Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. TidyRead - 2020/10/23 上午10:28:30 注:基于 "CSDN 去广告沉浸阅读模式-美女版" 版本进行简化,去除背景图

  Tác giả
  javakam
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 网站净化 - 对一部分的网站进行净化修改

  Tác giả
  Rogers Kelamen
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 百度文库破解加强版【送百度文库vip】、 CSDN使用增强、知乎使用增强、抖音去水印下载、全网VIP视频破解,免费在线看影视等多功能脚本 - 【自用&长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤,看了就烦;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载、去除登录提醒等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:KIWI视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 芒果 | 哔哩哔哩 |乐视等常用视频];6:全网音乐直接下载;

  Tác giả
  tjpuxieyan
  Cài đặt hàng ngày
  279
  Số lần cài đặt
  3.056
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. CSDN Blog Super Simplification - move comment area to left side & remove login requirement, move body area to right side & auto trigger read more button, remove author panel,recommendation panel etc..., change the background to default style, hide login pop up panel

  Tác giả
  Xavier Wong
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  90
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. CSDN免登录复制 - CSDN免登录复制,专门解决你的复制之痛(保持文本原有格式)

  Tác giả
  wish king
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  815
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. CSDN自动签到 - 自动签到,在左下角显示签到结果,如果签到成功,当天不会再次显示签到结果,如果失败或者未登录,则每次刷新都会显示,直到签到成功,毕竟不登录的人不需要这个脚本(滑稽)

  Tác giả
  浑水摸鱼LDK
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  27
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. CSDN Lite - 简化CSDN文章页面,去除侧边栏,去除下方课程推荐栏、下载推荐栏,全屏显示文章

  Tác giả
  Meteor8
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Keep Learning - Keep Coding

  Tác giả
  Konjak
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. csdn论坛改造: 1.去除了论坛右侧广告和底部推荐。 2.去除“展开阅读全文”的限制。 3.帖子自动翻页,完美“破解”10贴/页的问题。 4.调整一些版面使得更易于浏览。 - csdn论坛改造:1.去除论坛右侧广告和底部推荐。 2.去除“展开阅读全文”的限制。 3.帖子自动翻页,完美“破解”10贴/页的问题。 4.调整一些版面使得更易于浏览。

  Tác giả
  sysdzw
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  133
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. CSDN净化 - CSDN看文章时的美化脚本

  Tác giả
  POMIN-163
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. No JavaScript But UserScipt - Disable JavaScript to render UserScript more powerful. Please use uBlock Origin or Chrome websites setting to disable JavaScript for following websites when using this UserScript and remove cache if necessary. See comments in code for its effect.

  Tác giả
  Jing Matrix
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. CSDN|简书优化 - 支持手机端和PC端

  Tác giả
  戒酒的李白
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  153
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. CSDN刷浏览量 - 先点击获取,先点击获取,先点击获取!!,开自己的CSDN主页会自动刷(blog开头的地址)

  Tác giả
  1Silencer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  54
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 全角杀手 - 复制时, 将剪切板中的全角标点转换为半角标点

  Tác giả
  杨永信救世萨满
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. CSDN ad remover - 去除CSDN多余广告

  Tác giả
  shlme
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. CSDN 页面优化 - 轻量级无时延优化脚本,用于CSDN页面布局、广告和剪切板清理,并提供暗黑模式支持

  Tác giả
  System
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  51
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. CSDN 去广告沉浸阅读模式-美女版 - 沉浸式阅读 🌈 使用随机背景图片 🎬 重构页面布局 🎯 净化剪切板 🎨 屏蔽一切影响阅读的元素 🎧

  Tác giả
  LIngMax
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  243
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. CSDN文章复制 - 可以复制CSDN的文章

  Tác giả
  木河木
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. csdn自动展开 - try to take over the world!

  Tác giả
  李生
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  24
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 网页精灵 - 展开全文,去防盗链广告

  Tác giả
  Obrain Face
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.067
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. csdn去除多余工具栏 - csdn去除创作中心弹出框登陆注册评论工具栏、自动展开、免登陆

  Tác giả
  guangan bai
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. 百度文库破解加强、 CSDN阅读增强、知乎使用增强、抖音去水印原视频下载、全网VIP视频破解,去广告 - 【自用,长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤,看了就烦;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载、去除登录提醒、自动高清图片等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:KIWI视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 芒果 | 乐视等常用视频],移动端,PC端都适用

  Tác giả
  2019_6b30@mpschool.edu.hk
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  5.279
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. CSDN去掉不必要的内容__方便印象笔记的网页剪裁 - 每次在使用印象笔记网页插件进行网页剪裁时,选择网页正文,在csdn总会附带很多不必要的东西,这里可以去掉一些不必要的内容

  Tác giả
  in-the-wind
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. copy_jianshu - 将简书文章复制到csdn、思否和慕课网编辑器中

  Tác giả
  techstay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. CSDN博客刷积分刷等级助手 - 打开任意一个CSDN博客页面,就可以进行自动点赞评论,可以涨积分升级,可以自定义策略与评论内容,高度可定制化

  Tác giả
  ZainCheung
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  930
  Đánh giá
  2 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. CSDN自动点赞 - 学习练习脚本,安装此脚本,每次浏览其他人csdn博客会自动点赞!

  Tác giả
  天泽岁月
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. csdn 极简版 - csdn 页面极端简化版, 只显示正文.

  Tác giả
  kougazhang
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  98
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. CSDN阅读模式 - 去除CSDN中的多余的信息,包括广告推荐等信息,将背景图片重置为护眼模式

  Tác giả
  KDaisyers
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  114
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. CSDN去广告 - try to take over the world!

  Tác giả
  nanfangguiren
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. 网站访问优化 - 【网站访问优化】主要为了改善一些用户体验不佳的网站访问。如去除网站的一些强制广告,对网站排版进行调整等

  Tác giả
  oldinaction
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  204
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. 百度文库破解加强、 CSDN使用增强、知乎使用增强、抖音去水印下载、全网VIP视频破解,免费在线看,等多功能脚本 - 【自用,长期维护】【功能有】1:百度文库文档免费下载、文档内容自由复制、广告过滤,看了就烦;2:CSDN阅读加强:CSDN自动展开、去广告、净化剪贴板、免登陆等;3:知乎使用增强:外链接直接跳出、内容自动展开、短视频下载、去除登录提醒等;4:抖音去水印原视频下载,非调用第三方;5:KIWI视频解析,支持大部分视频播放平台[支持优酷 | 腾讯 | 爱奇艺 | 芒果 | 哔哩哔哩 |乐视等常用视频];6:全网音乐直接下载;

  Tác giả
  匆匆过客
  Cài đặt hàng ngày
  2.811
  Số lần cài đặt
  557.957
  Đánh giá
  647 12 19
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. 自动展开豆瓣、站长之家、米坛、cnbeta、知乎、慕课网、Awesomes、喜马拉雅、CSDN博客、CSDN下载、道客88、百度文库、百度知道、回形针、人民日报客户端、凤凰网页面的隐藏内容 - 自动展开一些PC网站的隐藏内容;个人觉得手机端不需要做,故只在PC端有用;为了更好的上网体验,不兼容低版本浏览器和IE浏览器。大家如有发现类似需要手动点开隐藏内容的网站,请至以下网址反馈吧https://greasyfork.org/zh-CN/forum/discussion/72571/x

  Tác giả
  life0001
  Cài đặt hàng ngày
  173
  Số lần cài đặt
  61.207
  Đánh giá
  164 0 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. 一键复制公式 - Click to copy equation in Wikipedia

  Tác giả
  flaribbit
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  102
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. 自动展开全文(停更,详细请看说明) - 自动展开网站内容而无需点击。【本脚本停更(详情请看: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/397476 ),转入 Beta 版】, Beta 版地址: https://meta.appinn.net/t/17991

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  36
  Số lần cài đặt
  35.288
  Đánh giá
  298 2 12
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. 修正ant.design、CSDN、百度知道、简书、慕课网、知乎、猿问、微信开发、w3cschool、html中文网网站的字颜色太淡的问题 - 修正一些网站的字颜色太淡看久了会伤眼睛的问题。为了更好的上网体验,不兼容低版本浏览器和IE浏览器。大家如有发现一些网站的文字颜色淡,请点击页面上的反馈按钮把网站信息提交上去,我会更新脚本,谢谢。

  Tác giả
  life0001
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  331
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. CSDN 净化 - 去除CSDN多余的广告侧边栏信息,阅读全文自动展开

  Tác giả
  HeMOu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  171
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. CSDN自动刷赞 - ITeye CSDN自动展开阅读,可以将剪贴板的推广信息去除,去除大多数广告。

  Tác giả
  1439775520
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  41
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. CSDN去广告,自动点赞 - csdn点赞去广告,当我们使用别人的博客时,记得点赞,别人也是耗费很大时间做的博客,点赞支持一下

  Tác giả
  1439775520
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. copy_jianshu_to_csdn_and_segmentfault - 将简书文章复制到csdn和思否编辑器中

  Tác giả
  techstay
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. CSDN自动展开全文 - 打开 CSDN 自动展开全文

  Tác giả
  Kismet L
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  172
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. CSDN论坛灌水乐园自动回复 - 打开灌水乐园的帖子就开始自动回复

  Tác giả
  WelcomeAngel
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  47
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)