Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 🔥持续更新🔥 CSDN广告完全过滤、人性化脚本优化:🆕 不用再登录了!让你体验令人惊喜的崭新CSDN。 - ⚡️拥有数项独家功能的最强CSDN脚本,不服比一比⚡️|🕶无需登录CSDN,获得比会员更佳的体验|🖥分辨率自适配,分屏不用滚动|💾超级预优化|🔖独家超级免会员|🏷独家原创文章免登录展开|🔌独家推荐内容自由开关|📠独家免登录复制|🔗独家防外链重定向|📝独家论坛未登录自动展开文章、评论|🌵全面净化|📈沉浸阅读|🧴净化剪贴板|📕作者信息文章顶部展示

  Tác giả
  sfexpress
  Cài đặt hàng ngày
  980
  Số lần cài đặt
  184.313
  Đánh giá
  777 8 19
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. [CSDN]免登录展开 - 应对11月底CSDN强制登录后才能查看

  Tác giả
  Sam_Sun
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  482
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. [絕]csdn瘦身 - 删除csdn所有广告,保留主题内容

  Tác giả
  Lau GR
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  276
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. AC-CSDN自动展开-CSDN自动评论-去广告 - 自动展开CSDN博客的内容,无需点击展开 && 自动评论,返还下载积分

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  5.272
  Đánh giá
  65 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. AC-CSDN自动展开全文 - 避免CSDN阅读文章需要点击按钮,非常的方便

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  552
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Baidu Mask - hide areas which made distraction in some baidu and other sites

  Tác giả
  lyz19890927
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Beautify - 美化<误>各网页界面

  Tác giả
  symant
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  256
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. byeByeCSDN登陆注册 - qunideCSDN查看文章要登陆注册,文明文明

  Tác giả
  WILO
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. clean CSDN blog - 还你一个干净的阅读体验

  Tác giả
  冰川孤辰
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  735
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Clean Reading - remove CSDN,stackoverflow,cnblogs,jb51.net elements you not like, such as advertisements.

  Tác giả
  黄显宏
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  273
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. clearCSDNDocument - clear CSDN Document

  Tác giả
  noname2017
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  331
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. copy_jianshu - 将简书文章复制到csdn、思否和慕课网编辑器中

  Tác giả
  techstay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. copy_jianshu_to_csdn_and_segmentfault - 将简书文章复制到csdn和思否编辑器中

  Tác giả
  techstay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. csdn - csdn便利性脚本

  Tác giả
  彭迁
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. CSDN - CSDN优化

  Tác giả
  c332030
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. CSDN ad remover - 去除CSDN多余广告

  Tác giả
  shlme
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. csdn blog - try to take over the world!

  Tác giả
  ywsswy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. CSDN Blog Blocker Blocker - Get rid of the 'continue reading' button

  Tác giả
  WangNianyi2001
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. CSDN Clean - csdn align center, auto readmore, clean clipboard, no login.

  Tác giả
  newbie@noobshelter.xyz
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  382
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. CSDN Clean Page - 关闭未登录时的底部通知,自动点击“阅读更多”,关闭“转盘”

  Tác giả
  Messi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. CSDN Cleaner - CSDN左右组件屏蔽和整理,初级广告屏蔽和初级界面美化

  Tác giả
  iotang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  122
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. csdn clear AD - try to take over the world!

  Tác giả
  hanhui12131
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. csdn copy - copy without login!

  Tác giả
  longslee
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  83
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. CSDN Fucker - try to take over the world!

  Tác giả
  tampermonkeys
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  90
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. CSDN Full Article - Show full article on CSDN mobile version.

  Tác giả
  T4Tea
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. CSDN Lite - 简化CSDN文章页面,去除侧边栏,去除下方课程推荐栏、下载推荐栏,全屏显示文章

  Tác giả
  Meteor8
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  18
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. CSDN Reformater - hide everything except author information and main content.

  Tác giả
  Mianjune
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. CSDN 免登陆查看全文内容 - 免登陆查看全文内容

  Tác giả
  chan shon
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  241
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. CSDN 全文阅读你大爷 - 把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉

  Tác giả
  charygao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  120
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. CSDN 全文阅读免登录 - try to take over the world!

  Tác giả
  website1235
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  251
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. CSDN 全文阅读自动点击 - 把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉,有一些类似脚本是基于元素隐藏的,但这样博文会显示不全。这个插件会自动帮你点击它。

  Tác giả
  happyZYM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. CSDN 净化 - 去除CSDN多余的广告侧边栏信息,阅读全文自动展开

  Tác giả
  HeMOu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  169
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. CSDN 博客文章页面简化 - CSDN 博客页面简化脚本,自动展开全文和评论列表,去除无用内容,调整了文章内容样式,调整代码着色风格。

  Tác giả
  lc-soft
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  160
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. CSDN 博客自动展开去除限制及广告 - CSDN 博客自动展开,并去除阅读次数限制,隐藏未登入底部提示框,去除界面广告,以及其他优化

  Tác giả
  帅So_
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  97
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. CSDN 去广告沉浸阅读模式 - 沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

  Tác giả
  SublimeCT
  Cài đặt hàng ngày
  14
  Số lần cài đặt
  6.073
  Đánh giá
  43 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. CSDN 去广告沉浸阅读模式-美女版 - 沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

  Tác giả
  LIngMax
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  204
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. CSDN 工具箱 - 过滤CSDN 广告,包括 博客,论坛,问答,首页和搜索,博客自动展开-阅读更多(csdn.net),去掉博客版权复制信息,论坛查看全部

  Tác giả
  z.houbin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.253
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. CSDN 文章自动展开 - 这是一个用于 CSDN 的文章自动展开脚本,不必再浪费时间去点击「阅读更多」。

  Tác giả
  244670068
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  59
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. csdn 极简版 - csdn 页面极端简化版, 只显示正文.

  Tác giả
  kougazhang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  86
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. CSDN 直接阅读全文 - 替你点阅读全文

  Tác giả
  bonboru93
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  289
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. CSDN 移除 APP 打开 - 自动展开内容,移除讨厌的 APP 内打开

  Tác giả
  sl00p
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  355
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. csdn 简易阅读模式 - csdn 简易阅读模式-自用 test

  Tác giả
  bhq0726
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. CSDN 自动点击阅读更多 - 为什么一定要写 description 还不能和名字一样

  Tác giả
  YJSNPI
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. CSDN 阅读优化 - CSDN 阅读优化,关闭侧边栏和广告

  Tác giả
  StarUDream
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  169
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. CSDN 阅读全文 - 显示隐藏内容

  Tác giả
  WolframAlpha
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.171
  Đánh giá
  3 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. CSDN 阅读更多 && 免登陆查看 - CSDN 自动展开全文 && 免登陆查看

  Tác giả
  soxfmr
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  680
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. CSDN 隐藏广告并自动展开全文 - 隐藏页面讨人厌的广告、自动展开全文

  Tác giả
  Doracoin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  498
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 48. CSDN 页面优化 - 轻量级无时延优化脚本,用于CSDN页面布局、广告和剪切板清理,并提供暗黑模式支持

  Tác giả
  System
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  45
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 49. CSDN,CNBLOG博客文章一键转载插件 - CSDN博客文章转载插件 可以实现CSDN上的文章一键转载

  Tác giả
  JackieZheng
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  382
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)