Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 JS - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  141
  Số lần cài đặt
  80.585
  Đánh giá
  936 12 3
  Đã tạo
  28-02-2017
  Đã cập nhật
  27-12-2020
 2. 自用论坛辅助签到 JS - 常用论坛辅助签到工具,包括远景论坛、天使动漫论坛、52破解、TTG、卡饭等

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  7.378
  Đánh giá
  101 0 0
  Đã tạo
  31-01-2018
  Đã cập nhật
  21-02-2021
 3. 动漫花园(dmhy.org) - 联盟搜寻 JS - 利用外部脚本, 可以根据输入搜寻而非一个一个找

  Tác giả
  Jixun.Moe
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  352
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  30-04-2015
  Đã cập nhật
  23-06-2019
 4. 動漫花園流氓廣告阻擋 JS - 把動漫花園的廣告阻擋,並減少不必要的內容,簡化界面。block ad from DMHY and modify User infterface delete unnecessary content.

  Tác giả
  Royal
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  150
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  15-08-2018
  Đã cập nhật
  15-08-2018
 5. 动漫花园批量下载(dmhy) JS - 为动漫花园(share.dmhy.org)增加批量下载的功能

  Tác giả
  withnoword
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.100
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  18-10-2016
  Đã cập nhật
  15-07-2019
 6. dmhy-bangumi-current-season JS - update data of new season bangumi on dmhy

  Tác giả
  菜姬
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  569
  Đánh giá
  19 1 0
  Đã tạo
  11-05-2020
  Đã cập nhật
  14-07-2020
 7. Enhanced dmhy JS - 为动漫花园增加多项实用功能:添加支持迅雷离线的磁链,自动重命名种子文件,批量导出磁链,新番列表增强(完整列表、封面、字幕组、最近更新)

  Tác giả
  Deparsoul
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.880
  Đánh giá
  55 0 0
  Đã tạo
  08-10-2015
  Đã cập nhật
  25-11-2017
 8. 直接获取动漫花园种子下载链接 JS - 直接在资源列表页显示种子的下载链接

  Tác giả
  pboymt
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  202
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  16-06-2019
  Đã cập nhật
  03-01-2020
 9. fixed_magnet_for_baiducloud JS - fix magnet link in dmhy and popgo for baiducloud offline download

  Tác giả
  22earth
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  154
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  30-09-2015
  Đã cập nhật
  30-09-2015
 10. 批量提取动漫花园BT链接 JS - 筛选、提取、选择并复制动漫花园当前搜索结果的BT链接

  Tác giả
  YD-Cat
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  276
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  25-01-2019
  Đã cập nhật
  01-03-2019
 11. dmhy tree view JS - convert plain file list into a tree view for 动漫花园 (share.dmhy.org)

  Tác giả
  tautcony
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  740
  Đánh giá
  38 0 0
  Đã tạo
  11-01-2017
  Đã cập nhật
  20-12-2020
 12. PT Auto Sign In JS - PT站自动签到

  Tác giả
  mumumii
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  397
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  08-03-2017
  Đã cập nhật
  02-04-2018
 13. Highlight ep# JS - Highlight Episode Number

  Tác giả
  Willian 2
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  11-05-2017
  Đã cập nhật
  27-10-2018
 14. 动漫花园Magnet修改 JS - 修改Magnet磁力链接为百度云离线可以识别的形式

  Tác giả
  Yuki Nagato
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  934
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  06-08-2015
  Đã cập nhật
  10-08-2015
 15. Dmhy Download Enhance JS - 在下载列表中增加magnet列和torrent列

  Tác giả
  fireattack
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  139
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  12-11-2016
  Đã cập nhật
  12-11-2016
 16. NexusPHP魔力计算器 JS - 在NexusPHP站点显示每个种子的A值。

  Tác giả
  LaneLau
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  20-11-2020
  Đã cập nhật
  28-02-2021
 17. 动漫花园仿极影补丁(改) JS - 配合动漫花园仿极影样式使用 //添加支持dmhy.anoneko.com、dmhy.org、www.dmhy.org

  Tác giả
  mustssr
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  11-09-2020
  Đã cập nhật
  11-09-2020
 18. dmhy-torrent-auto-rename JS - auto rename torrent for dmhy

  Tác giả
  菜姬
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  334
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  21-02-2018
  Đã cập nhật
  26-05-2020
 19. PT Level Helper JS - A simple way to help you know when you will level up

  Tác giả
  xsky123
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  247
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  30-05-2018
  Đã cập nhật
  14-06-2018
 20. 动漫花园仿极影补丁 JS - 配合动漫花园仿极影样式使用

  Tác giả
  Yuki Nagato
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  445
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  17-07-2015
  Đã cập nhật
  20-07-2015
 21. U2编辑框增强 JS - 给U2的编辑框加上点按钮儿

  Tác giả
  Eridanus Sora
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  02-01-2019
  Đã cập nhật
  02-01-2019
 22. Hide U2 blacklist user JS - Hide blacklist users' words

  Tác giả
  xsky123
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-01-2019
  Đã cập nhật
  05-05-2020
 23. dmhy block JS - 把不想看到的资源从列表中抹去 动漫花园 (share.dmhy.org)

  Tác giả
  tautcony
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  56
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  30-12-2017
  Đã cập nhật
  04-04-2018
 24. DMHY download helper JS - A userscript for share.dmhy.org.

  Tác giả
  kuoruan
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  408
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  17-05-2019
  Đã cập nhật
  20-07-2020
 25. U2个人页面关闭坏人卡显示 JS - 关闭个人页面坏人卡显示,我没看见等于没有

  Tác giả
  sion-x
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  22-05-2020
  Đã cập nhật
  22-05-2020
 26. DMHY Bangumi Index JS - Let DMHY header index back!

  Tác giả
  FlandreKawaii
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  72
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  05-08-2019
  Đã cập nhật
  28-04-2020
 27. DMHYReadFilter JS - 加深点击后的条目

  Tác giả
  lycloud
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  30-10-2019
  Đã cập nhật
  30-10-2019
 28. 动漫花园增强 JS - dmhy.org 动漫花园增强。当前提供磁力链接dn属性修改为资源标题的功能

  Tác giả
  fjqingyou
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  116
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  10-05-2020
  Đã cập nhật
  07-12-2020
 29. share.dmhy.org Search to rss JS - 將動漫花園資源網的搜尋轉為rss訂閱網址

  Tác giả
  Jasn Hr
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  20-07-2017
  Đã cập nhật
  07-10-2017
 30. DMHY with WebTor.io JS - Add WebTor.io links to DMHY

  Tác giả
  gslin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  01-05-2020
  Đã cập nhật
  15-05-2020
 31. 动漫花园列表页增强 JS - 列表页下载种子+批量复制种子/磁链链接

  Tác giả
  菜姬
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  79
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  27-05-2020
  Đã cập nhật
  27-05-2020
 32. 动漫花园屏蔽评论 JS - 实现可分别按用户名、关键字、正则表达式对评论进行屏蔽; 鼠标移至网页右下角弹出悬浮按钮

  Tác giả
  菜姬
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  30-05-2020
  Đã cập nhật
  30-05-2020
 33. Update U2 passkey JS - 通过API批量更新qBittorrent上U2种子的passkey

  Tác giả
  sion-x
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  26-08-2020
  Đã cập nhật
  31-08-2020
 34. U2懒人一键签到 JS - try to take over the world!

  Tác giả
  pks
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  125
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-06-2017
  Đã cập nhật
  17-06-2017
 35. dmhy tree view(改) JS - 动漫花园BT目录树状图 //添加支持dmhy.anoneko.com、dmhy.org、www.dmhy.org

  Tác giả
  mustssr
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  11-09-2020
  Đã cập nhật
  11-09-2020
 36. dmhyBangumiAddLink JS - 番组表的图片监听左键单击,直接在当前页跳转不符合本人浏览习惯,故对每一张图片覆盖上一个链接元素

  Tác giả
  JMNSY
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  24-01-2015
  Đã cập nhật
  01-02-2015
 37. KTXP&dmhyTorrentLinkToMagnet JS - 将dmhy的超长磁链换成btih为40个字符长度的磁链,用于不支持btih为32个字符的磁链的下载渠道,对另外四个站的列表页新增同类的磁力链接,对dmhy和类似miobt的站点提供批量磁链复制,支持跨页复制 PS:沿用这个脚本并不是因为我认为这四个站跟极影有任何关系,只是受众有重叠

  Tác giả
  JMNSY
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.660
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  04-10-2014
  Đã cập nhật
  05-04-2018

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)