Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 超星学习通网课助手(考试专版) JS - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  victotyhilling
  Cài đặt hàng ngày
  214
  Số lần cài đặt
  1.337.131
  Đánh giá
  177 11 3
  Đã tạo
  08-12-2020
  Đã cập nhật
  06-05-2021
 2. 超星/学习通助手(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频,作业。

  Tác giả
  mptqcln
  Cài đặt hàng ngày
  43
  Số lần cài đặt
  1.124.274
  Đánh giá
  48 5 1
  Đã tạo
  08-04-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2021
 3. 超星网课助手[MCD-MulAPI] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  654.428
  Đánh giá
  94 4 4
  Đã tạo
  25-11-2020
  Đã cập nhật
  17-05-2021
 4. 🎈超星学习通尔雅网课助手|🎈自带搜题、独家题库|🎈视频挂机播放、自动作业、任务切换|♏♈MukeTool团队重制版 JS - 【🥇操作简单】超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。【🔊功能齐全】支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。【📔独家题库】独家丰富试题库,精准识别,答案全对。【✨功能扩展】解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Tác giả
  Muketool Team
  Cài đặt hàng ngày
  516
  Số lần cài đặt
  259.642
  Đánh giá
  34 2 2
  Đã tạo
  12-05-2021
  Đã cập nhật
  26-06-2021
 5. 🎈超星学习通助手考试专用版|🎈定制题库、答案秒出|♏♈MukeTool重制版 JS - 【🥇操作简单】无需配置安装即可使用【🔊功能齐全】自动搜索超星尔雅学习通MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目。【📔定制题库】独家定制试题库,精准识别,答案秒出。【✨功能扩展】隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  Muketool Team
  Cài đặt hàng ngày
  108
  Số lần cài đặt
  156.026
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  17-05-2021
  Đã cập nhật
  26-06-2021
 6. 超星网课助手(全网最强题库版本)|支持90%以上图片题 JS - 开放优化收录系统,超过1600W自收录题库,支持自动答题,支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  immi
  Cài đặt hàng ngày
  1.302
  Số lần cài đặt
  79.276
  Đánh giá
  6 2 0
  Đã tạo
  28-05-2021
  Đã cập nhật
  28-05-2021
 7. Sci-hub button JS - Add sci-hub button on article page. Add sci-hub button after article link. Support Google scholar, bing academic and baidu xueshu. Jump CNKI English article to Chinese article.

  Tác giả
  dingar
  Cài đặt hàng ngày
  40
  Số lần cài đặt
  78.739
  Đánh giá
  257 9 6
  Đã tạo
  12-07-2018
  Đã cập nhật
  24-07-2021
 8. 超星考试助手[MCD-MulAPI] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。集成各个作者大大的接口,便捷切换

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  58.786
  Đánh giá
  12 2 0
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  17-05-2021
 9. 超星学习通课程资源直链下载 JS - 超星学习通课程资源直链下载,支持ppt(x),doc(x),pdf,mp4,flv,mp3,avi资源的下载,支持整节课资源批量下载。

  Tác giả
  ColdThunder11
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  23.231
  Đánh giá
  51 0 1
  Đã tạo
  02-03-2020
  Đã cập nhật
  07-04-2021
 10. 超星学习通考试脚本 JS - 自动搜索考试答案,自动答题、自动切题、隐藏搜索提示框等

  Tác giả
  coahr
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  23.225
  Đánh giá
  10 0 1
  Đã tạo
  08-05-2021
  Đã cập nhật
  31-05-2021
 11. 超星学习通作业提取助手 JS - 超星学习通作业提取助手,作业提取,题库,生成Excel,学习助手

  Tác giả
  139git
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.001
  Đánh giá
  25 3 0
  Đã tạo
  30-05-2020
  Đã cập nhật
  28-11-2020
 12. 【FZ】超星/学习通支持视频考试测试 JS - 轻轻松松完成,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验考试自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  Xwrom
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  10.724
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  09-05-2021
  Đã cập nhật
  09-05-2021
 13. 超星学习通超能小助手 JS - 查看考试成绩,新版作业提取为Word

  Tác giả
  RouterCheng
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  9.530
  Đánh giá
  11 1 0
  Đã tạo
  14-12-2020
  Đã cập nhật
  24-12-2020
 14. 超星网课助手-支持绝大多数题目 JS - 支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  netaler1
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.665
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  06-05-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2021
 15. 超星/学习通助手,自动挂机查题可用(改良版) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  huanghaha
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  4.223
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  09-06-2021
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 16. 网课助手、自带搜题、独家题库、视频挂机播放、自动作业、任务切换 JS - 超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。最新题库、独家丰富试题库,精准识别。解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Tác giả
  liuxiaoming
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  3.177
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  03-06-2021
  Đã cập nhật
  12-07-2021
 17. 超星学习通from自动考试 JS - 超星学习通考试辅助答题

  Tác giả
  A-hui
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.744
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  05-06-2021
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 18. 超星网课助手(非考试版) for Ne-21 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  ne-21
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.519
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-05-2021
  Đã cập nhật
  16-05-2021
 19. 超星 - 课程进度统计 JS - 显示课程进度的统计数据,在学习进度页面的上方展示

  Tác giả
  Austin Lee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.446
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  19-04-2020
  Đã cập nhật
  22-04-2020
 20. 超星网课助手小程序 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、文档、音频、图书自动完成、章节自动答题、自动切换任务点、挂机阅读、自动登录。

  Tác giả
  taoaimei
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.140
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  22-05-2021
  Đã cập nhật
  06-07-2021
 21. 超星网课全能助手 ——马小寅 JS - 视频内容可以16倍速播放,作业内容使用最新题库进行解答,完全解放你的双手,马小寅研发

  Tác giả
  马小寅
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.139
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  30-05-2021
  Đã cập nhật
  30-05-2021
 22. 新版正方教务学生评价(一键好评) JS - 支援新版正方教务系统,一键自动评价,一键算学分。食用方法见下。

  Tác giả
  lafish
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  748
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  16-06-2020
  Đã cập nhật
  30-06-2020
 23. 陕邮电超星网课助手 JS - 开放优化收录系统,超过1600W自收录题库,支持自动答题,支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  jwd1986@163.com
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  355
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  14-06-2021
  Đã cập nhật
  14-06-2021
 24. xiongbai JS - 脚本:修改百度logo

  Tác giả
  熊小熊白
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  56
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  01-04-2020
  Đã cập nhật
  01-04-2020
 25. shua JS - shuashuashua

  Tác giả
  Rapt0r
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-06-2020
  Đã cập nhật
  05-06-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)