Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. CSDN去广告,自动点赞 - csdn点赞去广告,当我们使用别人的博客时,记得点赞,别人也是耗费很大时间做的博客,点赞支持一下

  Tác giả
  1439775520
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. CSDN净化 - CSDN看文章时的美化脚本

  Tác giả
  POMIN-163
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. CSDNRemoveCopyright - 移除CSDN copyright信息(保留格式)

  Tác giả
  Ri773r
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. CSDNBBSCleaner - csdn论坛一些影响阅读的多余元素清理

  Tác giả
  StratosBlue
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. MYCSDN去广告 - CSDN去广告(博客、论坛、搜索、首页)

  Tác giả
  kkcode24
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. CSDN Clean Page - 关闭未登录时的底部通知,自动点击“阅读更多”,关闭“转盘”

  Tác giả
  Messi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. csdntools - try to take over the world!

  Tác giả
  kzhu-bstar
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  21
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. csdn自动展开 - try to take over the world!

  Tác giả
  李生
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  21
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. CSDN干掉广告 - 干掉广告

  Tác giả
  momoxua
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. csdn 简易阅读模式 - csdn 简易阅读模式-自用 test

  Tác giả
  bhq0726
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. No JavaScript But UserScipt - Disable JavaScript to render UserScript more powerful. Please use uBlock Origin or Chrome websites setting to disable JavaScript for following websites when using this UserScript and remove cache if necessary. See comments in code for its effect.

  Tác giả
  Jing Matrix
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. CSDN自动签到 - 自动签到,在左下角显示签到结果,如果签到成功,当天不会再次显示签到结果,如果失败或者未登录,则每次刷新都会显示,直到签到成功,毕竟不登录的人不需要这个脚本(滑稽)

  Tác giả
  浑水摸鱼LDK
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. CSDN Lite - 简化CSDN文章页面,去除侧边栏,去除下方课程推荐栏、下载推荐栏,全屏显示文章

  Tác giả
  Meteor8
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. csdn-reader-more - csdn去除阅读更多需登录步骤

  Tác giả
  zsksxf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. csdn精简个人目录页-精简 - try to take over the world!

  Tác giả
  邢秋隆
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 全角杀手 - 复制时, 将剪切板中的全角标点转换为半角标点

  Tác giả
  杨永信救世萨满
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. csdn blog - try to take over the world!

  Tác giả
  ywsswy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. CSDN Blog Blocker Blocker - Get rid of the 'continue reading' button

  Tác giả
  WangNianyi2001
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. csdn clear AD - try to take over the world!

  Tác giả
  hanhui12131
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. CSDN自动点赞 - 学习练习脚本,安装此脚本,每次浏览其他人csdn博客会自动点赞!

  Tác giả
  天泽岁月
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. CSDN - CSDN优化

  Tác giả
  c332030
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. layerd_disabled -

  Tác giả
  shjanken
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. copy_jianshu_to_csdn_and_segmentfault - 将简书文章复制到csdn和思否编辑器中

  Tác giả
  techstay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. copy_jianshu - 将简书文章复制到csdn、思否和慕课网编辑器中

  Tác giả
  techstay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. CSDN ad remover - 去除CSDN多余广告

  Tác giả
  shlme
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 只是针对CSDN 的博客 - 只是净化CSDN 的博客

  Tác giả
  温浩然
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. CSDNclear - 去广告,居中

  Tác giả
  XuJaven
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Keep Learning - Keep Coding

  Tác giả
  Konjak
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)