Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. CSDN阅读优化+广告去除 - CSDN页面太乱太杂,这个脚本去掉CSDN左右两栏广告,让页面自由展开,优化阅读体验。并且去掉所有的广告,清理剪切板。

  Tác giả
  huangfuhuijie
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  434
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 新版CSDN自动阅读全文 - 自动点击新版CSDN自动阅读全文按钮

  Tác giả
  林涛
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  421
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. CSDN,CNBLOG博客阅读模式切换插件 - CSDN 阅读模式和浏览模式切换,完美支持傲游、360、Chrome等浏览器

  Tác giả
  JackieZheng
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  421
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. CSDN去除二维码图片 - 去除二维码图片

  Tác giả
  aogg
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  388
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. CSDN去广告V0.3 - CSDN广告闪瞎眼

  Tác giả
  灿灿
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  388
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. CSDN,CNBLOG博客文章一键转载插件 - CSDN博客文章转载插件 可以实现CSDN上的文章一键转载

  Tác giả
  JackieZheng
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  382
  Đánh giá
  2 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. CSDN Clean - csdn align center, auto readmore, clean clipboard, no login.

  Tác giả
  newbie@noobshelter.xyz
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  381
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. CSDN 移除 APP 打开 - 自动展开内容,移除讨厌的 APP 内打开

  Tác giả
  sl00p
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  355
  Đánh giá
  6 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. clearCSDNDocument - clear CSDN Document

  Tác giả
  noname2017
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  331
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 修正ant.design、CSDN、百度知道、简书、慕课网、知乎、猿问、微信开发、w3cschool、html中文网网站的字颜色太淡的问题 - 修正一些网站的字颜色太淡看久了会伤眼睛的问题。为了更好的上网体验,不兼容低版本浏览器和IE浏览器。大家如有发现一些网站的文字颜色淡,请点击页面上的反馈按钮把网站信息提交上去,我会更新脚本,谢谢。

  Tác giả
  life0001
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  317
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. csdn复制 - 一行代码解决csdn复制,基于csdn(copyright)修改

  Tác giả
  hoo yo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  296
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. CSDN 直接阅读全文 - 替你点阅读全文

  Tác giả
  bonboru93
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  289
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. [絕]csdn瘦身 - 删除csdn所有广告,保留主题内容

  Tác giả
  Lau GR
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  276
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Clean Reading - remove CSDN,stackoverflow,cnblogs,jb51.net elements you not like, such as advertisements.

  Tác giả
  黄显宏
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  267
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Beautify - 美化<误>各网页界面

  Tác giả
  symant
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  254
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. CSDN 全文阅读免登录 - try to take over the world!

  Tác giả
  website1235
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  249
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. CSDN 免登陆查看全文内容 - 免登陆查看全文内容

  Tác giả
  chan shon
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  241
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. CSDN博客专用 - CSDN博客网站专用 自动展开+去除页面广告+长期更新

  Tác giả
  zhaoxiufei
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  225
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. CSDN 去广告沉浸阅读模式-美女版 - 沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

  Tác giả
  LIngMax
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  194
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 去除CSDN强制登陆,自动展开全文 - 现在CSDN不登陆都没法用了,这个可以解除3秒跳转

  Tác giả
  WDYDance
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  188
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. ST-Script - 修改google背景图、去除页脚;CSDN自动阅读全文、关闭页脚登录注册框、Github增加顶部导航、隐藏rtd侧边栏。

  Tác giả
  staugur
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  183
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 网站访问优化 - 【网站访问优化】主要为了改善一些用户体验不佳的网站访问。如去除网站的一些强制广告,对网站排版进行调整等

  Tác giả
  oldinaction
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  174
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. CSDN自动展开全文 - 打开 CSDN 自动展开全文

  Tác giả
  Kismet L
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  171
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. CSDN 阅读优化 - CSDN 阅读优化,关闭侧边栏和广告

  Tác giả
  StarUDream
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  169
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. CSDN 净化 - 去除CSDN多余的广告侧边栏信息,阅读全文自动展开

  Tác giả
  HeMOu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  169
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. CSDN 博客文章页面简化 - CSDN 博客页面简化脚本,自动展开全文和评论列表,去除无用内容,调整了文章内容样式,调整代码着色风格。

  Tác giả
  lc-soft
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  160
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. CSDN极致去广告_改进 - 保留底下的recommend栏,因此保留了少量广告。这个脚本主要归功于Azero's CSDN极致去广告。如有侵权,请告知。

  Tác giả
  kulele hu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  153
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. 网页便利店 - 一些网页上的简单处理,使其更适合浏览

  Tác giả
  maxsky
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  147
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. CSDN博客内容自动显示全文 - 进入CSDN博客时,自动点击“阅读更多”,显示全文

  Tác giả
  wgg243
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  140
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. CSDN自动刷新页面增加访问量 - 每隔一段时间自动刷新页面,可自定义刷新间隔时间

  Tác giả
  发飙的蜗牛
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  140
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. CSDN匿名更多 - CSDN越来越恶心了,我不登录咋滴?还不让看?简单实用

  Tác giả
  zhzLuke96
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  139
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. fuckCSDN_干掉CSDN文章隐藏遮罩 - fuck CSDN, 干掉CSDN文章隐藏遮罩

  Tác giả
  qipawa
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  138
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. CSDN博客 - 专注阅读CSDN博客主要内容

  Tác giả
  Timor
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  137
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. CSDN博客免登陆 - Fuck it up!

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  135
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. CSDN|简书优化 - 支持手机端和PC端

  Tác giả
  戒酒的李白
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. CSDN论坛去评论流广告 - 只保留评论内容,其余一律屏蔽

  Tác giả
  ayufish
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  131
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. FUCK UGLY - 干掉那些恶心的东西

  Tác giả
  codeRemoverA
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  128
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 晓东CAD论坛+CSDN博客精简 - 晓东论坛去广告+自动签到; CSDN博客去广告

  Tác giả
  yxpxa
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  126
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. CSDN免登录自动阅读更多 - 自动点击阅读更多按钮,CSDN未登录时也避免跳转登录界面。去除了一些无用元素。

  Tác giả
  detez
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. CSDN 全文阅读自动点击 - 把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉,有一些类似脚本是基于元素隐藏的,但这样博文会显示不全。这个插件会自动帮你点击它。

  Tác giả
  happyZYM
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  124
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. CSDN Cleaner - CSDN左右组件屏蔽和整理,初级广告屏蔽和初级界面美化

  Tác giả
  iotang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  122
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. CSDN 全文阅读你大爷 - 把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉

  Tác giả
  charygao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  120
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. 可爱的CSDN - 1、移除CSDN底部的登录横条 2、展开所有内容 3、移除推荐栏的广告

  Tác giả
  bigto
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  119
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. csdn论坛改造: 1.去除了论坛右侧广告和底部推荐。 2.去除“展开阅读全文”的限制。 3.帖子自动翻页,完美“破解”10贴/页的问题。 4.调整一些版面使得更易于浏览。 - csdn论坛改造:1.去除论坛右侧广告和底部推荐。 2.去除“展开阅读全文”的限制。 3.帖子自动翻页,完美“破解”10贴/页的问题。 4.调整一些版面使得更易于浏览。

  Tác giả
  sysdzw
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  120
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. csdn只看文章和評論 - awful ads

  Tác giả
  pp desu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  115
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)