Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. [学习通]网课自动答题助手 JS - 支持自动切换任务点、支持测试作业、视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交

  Tác giả
  春卷秋月
  Cài đặt hàng ngày
  792
  Số lần cài đặt
  187.291
  Đánh giá
  69 5 2
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  05-12-2020
 2. [学习通]网课自动答题助手 JS - 意见反馈Q群:526903153,有问题免费维护。支持自动切换任务点、支持练习小作业、视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交

  Tác giả
  电大教育
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  1.105
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-12-2020
  Đã cập nhật
  03-01-2021
 3. Sci-hub button JS - Add sci-hub button on article page. Add sci-hub button after article link. Support Google scholar, bing academic and baidu xueshu. Jump CNKI English article to Chinese article.

  Tác giả
  dingar
  Cài đặt hàng ngày
  69
  Số lần cài đặt
  68.967
  Đánh giá
  225 8 4
  Đã tạo
  12-07-2018
  Đã cập nhật
  12-10-2020
 4. shua JS - shuashuashua

  Tác giả
  Rapt0r
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-06-2020
  Đã cập nhật
  05-06-2020
 5. xiongbai JS - 脚本:修改百度logo

  Tác giả
  熊小熊白
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  01-04-2020
  Đã cập nhật
  01-04-2020
 6. 【粪仔】超星/学习通支持视频考试测试 JS - 支持倍数播放视频丶期末考试自动答题丶章节测试自动答题、音频、文档、图书、阅读、直播 丶自定义参数隐藏答题框自动答题!

  Tác giả
  粪仔
  Cài đặt hàng ngày
  142
  Số lần cài đặt
  1.236
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  11-01-2021
  Đã cập nhật
  15-01-2021
 7. 学习通网课助手(最新题库-精准答题) JS - 自动挂机,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交

  Tác giả
  简爱502
  Cài đặt hàng ngày
  20
  Số lần cài đặt
  8.801
  Đánh giá
  5 1 1
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  26-11-2020
 8. 学习通网课助手(最新题库) JS - 自动挂机,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交

  Tác giả
  简爱502
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.806
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  26-11-2020
 9. 学习通网课助手(最新题库) JS - 支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交

  Tác giả
  简爱502
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  9.479
  Đánh giá
  2 1 0
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  26-11-2020
 10. 学习通网课达人 JS - 自动挂机,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交

  Tác giả
  K2939495518
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  15.315
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  27-11-2020
  Đã cập nhật
  27-11-2020
 11. 新版正方教务学生评价(一键好评) JS - 支援新版正方教务系统,一键自动评价,一键算学分。食用方法见下。

  Tác giả
  lafish
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  431
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  16-06-2020
  Đã cập nhật
  30-06-2020
 12. 网课助手 JS - 支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交

  Tác giả
  boot88
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.064
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  26-11-2020
 13. 超星 - 课程进度统计 JS - 显示课程进度的统计数据,在学习进度页面的上方展示

  Tác giả
  Austin Lee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.241
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  19-04-2020
  Đã cập nhật
  22-04-2020
 14. 超星学习通作业提取助手 JS - 超星学习通作业提取助手,作业提取,题库,生成Excel,学习助手

  Tác giả
  139git
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  8.714
  Đánh giá
  23 3 0
  Đã tạo
  30-05-2020
  Đã cập nhật
  28-11-2020
 15. 超星学习通网课助手(考试专版) JS - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  victotyhilling
  Cài đặt hàng ngày
  1.036
  Số lần cài đặt
  205.985
  Đánh giá
  70 2 2
  Đã tạo
  08-12-2020
  Đã cập nhật
  08-12-2020
 16. 超星学习通网课助手-支持图片,多选单选 JS - 视频自动完成,章节测验答题提交,自动切换任务点,开放自定义参数

  Tác giả
  examtk
  Cài đặt hàng ngày
  32
  Số lần cài đặt
  17.868
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  05-12-2020
  Đã cập nhật
  05-12-2020
 17. 超星学习通课程资源直链下载 JS - 超星学习通课程资源直链下载,支持ppt(x),doc(x),pdf,mp4,flv,mp3,avi资源的下载,支持整节课资源批量下载。

  Tác giả
  ColdThunder11
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  15.578
  Đánh giá
  39 0 1
  Đã tạo
  02-03-2020
  Đã cập nhật
  13-07-2020
 18. 超星学习通超能小助手 JS - 查看考试成绩,新版作业提取为Word

  Tác giả
  RouterCheng
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  2.451
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  14-12-2020
  Đã cập nhật
  24-12-2020
 19. 超星网课助手(exam.tk接口) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  cxfw
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  3.431
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  05-12-2020
  Đã cập nhật
  05-12-2020
 20. 超星网课助手(最新题库)支持图片题 JS - 支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  plutoingli
  Cài đặt hàng ngày
  211
  Số lần cài đặt
  205.649
  Đánh giá
  96 4 4
  Đã tạo
  01-12-2020
  Đã cập nhật
  05-12-2020
 21. 超星网课助手(非考试版) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  ne-21
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  4.203
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  12-12-2020
  Đã cập nhật
  12-12-2020
 22. 超星网课助手[改] JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  Online class killer
  Cài đặt hàng ngày
  59
  Số lần cài đặt
  23.354
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  24-12-2020
  Đã cập nhật
  30-12-2020
 23. 超星网课助手[改][考试专版] JS - 支持尔雅MOOC考试自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  Online class killer
  Cài đặt hàng ngày
  98
  Số lần cài đặt
  23.372
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  30-12-2020
  Đã cập nhật
  03-01-2021
 24. 超星网课助手【多接口】[图片题目可查] JS - 【无需token】【增加支持图片接口(1/2)】自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。集成各个作者大大的接口,便捷切换

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  82.607
  Đánh giá
  40 1 1
  Đã tạo
  25-11-2020
  Đã cập nhật
  04-12-2020
 25. 超星网课助手支持图片题(最新题库) JS - 支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  电大教育
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  435
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-12-2020
  Đã cập nhật
  29-12-2020
 26. 超星考试助手【MCD】[图片题目可查] JS - 【无需token】【增加支持图片接口(1/2)】自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。集成各个作者大大的接口,便捷切换

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  32.633
  Đánh giá
  7 1 0
  Đã tạo
  26-11-2020
  Đã cập nhật
  04-12-2020

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)