常用论坛辅助签到工具,包括天使动漫论坛、52破解、TTG、卡饭

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.455
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Tiny-Customize - 为常用网站添加功能定制。例如:3DMGame、贴吧、淘宝、京东、GitHub...

  Tác giả
  nonoroazoro
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.231
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. bbsAutoSign - 用于各种论坛自动签到

  Tác giả
  nope
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  6.540
  Đánh giá
  173 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. No noticeTitleFlash on BBS - 卡饭论坛去除标题栏闪烁提醒

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 卡饭头像 - 为新版卡饭论坛帖子列表增加用户头像

  Tác giả
  ghKelo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  109
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 卡饭助手(bbs.kafan.cn) - 改进帖子翻页功能

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  75
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)