Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. OCS 网课助手 JS - ocs 网课助手,支持各平台网课学习,支持超星学习通,知道智慧树,等网课的学习,作业,考试功能。

  Tác giả
  enncy
  Cài đặt hàng ngày
  2.427
  Số lần cài đặt
  81.933
  Đánh giá
  14 6 10
  Đã tạo
  25-03-2022
  Đã cập nhật
  20-05-2022
 2. Sci-hub button JS - Add sci-hub button on article page. Add sci-hub button after article link. Support Google scholar, bing academic and baidu xueshu. Jump CNKI English article to Chinese article.

  Tác giả
  dingar
  Cài đặt hàng ngày
  56
  Số lần cài đặt
  100.186
  Đánh giá
  278 10 6
  Đã tạo
  12-07-2018
  Đã cập nhật
  03-08-2021
 3. shua JS - shuashuashua

  Tác giả
  Rapt0r
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  05-06-2020
  Đã cập nhật
  05-06-2020
 4. xiongbai JS - 脚本:修改百度logo

  Tác giả
  熊小熊白
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  77
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  01-04-2020
  Đã cập nhật
  01-04-2020
 5. ❤❤|❤||❤❤超星/学习通||支持❤视频||考试||测试❤❤||可定制题库 JS - [支持新版跳转]轻轻松松完成,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验考试自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数||可以自己配置修改

  Tác giả
  Xwrom
  Cài đặt hàng ngày
  181
  Số lần cài đặt
  71.705
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  17-08-2021
  Đã cập nhật
  13-09-2021
 6. 万方教务网查看学分和平均绩点 JS - 万方教务网查看单个学期的学分和平均绩点

  Tác giả
  Tascm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  11-12-2021
  Đã cập nhật
  17-12-2021
 7. 新版正方教务学生评价(一键好评) JS - 支援新版正方教务系统,一键自动评价,一键算学分。食用方法见下。

  Tác giả
  lafish
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.142
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  16-06-2020
  Đã cập nhật
  30-06-2020
 8. 方正教务系统自动评教脚本 JS - 方正教务系统自动评教脚本,随机选择一个赞同,其余选择完全赞同,并添加评语(目前只测试过南工大、杭师大、烟台科技学院)

  Tác giả
  PairZhu
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.432
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  17-06-2021
  Đã cập nhật
  13-12-2021
 9. 网课助手、自带搜题、独家题库、视频挂机播放、自动作业、任务切换 JS - 超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。最新题库、独家丰富试题库,精准识别。解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Tác giả
  liuxiaoming
  Cài đặt hàng ngày
  138
  Số lần cài đặt
  26.525
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  03-06-2021
  Đã cập nhật
  29-03-2022
 10. 超星/学习通||支持视频||考试||测试 JS - 轻轻松松完成,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验考试自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数||可以自己配置修改

  Tác giả
  Xwrom
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  59.535
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  09-05-2021
  Đã cập nhật
  17-08-2021
 11. 超星/学习通助手(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频,作业。

  Tác giả
  mptqcln
  Cài đặt hàng ngày
  248
  Số lần cài đặt
  1.625.975
  Đánh giá
  127 11 12
  Đã tạo
  08-04-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2021
 12. 超星/学习通助手,自动挂机查题可用(改良版) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  huanghaha
  Cài đặt hàng ngày
  80
  Số lần cài đặt
  52.494
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  09-06-2021
  Đã cập nhật
  09-06-2021
 13. 超星字体解密 JS - 超星网页端字体解密,支持复制题目,兼容各类查题脚本

  Tác giả
  wyn665817
  Cài đặt hàng ngày
  96
  Số lần cài đặt
  1.170
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  15-05-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 14. 超星学习小助手(娱乐bate版)|适配新版界面|聚合题库|(视频、测验、考试) JS - 毕生所学,随缘更新,BUG巨多,推荐使用ScriptCat运行此脚本,仅以此献给我所热爱的事情,感谢油猴中文网的各位大神,学油猴脚本来油猴中文网就对了。实现功能:开放自定义设置、新版考试、视频倍速\秒过、文档秒过、答题、收录答案、作业、收录作业答案、读书秒过。

  Tác giả
  Lemon_Tea
  Cài đặt hàng ngày
  926
  Số lần cài đặt
  36.316
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  07-04-2022
  Đã cập nhật
  16-05-2022
 15. 超星学习通作业提取助手 JS - 超星学习通作业提取助手,作业提取,题库,生成Excel,学习助手

  Tác giả
  139git
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  18.568
  Đánh giá
  25 6 0
  Đã tạo
  30-05-2020
  Đã cập nhật
  28-11-2020
 16. 超星学习通助手[最新题库](考试专版) JS - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  wosaj
  Cài đặt hàng ngày
  1.598
  Số lần cài đặt
  1.272.531
  Đánh giá
  28 5 4
  Đã tạo
  27-04-2021
  Đã cập nhật
  30-08-2021
 17. 超星学习通网课助手(多接口)(装这一个就够了) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  gfck
  Cài đặt hàng ngày
  2.634
  Số lần cài đặt
  2.046.833
  Đánh giá
  66 23 16
  Đã tạo
  14-09-2021
  Đã cập nhật
  15-09-2021
 18. 超星学习通网课助手,多接口,全题库 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  taoaimei
  Cài đặt hàng ngày
  180
  Số lần cài đặt
  132.004
  Đánh giá
  12 3 4
  Đã tạo
  23-09-2021
  Đã cập nhật
  28-03-2022
 19. 超星学习通网课助手[最全接口][最强答题][支持图片题] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Tác giả
  voidcourse
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  43 5 3
  Đã tạo
  27-09-2021
  Đã cập nhật
  27-09-2021
 20. 超星学习通网课助手|视频挂机考试答题|全网聚合题库每日自动更新适用于几乎所有专业科目|完全免费永久使用【网课通用版】 JS - 【🥇操作简单】超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。【🔊功能齐全】支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。【📔独家题库】独家丰富试题库,精准识别,答案全对。【✨功能扩展】解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Tác giả
  Muketool Team
  Cài đặt hàng ngày
  7.371
  Số lần cài đặt
  1.852.380
  Đánh giá
  84 29 17
  Đã tạo
  12-05-2021
  Đã cập nhật
  22-03-2022
 21. 超星学习通网课助手自动学习考试 JS - 开放优化收录系统,超过1600W自收录题库,支持自动答题,支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  chaoxing
  Cài đặt hàng ngày
  220
  Số lần cài đặt
  128.310
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  04-09-2021
  Đã cập nhật
  14-09-2021
 22. 超星学习通网课助手视频自动看非秒过 JS - 视频自动看,有的视频不支持秒过,本脚本是非秒过脚本,自动看视频,自动进入下一章

  Tác giả
  chaoxing
  Cài đặt hàng ngày
  106
  Số lần cài đặt
  24.875
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-09-2021
  Đã cập nhật
  16-09-2021
 23. 超星学习通视频专版超级助手 JS - 超星视频后台挂机,文档自动完成。

  Tác giả
  xiaoxues
  Cài đặt hàng ngày
  147
  Số lần cài đặt
  7.897
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  13-04-2022
  Đã cập nhật
  23-04-2022
 24. 超星学习通课程资源直链下载 JS - 超星学习通课程资源直链下载,支持ppt(x),doc(x),pdf,mp4,flv,mp3,avi资源的下载,支持整节课资源批量下载。

  Tác giả
  ColdThunder11
  Cài đặt hàng ngày
  43
  Số lần cài đặt
  35.370
  Đánh giá
  55 0 1
  Đã tạo
  02-03-2020
  Đã cập nhật
  07-04-2021
 25. 超星学习通超能小助手 JS - 查看考试成绩,新版作业提取为Word

  Tác giả
  RouterCheng
  Cài đặt hàng ngày
  18
  Số lần cài đặt
  15.007
  Đánh giá
  14 3 0
  Đã tạo
  14-12-2020
  Đã cập nhật
  24-12-2020
 26. 超星尔雅MOOC学习通章节挂机助手【2022/3/19】【一亿题库】 JS - 发现很多脚本并不能搜索选项,空闲时间开发同时搜索【标题】【选项】和【超星id】能够更加精准并迅速的找到答案[高准确率带选项查询,急速响应,任何问题及时联系群主更新]自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  nevermemory
  Cài đặt hàng ngày
  3.453
  Số lần cài đặt
  186.423
  Đánh giá
  10 3 1
  Đã tạo
  13-04-2022
  Đã cập nhật
  13-04-2022
 27. 超星网课助手(全网最强题库版本)|支持90%以上图片题 JS - 【修复视频功能】【支持新版自动跳转】【完美倍速】开放优化收录系统,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  immi
  Cài đặt hàng ngày
  67
  Số lần cài đặt
  29.572
  Đánh giá
  4 1 3
  Đã tạo
  03-11-2021
  Đã cập nhật
  21-11-2021
 28. 超星网课助手(改)(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  qianhuiya
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  6.472
  Đánh giá
  0 1 0
  Đã tạo
  21-11-2021
  Đã cập nhật
  21-11-2021
 29. 超星网课助手(改)(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  CodFrm
  Cài đặt hàng ngày
  38
  Số lần cài đặt
  3.722
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  10-03-2022
  Đã cập nhật
  10-03-2022
 30. 超星网课助手(非考试版)|聚合题库|自动挂机|支持章节、作业、视频 JS - [修复视频静音][修复视频自动播放][自动切换旧版学习通][修复视频黑屏]自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  Lemon_Tea
  Cài đặt hàng ngày
  1.320
  Số lần cài đặt
  96.277
  Đánh giá
  13 2 0
  Đã tạo
  16-05-2021
  Đã cập nhật
  29-03-2022
 31. 超星网课助手-支持绝大多数题目 JS - 支持视频自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点等,开放自定义参数

  Tác giả
  netaler1
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  10.341
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  06-05-2021
  Đã cập nhật
  06-05-2021
 32. 超星网课助手[MCD-多接口|倍速可用] JS - 修复黑屏|修复倍速|接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Tác giả
  MCDream
  Cài đặt hàng ngày
  267
  Số lần cài đặt
  813.956
  Đánh giá
  124 12 5
  Đã tạo
  25-11-2020
  Đã cập nhật
  26-11-2021
 33. 超星网课助手[高准确率]题库可用 修复视频黑等问题 JS - 注意:目前仅支持最高2倍速,建议1倍速进行观看;支持自动挂机看视频、音频、文档、图书等任务点;自动切换任务点,章节测验自动答题提交;解除各类功能限制,开放自定义参数;支持目前所有课程,题库非常的全面!

  Tác giả
  zhizhuoshuma
  Cài đặt hàng ngày
  37
  Số lần cài đặt
  12.350
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  16-11-2021
  Đã cập nhật
  12-12-2021

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)