Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 + - 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.

  Tác giả
  WuChaolong
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  11.214
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 189自动广告 - 偷偷给我狐打个广告岂不美哉_(¦3」∠)_

  Tác giả
  萌萌兽Execution
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  77
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. [失效]B站使用贝壳换取B币 - 【该脚本已失效】什么?你还在因为没有实名认证或没有银行卡而苦恼?你还在因为B站发工资慢而苦恼?快使用本脚本,一键把你的贝壳换成B币吧!(使用方式看代码内注释)

  Tác giả
  MingMoe_QAQ
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  165
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. [长期更新实用脚本]VIP视频免费看 百度文库免费下载 知乎视频下载 去除网站右键限制以及粘贴 - VIP视频免费看(若解析失败可多切换几个线路试试看),支持的网站包括但不限于:[腾讯视频]、[爱奇艺]、[优酷土豆]、[芒果tv]、[乐视视频]、[PPTV]、[搜狐视频]、[bilibili]、[AcFun]、[暴风影音]等等 百度文库免费下载 知乎视频下载 去除网站右键限制以及粘贴;

  Tác giả
  songshijun007
  Cài đặt hàng ngày
  108
  Số lần cài đặt
  481
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Bgm.tv auto tracker - auto tracker your bangumi progress

  Tác giả
  Trim21
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  163
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Bili 4x - Bilibili player speed up to 4x

  Tác giả
  vj
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. bili-to-plus - bilibili to biliplus

  Tác giả
  fhoshino
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  229
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. bili.live 直播工具 - b站直播观看工具

  Tác giả
  qw4wer
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  459
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. bili_fix_player - B站播放器增强脚本,下载视频,可使用另外两种H5播放器,可弹窗播放等

  Tác giả
  绯色起源
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  20.634
  Đánh giá
  274 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. bilibili H5播放器快捷操作 - 快捷键设置,回车快速发弹幕,双击全屏,自动选择最高清画质、播放、全屏、关闭弹幕、自动转跳和自动关灯等

  Tác giả
  jeayu
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  2.308
  Đánh giá
  40 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Bilibili - Whose Bullets - 为您探寻到那些弹幕后的作者

  Tác giả
  XljBearSoft
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.354
  Đánh giá
  35 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Bilibili Auto HD - bilibili自动高清

  Tác giả
  Formax
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  430
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Bilibili Auto Turnoff Barrage - B站视频自动关闭弹幕:双击【t】键开/关切换

  Tác giả
  hatn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  726
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Bilibili AutoWide - Bilibili Player Auto WideScreen!

  Tác giả
  cuzfinal
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Bilibili Bangumi Cover - Show Bilibili Bangumi Cover

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  941
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Bilibili Bangumi To UWP - Bangumi番剧/电影 添加 用UWP客户端打开按钮

  Tác giả
  hatn
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  71
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. bilibili batch blocker - kill other users.

  Tác giả
  Cologler
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  142
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Bilibili BigCover - 查看B站封面大图

  Tác giả
  xyabc120
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  472
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Bilibili B站开播提醒 - 请手动打开我的关注页面并放置在后台(https://link.bilibili.com/p/center/) 有主播开播时自动发送系统级浏览器提醒

  Tác giả
  P-
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Bilibili CC字幕助手 - ASS/SRT/LRC/BCC格式字幕下载,本地ASS/SRT/LRC/BCC格式字幕加载,旧版播放器可启用CC字幕

  Tác giả
  indefined
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  74
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. Bilibili Comment Spoiler Folder - 折叠评论中包含"剧透"的楼层

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  92
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. Bilibili DASH Audio Geter - get dash audio on Bilibili!

  Tác giả
  qjzcj2008
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  37
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. bilibili Default Disable Danmaku - Auto disable bilibili HTML5 player danmaku.

  Tác giả
  Kazetoyuki
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  786
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Bilibili Evolved - 增强哔哩哔哩Web端体验: 下载视频, 音乐, 封面, 弹幕; 自定义播放器的画质, 模式, 布局; 删除广告, 使用夜间模式, 修复界面瑕疵; 以及增加对触屏设备的支持等.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  126
  Số lần cài đặt
  9.463
  Đánh giá
  99 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Bilibili Evolved (Offline) - Bilibili Evolved 的离线版, 所有功能都已内置于脚本中.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  393
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. Bilibili Evolved (Preview Offline) - Bilibili Evolved 的预览离线版, 可以抢先体验新功能, 并且所有功能都已内置于脚本中.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.343
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. Bilibili Evolved (Preview) - Bilibili Evolved 的预览版, 可以抢先体验新功能.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  462
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Bilibili Fixer - Perfect! - 情人节的2233又回来了♥

  Tác giả
  FireAwayH
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  38.717
  Đánh giá
  197 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. bilibili fucked words - take over the world!

  Tác giả
  Cologler
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  681
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. BiliBili HTML5 - BiliBili调用官方HTML5播放器播放

  Tác giả
  gfork
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  7.053
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. BiliBili HTML5 Live - screw flash!

  Tác giả
  esterTion
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.590
  Đánh giá
  31 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. BiliBili HTML5 Live Enabler - Force enable HTML5

  Tác giả
  esterTion
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.135
  Đánh giá
  17 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. bilibili HTML5播放器 - 启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

  Tác giả
  nanavao
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  15.973
  Đánh giá
  146 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. Bilibili Light Off - This script will change all elements' background to black when you click the Light Off button, including player controller.

  Tác giả
  zguangyu
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  64
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. Bilibili Live Cover - Show Bilibili Live Cover

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  711
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. Bilibili Live 全屏发弹幕 - Bilibili直播全屏发弹幕

  Tác giả
  xyabc120
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  94.575
  Đánh giá
  478 9 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Tác giả
  Xmader
  Cài đặt hàng ngày
  163
  Số lần cài đặt
  30.974
  Đánh giá
  149 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. bilibili notify - 自动监听bilibili直播推送信息,当所关注者开启直播时自动打开直播网页的javascript脚本。

  Tác giả
  heroesm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  198
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. bilibili plus - 提供新版B站截图、获取封面、逐帧等功能,以及默认宽屏、默认无弹幕等模式

  Tác giả
  Christian Chen
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  470
  Đánh giá
  12 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. bilibili plus bilibilijj - 在bilibili界面上直接添加来自jj的三种下载链接。flv是分段超清,mp4是整段高清,ass是弹幕。请登录jj以跳过广告页。播放弹幕可使用potplayer等。视频弹幕同名即可自动加载。

  Tác giả
  qli5
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  14.352
  Đánh giá
  91 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. bilibili sbqsb - try to take over the world!

  Tác giả
  andypinet
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. bilibili toothbrush - 牙刷科技

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.171
  Đánh giá
  40 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. bilibili vip remover - remove the 'become-vip' link, repalce red names to original, and replace emoji to pure text

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  6.875
  Đánh giá
  20 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. bilibili why blocked - recode why I block this guy.

  Tác giả
  Cologler
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  201
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. bilibili 一键下载弹幕 - 添加弹幕下载按钮

  Tác giả
  dantecsm
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  70
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. Bilibili 一键切换全屏模式(Tab) - 除宽屏外,增加网页全屏和可输入弹幕的网页全屏模式

  Tác giả
  dantecsm
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Đăng một script bạn đã viết (hoặc Học cách để viết một cái)