Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 超星网课助手 - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  wyn665817
  Cài đặt hàng ngày
  113
  Số lần cài đặt
  109.987
  Đánh giá
  382 26 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 超星网课助手(考试专版) - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Tác giả
  wyn665817
  Cài đặt hàng ngày
  46
  Số lần cài đặt
  55.276
  Đánh giá
  112 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Sci-hub button - Add sci-hub button on article page. Add sci-hub button after article link. Support Google scholar, bing academic and baidu xueshu. Jump CNKI English article to Chinese article.

  Tác giả
  dingar
  Cài đặt hàng ngày
  44
  Số lần cài đặt
  21.148
  Đánh giá
  111 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 超星网课全能打码 - 支持页面:[为保障您的账号安全,请输入验证码],[您的操作异常,请输入验证码],[课后习题提交频繁],[进入考试],[登录] 必须配合【超星网课助手】使用 https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/369625

  Tác giả
  Anubis Ja
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  6.169
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)