Greasy Fork is available in English.

Đang hiển thị kết quả cho tất cả ngôn ngữ. Chỉ hiển thị Tiếng Việt kết quả.

 1. 下载一键通 - 利用搜狗浏览器“下载一键通”功能的API,自动帮您找到页面中资源的最佳下载地址,让下载更简单!

  Tác giả
  greasepig
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  88.835
  Đánh giá
  941 2 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. search engine jump for academic - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  41
  Số lần cài đặt
  25.827
  Đánh giá
  403 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Search By Image - Search By Image | 以图搜图

  Tác giả
  864907600cc
  Cài đặt hàng ngày
  45
  Số lần cài đặt
  97.708
  Đánh giá
  1397 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. True URL downloads - Decryption and Display the real URL of the download links.(of xunlei,kuaiche,xuanfeng;thunder,flashget,qqdl)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  96.364
  Đánh giá
  768 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Super_preloaderPlus_one - 预读+翻页..全加速你的浏览体验...

  Tác giả
  qijizhiyu
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  29.692
  Đánh giá
  542 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  175.490
  Đánh giá
  1305 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 网页限制解除 - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

  Tác giả
  Cat73
  Cài đặt hàng ngày
  189
  Số lần cài đặt
  580.080
  Đánh giá
  2388 5 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Easy offline - Find out all magnet links and torrents and video links in current page, and stream them from cloud storage automatically.

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  49
  Số lần cài đặt
  123.358
  Đánh giá
  1303 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  162
  Số lần cài đặt
  273.681
  Đánh giá
  2422 4 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  1.385
  Số lần cài đặt
  848.387
  Đánh giá
  2804 16 7
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Tác giả
  极品小猫
  Cài đặt hàng ngày
  473
  Số lần cài đặt
  445.222
  Đánh giá
  2121 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 网页强制复制 - 右键强力解锁,可以复制一些特殊网站的文字

  Tác giả
  无法诉说的吟荡
  Cài đặt hàng ngày
  34
  Số lần cài đặt
  81.003
  Đánh giá
  521 3 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Popup Search - Popup search box and translate button (etc) for selected texts

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  20.301
  Đánh giá
  418 4 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Mouseover Popup Image Viewer - Shows images and videos behind links and thumbnails.

  Tác giả
  kuehlschrank
  Cài đặt hàng ngày
  33
  Số lần cài đặt
  93.096
  Đánh giá
  705 10 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 搜索引擎跳轉-文科版 - https://greasyfork.org/vi/scripts/2739

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  19.800
  Đánh giá
  415 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Maximize Video - Maximize all video players.Support Piture-in-picture.

  Tác giả
  冻猫
  Cài đặt hàng ngày
  39
  Số lần cài đặt
  88.554
  Đánh giá
  681 9 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  61.977
  Đánh giá
  1222 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. 护眼脚本 - 修改网页背景色,让网页背景色偏白的部分变成乡土黄、豆沙绿,浅色灰还有淡橄榄,更加护眼。默认护眼色是乡土黄。

  Tác giả
  neilhhw
  Cài đặt hàng ngày
  65
  Số lần cài đặt
  118.148
  Đánh giá
  674 7 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. 网盘提取工具 - 尽可能在支持的网盘自动输入提取码,省去下载的烦恼。

  Tác giả
  iccfish
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  100.133
  Đánh giá
  413 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. Picviewer CE+ - Powerful picture viewing tool online, which can popup/scale/rotate/batch save pictures automatically

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  90
  Số lần cài đặt
  57.650
  Đánh giá
  810 6 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 注册邀请码抢码工具 - 自动遍历论坛注册邀请码得出正确结果

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  26.641
  Đánh giá
  344 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 - 方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

  Tác giả
  qxin i
  Cài đặt hàng ngày
  243
  Số lần cài đặt
  61.754
  Đánh giá
  793 11 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. Super_preloaderPlus_one_New - Preload and Autopager

  Tác giả
  mach6
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  52.946
  Đánh giá
  877 10 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. 智能划词翻译 - 划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  田雨菲
  Cài đặt hàng ngày
  66
  Số lần cài đặt
  92.606
  Đánh giá
  420 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. Popup Blocker Script - The most efficient user script for blocking popups of all types. Designed to fight the sneakiest popups including the ones on adult and streaming websites.

  Tác giả
  MikeWang87
  Cài đặt hàng ngày
  84
  Số lần cài đặt
  139.776
  Đánh giá
  565 3 3
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. HTML5视频播放器增强脚本 - HTML5视频播放增强脚本,支持所有H5视频播放网站,全程快捷键控制,支持:倍速播放/加速播放、视频画面截图、画中画、网页全屏、调节亮度、饱和度、对比度、自定义配置功能增强等功能。

  Tác giả
  ankvps
  Cài đặt hàng ngày
  620
  Số lần cài đặt
  146.685
  Đánh giá
  927 18 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 27. nolazyload - 将lazyload图片提前读进缓存,提高加载速度 preload all lazyload pictures at once

  Tác giả
  ok1985
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  8.747
  Đánh giá
  186 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 28. Discuz-download - Discuz附件下载权限绕过

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  30.352
  Đánh giá
  341 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 29. Linkify Plus Plus - Based on Linkify Plus. Turn plain text URLs into links.

  Tác giả
  eight
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  17.071
  Đánh giá
  226 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 30. flashViewer - 围观Flash(support firefox,chrome)

  Tác giả
  文科
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6.552
  Đánh giá
  125 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 31. Discuz隐藏贴自动回复+刷新 - http://userscripts-mirror.org/scripts/source/137984.user.js

  Tác giả
  874718527
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  12.524
  Đánh giá
  181 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 32. AdsBypasser - Bypass Ads

  Tác giả
  legnaleurc
  Cài đặt hàng ngày
  31
  Số lần cài đặt
  221.451
  Đánh giá
  836 8 6
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 33. picviewer CE - NLF 的围观图修改版

  Tác giả
  ywzhaiqi
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.517
  Đánh giá
  134 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 34. iciba划词翻译 - 小巧简洁实用的划词翻译。选择单词或段落进行查词或翻译,或手动输入文本查词翻译。支持iciba,google字典,google翻译,百度翻译等多个查词翻译接口

  Tác giả
  noe132
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  25.834
  Đánh giá
  301 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 35. youdaodict - Translate any text selected into a tooltip

  Tác giả
  reverland
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  12.492
  Đánh giá
  224 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 36. 360,百度网盘,微盘链接 - 360,百度网盘,微盘链接自动添加访问密码

  Tác giả
  林岑影
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13.358
  Đánh giá
  157 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 37. searchEngineJump-NextStage - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  10.569
  Đánh giá
  160 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 38. 老司机自动开车神器 - 老司机自动开车神器, 自动抓取识别磁链特征码,支持下载到115网盘

  Tác giả
  leozvc
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  14.152
  Đánh giá
  130 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 39. 强制使用微软雅黑 - 我就是喜欢微软雅黑!【解决显示方框问题】

  Tác giả
  BackRunner
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  19.164
  Đánh giá
  129 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 40. HTML5播放器增强插件 - 对HTML5播放器的功能进行增强(仅对支持HTML5视频的网站有效),快捷键仿照Potplayer的快捷键布局,实现调节亮度,饱和度,对比度,速度等功能。

  Tác giả
  过去终究是个回忆
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  27.883
  Đánh giá
  230 3 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 41. MousePlus - HY's mouse gesture script,supports ringt-key draw track functions and left-key drag functions.Drag target can be [Text] & [Links] & [Image] Customizenable → Right click to draw ⇄(right,left) to setting

  Tác giả
  黄盐
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  14.774
  Đánh giá
  155 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 42. Image Max URL - Finds larger or original versions of images and videos for 7200+ websites, including a powerful media popup feature

  Tác giả
  qsniyg
  Cài đặt hàng ngày
  77
  Số lần cài đặt
  24.310
  Đánh giá
  212 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 43. 简悦( SimpRead ) · 轻阅版 - 简悦 - 让你瞬间进入沉浸式阅读的 User Script 扩展

  Tác giả
  kenshin
  Cài đặt hàng ngày
  28
  Số lần cài đặt
  20.969
  Đánh giá
  195 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 44. 计时器掌控者|视频广告跳过|视频广告加速器 - 控制网页计时器速度|加速跳过页面计时广告|视频快进(慢放)|跳过广告|支持几乎所有网页.

  Tác giả
  Cangshi
  Cài đặt hàng ngày
  449
  Số lần cài đặt
  178.743
  Đánh giá
  894 17 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 45. Text To link - Turn plain text URLs into clickable links

  Tác giả
  lkytal
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.385
  Đánh giá
  220 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 46. True href download for Thunder/Flashget/qqdl/fs2you - 迅雷、快车、QQ旋风等专有链解密,根据网上常用的解析代码改编,增加了容错机制以及触发机制,减少页面加载执行时间。(进入页面后按ctrl+Q执行)(新增:复制网页中的加密链接文字后按Ctrl+Z执行解密。)

  Tác giả
  F9y4ng
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  6.174
  Đánh giá
  97 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 47. AC-必应取词+翻译 - 一个可以在浏览器中自由使用的屏幕取词脚本-alt+鼠标翻译,或者选中按Q翻译;必应智能翻译,翻译精准

  Tác giả
  inDarkness
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  7.202
  Đánh giá
  118 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 48. novelDownloader3 - 菜单```Download Novel```或**双击页面最左侧**来显示面板

  Tác giả
  Dodying
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  11.964
  Đánh giá
  192 1 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 49. 繁簡自由切換 - 任意轉換網頁中的簡體中文與繁體中文(默認簡體→繁體)

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  12.104
  Đánh giá
  170 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 50. DownloadAllContent - Fetch and download main content on current page, provide special support for chinese novel

  Tác giả
  hoothin
  Cài đặt hàng ngày
  29
  Số lần cài đặt
  34.887
  Đánh giá
  292 8 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật

Publish a script you've written (hoặc Học cách để viết một cái)